คู่รัก LGBTQ อยากกู้ร่วม ทำได้ ดู 5 ธนาคารให้สินเชื่อ LGBTQ

DDproperty Editorial Team
คู่รัก LGBTQ อยากกู้ร่วม ทำได้ ดู 5 ธนาคารให้สินเชื่อ LGBTQ
ถึงแม้ว่าทางเลือกในการมีบ้านสักหลังของคู่รัก LGBTQ จะยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะการกู้ร่วมซื้อบ้าน แต่ใช่ว่าจะไม่มีทางเลือกเลยเพราะปัจจุบันมีหลายธนาคารที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม LGBTQ กู้ร่วมซื้อบ้านได้ ลองมาดูรายละเอียดว่าคู่รัก LGBTQ จะต้องทำอย่างไรถึงกู้ร่วมซื้อบ้านได้ และมีธนาคารไหนให้สินเชื่อบ้างได้ที่นี่
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

คู่รัก LGBTQ สามารถใช้บริการสินเชื่อบ้านได้หรือไม่ อย่างไร

สำหรับการกู้บ้านด้วยตัวเองเพียงลำพังนั้น กลุ่ม LGBTQ มีความสามารถที่จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ไม่ต่างจากเพศชาย และเพศหญิง โดยที่ธนาคารไม่ได้ประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ LGBTQ ไว้มากกว่าเพศชายหรือเพศหญิงเลย ซึ่งธนาคารที่ยืนยันข้อมูลในส่วนนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี
โดยเฉพาะธนาคารยูโอบีนั้นยืนยันเพิ่มเติมว่าลูกค้ากลุ่ม LGBTQ นั้นนอกจากจะได้รับบริการจากธนาคารอย่างเท่าเทียมแล้วยังจะได้รับข้อเสนอส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ต่างจากผู้ขอสินเชื่อเพศชายหรือเพศหญิงอีกด้วย
แต่ที่ผ่านมาปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าที่เป็นคู่รัก LGBTQ ไม่สามารถซื้อบ้านได้ก็คือข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในฐานะผู้กู้ร่วมกัน

ประกาศขายบ้านเดี่ยว

ค้นหาประกาศขายบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ หลายระดับราคาและทำเล

คู่รัก LGBTQ ไม่สามารถกู้บ้านร่วมกันได้ เพราะเหตุใด

จากการสอบถามไปยังธนาคารพาณิชย์หลายแห่งพบว่าไม่สามารถให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ร่วม LGBTQ ได้ เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ โดยหลายธนาคารให้เหตุผลสอดคล้องกันว่า ผู้กู้ร่วมนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ร่วมเชื้อสายเดียวกัน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือเป็นชายหญิงที่เป็นคู่สมรสกัน ซึ่งจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้
ดังนั้น สาเหตุหลักที่ทำให้การกู้ร่วมกันของ LGBTQ ไม่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร จึงเกิดจากการที่คู่รัก LGBTQ นั้นไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ จึงไม่อาจมีความสัมพันธ์กันได้ทางนิตินัยเฉกเช่นเพศชายกับเพศหญิง
แต่จากการสังเกตพบว่า ปัจจุบันยังมีหลายธนาคารเปิดโอกาสให้คู่รักชาย-หญิงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันสามารถกู้ร่วมกันได้ จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ธนาคารจะยินยอมให้คู่รัก LGBTQ สามารถกู้ร่วมกันได้ในอนาคต
กู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกันแล้ว ทำไมยังกู้ไม่ผ่าน

กู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกันแล้ว ทำไมยังกู้ไม่ผ่าน

มีหลายธนาคารที่เปิดโอกาสให้ LGBTQ กู้ร่วมได้
มีหลายธนาคารที่เปิดโอกาสให้ LGBTQ กู้ร่วมได้

ธนาคารใดบ้างที่สามารถให้สินเชื่อบ้านระหว่างผู้กู้ร่วมที่เป็นเพศทางเลือก

จากการติดต่อไปยังธนาคารหลายแห่งก็ได้คำตอบว่ามีธนาคารหลายแห่งที่ยินดีอนุมัติสินเชื่อบ้านซึ่งเป็นการกู้ร่วมกันระหว่างคู่รัก LGBTQ อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยกำหนดเงื่อนไขในการให้สินเชื่อที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังนี้

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้คู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถขอ "สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน" ร่วมกันได้แล้ว โดยคู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถมาขอ "กู้ซื้อบ้าน" ร่วมกันเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุน (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 30-65 ปี
– พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
– ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
– ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
– ผู้กู้ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน, บัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกัน เป็นต้น
เงื่อนไข
– เป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
– อัตราดอกเบี้ยใช้ดอกเบี้ยปกติตามกลุ่มต่างๆ ตามประกาศของธนาคาร
– การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียม
ประเภทจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (วงเงินกู้รวมต่อหลักประกันไม่เกิน 100 ล้านบาท)3,210 บาท ต่อหลักประกัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราของบริษัทประกัน
ค่าอากรแสตมป์คิด 0.5% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าจดจำนองคิด 1% ของทุนจำนอง
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนดคิด 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

2. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ปรับเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกรณีกู้ร่วมในการยื่นกู้สินเชื่อบ้าน คู่รักไม่จำกัดเพศ รวมทั้งกลุ่ม LGBTQ ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อบ้านร่วมกันได้ โดยผู้ยื่นกู้จะต้องระบุในใบสมัครบริการสินเชื่อบ้านให้ชัดเจนว่าผู้กู้ร่วมมีความสัมพันธ์เป็น "คู่รัก" กับผู้กู้หลัก
คุณสมบัติ คือต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
รายได้ กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
ผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน) และผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
ทั้งนี้ คู่ชีวิต LGBTQ ต้องเซ็นเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน โดยต้องมีคุณสมบัติและขอสินเชื่อได้สูงสุด 90-95% ของมูลค่าทรัพย์สินเช่นเดียวกับผู้ขอสินเชื่อกรณีอื่น ส่วนการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ธนาคาร

