ขั้นตอนการยื่นและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ

DDproperty Editorial Team
ขั้นตอนการยื่นและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคิดจะขายบ้าน, คอนโด หรือที่ดิน เพราะภาษีประเภทนี้ที่ผู้ขายต้องจ่ายคือเงินก้อนใหญ่ที่จะหายไปจากกำไรของการขายอสังหาริมทรัพย์
ดังนั้น ผู้ขายจึงต้องทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างถูกต้อง หากผู้ขายต้องเสียภาษี ก็จะสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายและไม่มีค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากความละเลยหรือความไม่รู้ได้ในภายหลัง

รู้จักกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษาอังกฤษคือ Specific Business Tax) เป็นภาษีประเภทหนึ่งในประมวลรัษฎากร ซึ่งมีธุรกิจหลายรูปแบบที่เข้าข่าย และหนึ่งในนั้นก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์เพราะเป็นการค้าหรือการหากำไร
แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ผู้ขายทุกคนที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หากผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี กฎหมายถือว่าไม่มีเจตนาในการทำการค้า จึงไม่ต้องเสียภาษี
ขายอสังหาฯ แบบไหนไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขายอสังหาฯ แบบไหนไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

เสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไหนและเมื่อไร

โดยปกติแล้วผู้ขายต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน แล้วสำนักงานที่ดินจะรวบรวมส่งให้กับกรมสรรพากรต่อไป
ภาษีประเภทนี้นับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายต้องเตรียมไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ แต่มีกรณีส่วนน้อยที่มีการขายโดยยังไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดิน ผู้ขายก็สามารถนำส่งภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้านภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
ขั้นตอนการยื่นภาษีภาษีธุรกิจเฉพาะ

การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในปัจจุบันอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องจ่ายคือร้อยละ 3.0 ของราคาประเมินหรือราคาขายตามแต่ว่าราคาใดจะสูงกว่า และมีภาษีท้องถิ่นที่ต้องจ่ายพร้อมกันอีกร้อยละ 0.3 (ร้อยละ 10 ของมูลค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ) เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระ จึงรวมเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะอัตราร้อยละ 3.3 นั่นเอง โดยมีตัวอย่างการคำนวณดังนี้

ภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อขายบ้าน

ขายบ้านเดี่ยว 1 หลังในราคา 3,500,000 บาท (ราคาประเมิน 3,000,000 บาท) จะได้
3,500,000 x ร้อยละ 3.3 = ภาษีที่ต้องเสีย 115,500 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อขายคอนโด

ขายคอนโด 1 ห้องในราคา 1,900,000 บาท (ราคาประเมิน 2,000,000 บาท) จะได้
2,000,000 x ร้อยละ 3.3 = ภาษีที่ต้องเสีย 66,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อขายที่ดิน

ขายที่ดิน 1 แปลงในราคา 12,000,000 บาท (ราคาประเมิน 10,000,000 บาท) จะได้
12,000,000 x ร้อยละ 3.3 = ภาษีที่ต้องเสีย 396,000 บาท
คำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะทำอย่างไร

คำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะทำอย่างไร

ขั้นตอนการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40) ให้สำนักงานที่ดินพร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้โอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ แต่ในกรณีที่ยังไม่มีการโอน ผู้ขายต้องไปชำระภาษีเองที่สำนักงานสรรพากร
  • ในกรณีที่ราคาขายสูงกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาขายในการยื่นภาษี
  • ในกรณีที่ราคาประเมินสูงกว่าราคาขาย ให้ใช้ราคาประเมินในการยื่นภาษี
  • ภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ของมูลค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจะถูกคิดแยกในท้ายตาราง ผู้กรอกเอกสารต้องระมัดระวังในการกรอกตัวเลขให้ถูกต้องด้วย
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขการซื้อขายทั้งหมดว่า ผู้ขายเข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์ที่ขายหรือไม่ หรือต้องเสียค่าอากรแสตมป์แทนตามเงื่อนไขการครอบครอง
  • ในกรณีจดจำนองกับธนาคาร สำนักงานที่ดินจะตรวจสอบราคาจากสัญญาจดจำนองด้วย
  • ในกรณีซื้อขายเอง สำนักงานที่ดินจะสอบถามราคาซื้อขายในเบื้องต้น และกรมสรรพากรจะเป็นผู้ตรวจสอบในภายหลังว่าเจตนาแจ้งราคาซื้อขายต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่
3. หากผู้ขายเข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายต้องชำระภาษีพร้อมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากซื้อขายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินทันที จึงจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้

โทษปรับของการไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดบทลงโทษเฉพาะเกี่ยวกับการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากปกติผู้ขายต้องเสียภาษีต่อเจ้าหน้าที่ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่การซื้อขายเกิดขึ้นโดยไม่มีการโอน กฎหมายก็มีบทลงโทษทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งระบุไว้ดังนี้
  1. ผู้ที่ชำระภาษีล่าช้าเกินกำหนดต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) ของภาษีที่ค้างชำระ
  2. ผู้ที่ถูกตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่าไม่ได้ชำระภาษี หรือชำระภาษีขาดตกไปจากที่ต้องชำระ ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
  3. ผู้ที่ยื่นภาษีด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี เช่น เจตนาแจ้งราคาซื้อขายต่ำกว่าความเป็นจริง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท
เมื่อเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ผู้ขายก็สามารถเตรียมตัวจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือสามารถหาทางประหยัดภาษีได้ด้วยการถือครองบ้านหรือคอนโดให้นานเกินกำหนดเพื่อแสดงเจตนาว่า ไม่ได้ซื้อขายบ้าน คอนโด หรือที่ดินเพื่อการค้าหรือทำกำไร และสามารถคำนวณราคาขายและมูลค่าภาษีที่ต้องเสียก่อนลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ขาดทุนเข้าเนื้อในภายหลัง
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า