10 คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ "ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ"

กิตติคม พจนี
10 คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ "ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ"
ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่เตรียมจะประกาศใช้ปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563 เป็นผังเมืองที่มุงเน้นการปรับระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเชื่อมกรุงเทพฯ กับปริมณฑลแบบไร้รอยต่อ โดยผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่นี้มีคำศัพท์ที่ควรรู้หลายคำ ดังนี้
13517552_243986529320999_4432728251801856715_o
  1. กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตราขึ้นบังคับใช้ในรูปของพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 สาระสำคัญกล่าวถึงการวางและจัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติและมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
  2. ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง การบังคับใช้ผังเมืองรวมจะตราเป็นกฎกระทรวง
  3. ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง การบังคับใช้ผังเมืองเฉพาะจะตราเป็นพระราชบัญญัติ
  4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายที่ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มีอายุการบังคับใช้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และสามารถขยายระยะเวลาการบังคับใช้ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) คาดว่าจะประกาศใช้ปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563
  5. FAR หรือ Floor Area Ratio อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หมายความว่า อัตราส่วนพื้นที่อาคารวมทุกชั้นของอาคาร ทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
  6. FAR Bonusหรือ Floor Area Ratio Bonus มาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็นมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกเว้นและผ่อนปรนสำหรับผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้น
  7. OSR หรือ Open Space Ratio อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หมายความว่า อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต่อพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลัง
  8. TOD หรือ Transit Oriented Development การวางผังโครงการปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง
  9. PUD หรือ Planned Unit Development มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ จะเป็นเครื่องมือช่วยจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นที่สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาด้วยการปรับ FAR ในพื้นที่ที่โครงการใหม่ให้เหมาะสม
  10. TDR หรือ Transfer of Development Right มาตรการโอนสิทธิการพัฒนาให้เจ้าของที่ดินที่ถูกจำกัดสิทธิการพัฒนาจากการกำหนดให้อนุรักษ์อาคารทรงคุณค่าหรืออนุรักษ์พื้นที่ไว้ในบริเวณที่กฎหมายกำหนดให้สามารถโอนหรือขายสิทธิพัฒนา ได้แก่ FAR ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังกล่าว ไปยังพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การซื้อบ้าน , คู่มือซื้อขาย สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียด การคำนวณสินเชื่อบ้าน ให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
อัพเดท ข่าวอสังหาริมทรัพย์ สดใหม่ทุกวัน พร้อมส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณฟรี สมัครได้ที่นี่ หรือหากคุณกำลังมองหาบ้าน คอนโด ก็สามารถเลือกชม โครงการใหม่ พร้อม รีวิวโครงการคอนโดใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคาได้เช่นกัน