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าคู่ชีวิตที่เป็น LGBTQ สามารถขอกู้ร่วมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่างจากผู้ขอกู้ร่วมกรณีอื่น ภายใต้เงื่อนไขขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าทรัพย์สิน อาทิ
คุณสมบัติผู้กู้
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้พิจารณาจากผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์)
– มีอาชีพการงานที่มั่นคง
– มีรายได้แน่นอน และต้องสูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวด ประมาณ 3 เท่า
เอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อ
– เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส
– เอกสารทางการเงิน ได้แก่ ใบรับรองเงินเดือนหรือรายได้หลักฐานทางการค้า เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
– เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และแบบแปลนการก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)

4. ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อที่ LGBTQ สามารถกู้ร่วมกันนั้นไม่ได้เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ แต่เป็นสินเชื่อบ้านแบบเดียวกับที่เสนอแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ร่วมตามปกติ ได้แก่ ผู้กู้ร่วมต้องมีสัญชาติไทย อายุซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี
ด้านความสามารถในการชำระหนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระงวดหนี้ ตรวจสอบจากการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และด้านหลักประกันก็จะมีตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ เอกสารสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขาย รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์ และมีการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดเพดานของวงเงินกู้
สำหรับการกู้ร่วมระหว่าง LGBTQ นั้น ทางธนาคารกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีผู้กู้ร่วมฝ่ายหนึ่งซึ่งธนาคารประเมินว่าสามารถกู้บ้านหลังนี้ได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว และผู้กู้ร่วมอีกคนที่เหลือก็ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระในฐานะผู้กู้ร่วมด้วย

DDproperty Tip

สำหรับการกู้ร่วมระหว่าง LGBTQ นั้น ธนาคารประเมินว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าการกู้ร่วมระหว่างคู่สมรสชายหญิงและสูงกว่าการกู้ร่วมชายหญิงซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงที่สูงกว่าทำให้ธนาคารอาจพิจารณาให้วงเงินกู้ที่ต่ำกว่าไปบ้างเมื่อเทียบกับการกู้ร่วมในคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส

5. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่เปิดโอกาสให้การกู้ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นจึงเป็นอีกธนาคารที่คู่รัก LGBTQ สามารถกู้บ้านร่วมกันได้ โดยธนาคารกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเอาไว้อย่างกว้าง ๆ คือจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท
นอกจากนั้นธนาคารก็จะตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวของผู้กู้ร่วมแต่ละฝ่าย และความสามารถทางการเงิน รวมไปถึงหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อประเมินวงเงินกู้ที่เหมาะสม และอัตราดอกเบี้ยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามผู้กู้แต่ละราย ถ้าหากเป็นโครงการที่ทางธนาคารสนับสนุนอยู่ก็อาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโครงการทั่วไป
สินเชื่อบ้านที่ผู้กู้ร่วม LGBTQ สามารถใช้บริการได้ก็คือ สินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ซึ่งความน่าสนใจของสินเชื่อตัวนี้คือ หลักการคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดชำระที่แตกต่างจากสินเชื่อของธนาคารอื่น ๆ โดยสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน จะมีบัญชีซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินรายได้ อาจจะเป็นเงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินอื่น ๆ เข้ามาฝากไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ในการคำนวณดอกเบี้ยจะนำยอดหนี้หักลดด้วยยอดเงินฝากในบัญชีแล้วจึงนำไปคำนวณดอกเบี้ย ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณได้ลดลงตามยอดเงินฝาก

DDproperty Tip

เงินฝากในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ผู้กู้สามารถฝากเพิ่มหรือถอนออกได้โดยอิสระ และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการฝากเงินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินต้นส่วนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินต้นไปจะนำไปหักออกจากยอดหนี้ทันที ซึ่งก็คือการโปะยอดหนี้นั่นเอง ทำให้ผู้กู้มีโอกาสปิดยอดหนี้ได้เร็วขึ้น

วิธีการอื่น ๆ ที่ LGBTQ สามารถกู้บ้านร่วมกันได้

กรณีการกู้ร่วมซื้อบ้านของ LGBTQ ซึ่งมีข้อจำกัดเนื่องจากผู้กู้ร่วมไม่ได้เป็นเครือญาติกัน ธนาคารกสิกรไทยให้ข้อมูลว่า วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการทางอ้อมแต่ทำให้ LGBTQ สามารถกู้ร่วมกันได้ก็คือ การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจหรือ SME โดยคู่รัก LGBTQ สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อประกอบกิจการได้ เช่น สถานประกอบการพร้อมที่ดิน หรือที่ดินเปล่าเพื่อใช้ดำเนินกิจการ
แต่การกู้โดยใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME นั้นจะให้ช่วงระยะเวลากู้นานสุดเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งสั้นกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุดถึง 30 ปี นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME นั้นก็ยังมีอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2-3% ต่อปีโดยประมาณอีกด้วย
ก่อนหาผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน คิดรอบด้านแล้วหรือยัง

ก่อนหาผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน คิดรอบด้านแล้วหรือยัง

ข้อมูลอ้างอิง: K-expert โดยธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ นักเขียนออนไลน์ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์