ขาดผ่อนบ้านจะเกิดอะไรขึ้น

DDproperty Editorial Team
ขาดผ่อนบ้านจะเกิดอะไรขึ้น
ความเสี่ยงหนึ่งของคนที่อยู่ในสถานะลูกหนี้ก็คือการขาดผ่อนชำระหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ โดยเฉพาะหนี้ก้อนใหญ่ที่ใช้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานสูงสุดถึง 30 ปีอย่างหนี้บ้านนั้นความเสี่ยงในการขาดผ่อนบ้านก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีก แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนั้นจะต่ำที่สุดในบรรดาสินเชื่อทุกๆ ประเภท
แต่เมื่อคำนวณเข้ากับวงเงินกู้ที่มากถึงหลักล้านทำให้ดอกเบี้ยนั้นสูงมากถึงหลักหมื่น ที่สำคัญคือดอกเบี้ยบ้านนั้นคิดคำนวณเป็นรายวัน ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการผิดนัดชำระหนี้บ้าน หรือการขาดผ่อนบ้านจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาบ้าง พบคำตอบได้ที่ DDproperty

ขั้นตอนการผ่อนบ้าน

ก่อนจะอธิบายไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดผ่อนบ้าน ผู้กู้จะต้องเข้าใจกระบวนการผ่อนบ้านในแต่ละงวดก่อน โดยในการผ่อนบ้านนั้นธนาคารจะใช้วิธีการผ่อนชำระแบบลดเงินต้นและลดดอกเบี้ย วิธีการนี้จะเริ่มจากยอดหนี้คงเหลือล่าสุด จะถูกนำมาคำนวณเป็นดอกเบี้ยของงวดถัดไป เมื่อผ่อนชำระงวดบ้าน เงินที่ได้รับจะถูกหักดอกเบี้ยที่คำนวณไว้ออกก่อน (1) และเงินส่วนที่เหลืออยู่จึงนำไปลดเงินต้น (2) ออกทำให้ยอดหนี้คงเหลือค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ ดังแผนภาพด้านล่าง

DuePayment01

ผลเกิดขึ้นเมื่อไม่ผ่อนชำระ

ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเงินเมื่อเกิดการผิดนัดผ่อนชำระหนี้บ้านก็คือ ดอกเบี้ยจากยอดหนี้คงเหลือล่าสุดจะถูกคำนวณออกมาและไม่ถูกหักออกไปเพราะไม่มีเงินผ่อนชำระเข้ามา เช่นเดียวกับเงินต้นที่ไม่ถูกหักลดลงด้วยเหตุผลเดียวกัน และปิดท้ายงวดไปด้วยการที่ยอดหนี้คงเหลือเท่ากับงวดที่ผ่านมา ดังตารางด้านล่าง

DuePayment05

จากตารางด้านบนจะเห็นว่าผู้กู้ผ่อนงวดละ 34,700 บาท โดยในงวดที่ 17 และงวดที่ 18 นั้นเป็นการผ่อนครบพอดีตามจำนวนเงินชำระต่องวดที่กำหนดไว้ตามสัญญาสินเชื่อบ้าน จะเห็นในจำนวนเงินที่ชำระแต่ละงวดนี้จะถูกนำไปหักดอกเบี้ยก่อนตามจำนวนที่แสดงในช่องดอกเบี้ย ดังนั้นสำหรับในสองงวดนี้ดอกเบี้ยสะสมจึงเท่ากับ 0 ซึ่งหมายถึงไม่มีดอกเบี้ยสะสมอยู่ และเมื่อหักดอกเบี้ยแล้วเงินที่เหลือจะนำไปไปแสดงในช่องเงินต้น ซึ่งคือจำนวนเงินที่จะไปหักออกจากยอดหนี้คงเหลือทำให้ยอดหนี้คงเหลือลดลงเรื่อย ๆ
การผิดนัดผ่อนชำระหนี้บ้านเกิดขึ้นในงวดที่ 19 โดยผู้กู้ไม่ผ่อนชำระเลย ทำให้ดอกเบี้ย 18,949.48 ที่คำนวณออกมาจากยอดหนี้คงเหลือ ณ สิ้นงวดที่ 18 ซึ่งเท่ากับ 4,853,726.81 บาท ยังคงอยู่และเมื่อไม่ได้รับการชำระก็จะย้ายไปอยู่ในช่องดอกเบี้ยสะสม เมื่อไม่มีการผ่อนชำระก็ทำให้ไม่มีเงินไปตัดเงินต้นทำให้ช่องนี้เท่ากับ 0 และจบงวดที่ 19 ด้วย ยอดหนี้คงเหลือเท่ากับยอดหนี้คงเหลือสิ้นงวดที่ 18

