"กู้ไม่ผ่าน" ขอคืนเงินจองได้หรือไม่?

กิตติคม พจนี
"กู้ไม่ผ่าน" ขอคืนเงินจองได้หรือไม่?
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังไม่ใช่เรื่องที่ทำกันง่าย ๆ ถึงแม้ปัจจุบันผู้พัฒนาโครงการต่างๆ จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้การซื้อขายง่ายขึ้น อาทิ การ Booking Online ต่าง ๆ ก็ตาม แต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่ไว้ใจระบบ และมีความกังวลเรื่องการกู้ว่าจะผ่านหรือไม่หากจ่ายเงินจองไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้ การจะจองที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโด ผู้ซื้อหลายคนจะต้องระมัดระวังเรื่องการจองก่อนซื้อให้ดี เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับการกู้ซื้อขึ้น เพราะหากต้องขอเงินจองคืนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนจองให้ดีด้วย มิฉะนั้นอาจจะชวดเงินจองที่มีมูลค่าไม่ใช่ว่าน้อยเลยทีเดียว

การจะขอเงินจองคืนสำหรับบุคคลที่กู้ไม่ผ่าน ถือเป็นสิทธิที่ผู้ซื้อที่จะได้รับเงินจองคืน

ขอเงินจองคืนสำหรับบุคคลที่กู้ไม่ผ่าน ถือเป็นสิทธิที่ผู้ซื้อที่จะได้รับเงินจองคืน
หากไม่สามารถรับเงินจองคืนได้เมื่อกู้ไม่ผ่าน ทั้งนี้สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ว่าเงินจองเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงว่ามีการทำสัญญาซื้อไว้จริง และเป็นหลักประกันว่าผู้ซื้อที่เป็นผู้วางเงินมัดจำจะปฏิบัติการชำระหนี้ต่อผู้รับจองตามข้อตกลงในสัญญาจองซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 377 ว่าด้วย

“ในกรณีกู้ไม่ผ่านไม่สามารถโทษเป็นความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ และไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้ จึงถือเป็นการหลุดพ้นจากการชำระหนี้ซื้อบ้านกับทางโครงการ และโครงการย่อมไม่มีสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 219 และมาตรา 372

มาตรา 219 ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซร้ ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้น ถ้าภายหลังที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้วนั้น ลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ไซร้ ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการณ์ที่ทำให้การชำระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยฉะนั้น
มาตรา 372 นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่ ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่ แต่ว่าลูกหนี้ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดี หรือใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็นประการอื่นเป็นเหตุให้ได้อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถจะทำได้ก็ดี มากน้อยเท่าไร จะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตนจะได้รับชำระหนี้ตอบแทน
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่การชำระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นมิต้องรับผิดชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี้
ไม่คืนเงินจอง โครงการต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจน
จากการอ้างอิงข้อกฎหมายตามมาตรา 219 และ 372 สามารถอธิบายออกมาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า ในกรณีที่กู้ไม่ผ่านหรือพ้นวิสัยหนี้ได้ ทางโครงการจะต้องคืนเงินจองทั้งหมดให้กับผู้ซื้อ ซึ่งหากโครงการไม่ทำการคืนจะต้องมีการระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าจะไม่การคืนเงินจองหากกู้ไม่ผ่าน โดยทั้งนี้หากไม่มีการระบุในสัญญาและมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้น อันเป็นเหตุมาจากทางโครงการไม่คืนเงินจอง ผู้ซื้อที่ทำการกู้ไม่ผ่านสามารถโต้แย้งสิทธิที่จะได้รับเงินจองคืนตามกฎหมาย และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้โครงการคืนเงินดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

"เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้"

กู้ไม่ผ่านขอคืนเงินจองได้
ดังนั้นจากข้อมูลและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาสิ่งสำคัญในการทำการจองที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม จำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขการจองในสัญญาให้ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้ออสังหาริมทรัยพ์สักแห่ง ถ้าไม่อยากเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังผู้ซื้อก็จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยด้วย และควรศึกษาหาข้อมูลก่อนซื้อว่าทำอย่างไรถึงจะกู้ซื้อบ้านได้ผ่านฉลุยและไม่มีปัญหา
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กิตติคม พจนี Content Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์