รู้มั้ย!! กรรมการโครงการ สำคัญกว่าที่คุณคิด

DDproperty Editorial Team
รู้มั้ย!! กรรมการโครงการ สำคัญกว่าที่คุณคิด

เชื่อว่าผู้อยู่อาศัยจำนวนมากยังไม่เข้าใจและละเลยสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ รวมไปถึงเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว รวมไปถึงคนที่เป็นกรรมการหมู่บ้านเองก็ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริการจัดการและความเสียหายต่อภาพรวมของโครงการ รวมไปถึงเรื่องของการอยู่อาศัยของทุกคนในโครงการ

กรรมการโครงการก็จะคล้ายกับส.ส. ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้านหรือในอาคารนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านการอยู่อาศัยในชุมชนนั้น ๆ เช่น กำหนดกฎระเบียบในโครงการ และทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัยในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้จัดการโครงการในกรณีมีเหตุจำเป็นต่าง ๆ ที่สำคัญยังทำหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการในแต่ละเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดกรรมการ 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 5 เพื่อทำหน้าที่ในการเบิกจ่าย
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของกรรมการ นั้นเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เนื่องจากกรรมการบางท่านเข้าใจว่าสามารถสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการทำอะไรก็ได้ เช่น สั่งให้ย้ายป้อมยาม หรือสั่งให้ผู้จัดการจัดที่จอดรถใหม่ รวมทั้งออกคำสั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง การออกคำสั่งโดยพลการทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่กรรมการ
ซึ่งเกิดผลเสียต่อการบริหารจัดการและการดูแลลูกบ้าน ดังนั้น กรรมการหมู่บ้านจะต้องทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยดูจากกฎหมายและข้อบังคับที่ได้กำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจน มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายตามมา
ในบางกรณีที่ประชุมมีมติให้ดำเดินการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมการหมู่บ้านจะต้องดำเนินการตามมตินั้น ๆ แต่กรรมการบางท่านไม่เห็นด้วยจึงไม่ปฏิบัติตาม และขัดขวางการดำเนินงานของผู้จัดการนิติบุคคลที่ต้องดำเนินการตามมติที่ประชุม ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น ต้องเปลี่ยนผู้จัดการบ่อย ๆ
ดังนั้น การเลือกกรรมการหมู่บ้านและกรรมการคอนโดฯ จะต้องพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดในการบริหารจัดการทั้งเรื่องคนและมีมุมมองที่สร้างสรรค์ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และเข้าใจถึงบริบทต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางคนหมู่มาก
ซึ่งสามารถอ่าน ให้ติดตามอ่านต่ออีก หรืออ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ DDproperty.com
สามารถชมรีวิวโครงการใหม่ๆ ได้ที่นี่… เพื่อศึกษาของมูลโครงการที่คุณสนใจประกอบการลงทุน

เรื่องข้างต้นเรียบเรียงโดย วัชระ วงศ์สง่า Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Watchara@ddproperty.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