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยสะสม

DuePayment06
จากตารางแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางการเงิน หลังจากที่ผู้กู้ขาดผ่อนชำระหนี้บ้านไปหนึ่งงวดในงวดที่ 19 แล้วผู้กู้กลับมาผ่อนต่อในงวดที่ 20 ในจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดเท่าเดิม ผลกระทบแรกที่พบจากการไม่ผ่อนบ้านก็คือดอกเบี้ยในงวดถัดไป โดยพบว่าดอกเบี้ยในงวดที่ 20 ซึ่งจะหักออกจากเงินผ่อนชำระในงวดนี้เท่ากับ 37,898.96 บาท ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยในงวดก่อนหน้าอย่างมาก
สาเหตุเป็นเพราะดอกเบี้ยในงวดที่ 20 นั้น นอกจากดอกเบี้ยจากยอดหนี้คงเหลือในงวดที่ 19 จำนวน 18,949.48 บาท แล้วก็ยังรวมกับดอกเบี้ยสะสมในงวดที่ 19 อีก 18,949.48 บาท ด้วย จากการที่ไม่มีการผ่อนชำระหนี้ในงวดที่ 19 ทำให้ดอกเบี้ยในงวดที่ 20 เท่ากับ 18,949.48 + 18,949.48 = 37,898.96 บาท สังเกตว่าธนาคารจะไม่นำดอกเบี้ยค้างชำระไปทบรวมกับยอดหนี้คงเหลืออีกในการคำนวณดอกเบี้ยงวดถัดไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับยอดหนี้คงเหลือ

จากผลกระทบแรกนี้เองสามารถส่งผลกระทบถัดไปได้คือ การที่ดอกเบี้ยสูงกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้กู้ผ่อนในงวดถัดมานั้น ถึงแม้จะผ่อนเต็มงวดก็ไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้ จากในตารางคือผ่อนต่องวดคือ 34,700 บาท แต่ดอกเบี้ยของงวดนั้นคือ 37,898.96 บาท ทำให้เมื่อนำเงินผ่อนมาหักดอกเบี้ยออกแล้ว ยังมีดอกเบี้ยค้างชำระในงวดอยู่อีก 3,198.96 บาท ซึ่งดอกเบี้ยนี้จะกลายเป็นดอกเบี้ยสะสมที่จะไปรวมกับดอกเบี้ยในงวดถัดไป เมื่อเงินผ่อนไม่พอกับดอกเบี้ยจึงไม่มีการไปตัดเงินต้น และทำให้ยอดหนี้ไม่ได้ลดลงเลย ดังตารางด้านล่าง
DuePayment07
จากตารางแสดงการผ่อนงวดที่ 21 จะพบว่าดอกเบี้ยสะสมจากงวดที่ 20 เมื่อรวมกับดอกเบี้ยของงวดที่ 21 แล้วจะเท่ากับ 18,949.48 + 3,198.96 = 22,148.14 แต่เมื่อรวมกันแล้วดอกเบี้ยของงวดที่ 21 นั้นยังน้อยกว่าจำนวนเงินผ่อนต่องวด ทำให้ในงวดนี้สามารถชำระดอกเบี้ยทั้งหมดได้ และยังเหลือเงินไปหักเงินต้น ซึ่งทำให้ยอดหนี้ลดลงได้ในท้ายที่สุด

ผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ย

อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้กู้ควรทราบก็คือ หากมีการผิดนัดผ่อนชำระหนี้เกิดขึ้นแล้ว ธนาคารมีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ซึ่งเงื่อนไขในส่วนนี้ธนาคารจะได้ชี้แจงแก่ผู้กู้ไว้ล่วงหน้าแล้วโดยจะระบุเอาไว้ในสัญญาเงินกู้บ้าน ทั้งนี้เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่ง ผู้กู้ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยก็จะทำให้ดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องชำระเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและเป็นการยากที่ผู้กู้จะสามารถผ่อนดอกเบี้ยที่สะสมอยู่ให้หมดได้
จากตัวอย่างที่เรานำมาเสนอให้ดูกันในครั้งนี้นั้นอาจจะดูเหมือนว่าการขาดผ่อนบ้านเพียงไม่กี่งวดนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสถานะทางการเงินของผู้กู้ แต่ความจริงแล้วจะมีผลอย่างมากโดยเฉพาะในกรณีที่ขาดผ่อนจนกระทั่งเงินผ่อนนั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ย เพราะนอกจากจะทำให้เกิดดอกเบี้ยสะสมที่พอกพูนขึ้น ก็ยังทำให้ไม่มีเงินเหลือไปหักเงินต้น ยอดหนี้คงเหลือจึงไม่ลดลง และในที่สุดแล้วดอกเบี้ยก็จะท่วมท้นจนมากเกินกว่าที่จะผ่อนชำระได้ไหวในที่สุด
สนับสนุนข้อมูลโดย: K-Expert โดยธนาคารกสิกรไทย หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ที่
K-Expert@kasikornbank.com
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ นักเขียนออนไลน์ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์