ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง ดู 6 กฎหมายน่ารู้เพื่อรับมือ

DDproperty Editorial Team
ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง ดู 6 กฎหมายน่ารู้เพื่อรับมือ
หลายคนอาจเคยประสบกับปัญหาข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังจนรบกวนเวลาทำงานหรือแม้แต่เวลาพักผ่อน และอาจจะแย่เข้าไปอีกเมื่อตักเตือนเพื่อนบ้านไปแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อการพูดคุยประนีประนอมเพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ได้ผลอาจจำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้าช่วย มาดูกันว่า 6 กฎหมายน่ารู้ที่ใช้ในการรับมือข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมีอะไรบ้าง
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

6 กฎหมายน่ารู้เพื่อรับมือข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง

1. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และ 421

ในกรณีที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง เจ้าของบ้านผู้ได้รับความเสียหายสามารถใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 และ 421 ดำเนินการเพื่อรับสินไหมทดแทนกับข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังได้
โดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ระบุว่า "ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น"
ส่วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ "การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย"
ดังนั้น หากข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง จงใจรบกวนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความเสียหายต่อสิทธิในการอยู่อาศัยอย่างสงบในบ้านเรือนของคุณเอง หากตักเตือนแล้วแต่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังเช่นนั้นดังเดิมถือเป็นการละเมิดสิทธิ คนข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังจะต้องเยียวยาด้วยสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างเหมาะสม
รวมกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่คุณควรรู้

รวมกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่คุณควรรู้

2. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมีความผิดตามประมวลกฎหมายและพาณิชย์มาตรา 1337

ประมวลกฎหมายและพาณิชย์มาตรา 1337 กล่าวไว้ว่า "บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน"
หากมองความเสียหายของกรณีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังโดยคำนึงถึงสภาพและตำแหน่งที่อยู่ของทรัพย์สินเจ้าบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนรำคาญ เจ้าของบ้านมีสิทธิที่จะยุติความเสียหายหรือความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังได้ด้วย

3. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370 มีโทษปรับ 1,000 บาท

ในกรณีที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขไม่ได้และเจ้าของบ้านผู้ได้รับความเสียหายต้องการดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าบ้านผู้เสียหายสามารถเอาผิดทางอาญาได้โดยในกรณีที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เป็นความผิดลหุโทษ
เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370 ซึ่งมีโทษปรับข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท โดยกฎหมายระบุไว้ว่า "ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท"
โดยกฎหมายตามมาตรานี้ครอบคลุมทั้งกรณีที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง การเล่นดนตรี หรือมีการสังสรรค์เสียงดังเกินกว่าค่ามาตรฐาน คือ 70 เดซิเบล
ปัญหาเพื่อนบ้าน ใช้กฎหมายช่วยได้

ปัญหาเพื่อนบ้าน ใช้กฎหมายช่วยได้

4. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังกับบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 25

ในกรณีที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ถือเป็นเหตุรำคาญที่มีผลต่อสุขภาพ
การที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังจึงถือว่าเข้าข่ายความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาและบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 25 ที่ว่า "ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ"

5. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังกับบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 26

ตามบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 26 ที่ว่า "ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้ใดผู้หนึ่งมิให้ก่อเหตุรำคาญ ในที่ หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้"
ดังนั้น หากเกิดกรณีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชนสามารถเข้ามาระงับกรณีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังได้

6. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังกับบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 27

หากข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังถือว่าขัดต่อบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 27 ที่ว่า "ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคล ซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับ หรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่ง"
ดังนั้น เมื่อข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังจนก่อให้เกิดความรำคาญเจ้าบ้านสามารถเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ระงับตักเตือนได้ และหากยังฝ่าฝืนข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังต่อไม่หยุดก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้
ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังแก้ได้ด้วยกฎหมาย

3 ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินการจัดการกับข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง

1. เจ้าบ้านผู้เสียหายไม่ควรเข้าไปเจรจากับคู่กรณีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังด้วยตนเองเพียงลำพัง หากอาศัยอยู่ในคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรควรติดต่อให้นิติบุคคลหรือติดต่อผ่านผู้ใหญ่บ้านให้มาเจรจาให้เพื่อลดการขัดแย้งบานปลาย
2. ในการเกิดกรณีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังและต้องการดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าของบ้านผู้ได้รับความเสียหายต้องไปร้องเรียนกับกรมมลพิษทางเสียงที่สำนักงานเขตหรืออำเภอจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการปัญหาให้
หากคู่กรณีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษทางเสียงจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
3. ในกรณีที่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังอาจ อาจติดต่อไปยังเบอร์ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง ดังนี้
หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรมควบคุมมลพิษ1650
ตำรวจ191
ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร 1555
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111
ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก หากเกิดปัญหาขึ้นการพูดคุยหาทางออกร่วมกันน่าจะดีกว่าการที่ต้องจบลงด้วยเหตุทะเลาะเบาะแว้งหรือดำเนินการทางกฎหมาย เพราะการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันย่อมนำนาซึ่งความสบายใจของทุกฝ่าย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง ทำอย่างไร

แจ้งได้ โดยผิดตามกฎหมายหลายข้อ เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เพื่อนบ้านเสียงดัง แก้ได้จากหาตัวช่วยป้องกันเสียงดังเข้ามาในบ้าน การเจรจาขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน ขอความช่วยเหลือจากนิติบุคคลกรณีคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร และขอความช่วยเหลือจากตำรวจ