ดูสัญญาเช่าคอนโดให้ดีก่อนเจอปัญหา

DDproperty Editorial Team
ดูสัญญาเช่าคอนโดให้ดีก่อนเจอปัญหา
บรรดาเจ้าของห้องหลายคนอาจกังวลใจบ้างไม่มากก็น้อยจากการได้ยินเกี่ยวกับปัญหาหลายอย่างหรืออาจมีประสบการณ์น่าหนักอกหนักใจจากการให้เช่าคอนโดมาแล้ว หากเจอผู้เช่าที่คุยง่าย ไม่สร้างปัญหาก็ถือว่าโชคดี แต่ถ้าหากเจอผู้เช่าที่ตีมึน ใช้ข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ของสัญญาเช่าคอนโดหรือ Condo Lease Agreement มาเอาเปรียบ ก็คงจะปวดหัวไม่ใช่น้อย
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดข้อมูลและรายละเอียดสำคัญในสัญญาเช่า แต่หมดห่วงได้ เรามีข้อควรพิจารณาและคำแนะนำดี ๆ ที่ควรระบุในสัญญาเช่าคอนโดมาฝากเพื่อให้การปล่อยเช่าคอนโดสุดที่รักของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

สัญญาเช่าคอนโดและสิ่งที่ห้ามขาด เพื่อความสบายใจของผู้ให้เช่า

1. ข้อมูลสถานที่และบุคคลในสัญญา

ถือเป็นจุดตั้งต้นของการทำสัญญาเช่าคอนโดเลยก็ว่าได้ โดยทั่วไปแล้วจะระบุสถานที่ตั้งของคอนโดอย่างชัดเจน รวมไปถึงหมายเลขห้อง ชื่ออาคาร ชั้น วันที่ทำสัญญา รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวทั้งฝ่ายเจ้าของและผู้เช่า เพื่อให้ทราบว่าสัญญาได้ทำขึ้นระหว่างใครกับใคร

2. ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ คงไม่เข้าใครออกใคร ดังนั้นหมวดนี้จึงห้ามพลาดโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายพร้อมรายจ่ายตามมาได้ ถ้าเป็นปัญหายิบย่อย ก็ถือว่าโชคดี แต่ถ้าร้ายแรง อาจถึงขั้นบูรณะห้องใหม่เลยก็ได้
โดยคุณจะต้องระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเช่าในสัญญาเช่าคอนโด ตั้งแต่ค่าประกัน ค่าเช่ารายเดือน ค่าน้ำ-ค่าไฟต่อหน่วย ค่าปรับ ค่าซ่อมแซม รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางด้วย เพราะกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดนั้นได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงหน้าที่ในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คือ ตามมาตราที่ 18 เจ้าของห้องจะต้องชี้แจงรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางในสัญญาเช่าคอนโดเพื่อให้ทราบว่าผู้รับผิดชอบคือใคร

3. ข้อตกลงพื้นฐานในการเช่า

ก่อนจะปล่อยเช่าคอนโดให้ใคร ต้องมีเงื่อนไขและข้อตกลงขั้นพื้นฐานเสียก่อน เพื่อสร้างกติกาและความเข้าใจในทิศทางเดียวกันโดยสิ่งที่ต้องระบุในสัญญาเช่าคอนโด อาทิ จำนวนคนที่อาศัย วัตถุประสงค์ในการเช่า ระยะเวลาในการเช่า กรรมสิทธิ์ของห้องและทรัพย์สิน การยินยอมจ่ายค่าปรับ และการดูแลทรัพย์สินตลอดระยะเวลาการเช่า
ทั้งนี้ ข้อตกลงควรเป็นไปตามข้อปฏิบัติและกติกาสากล ซึ่งรวมถึงผู้ให้เช่าจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวผู้เช่า โดยเฉพาะการห้ามเข้าไปในห้องโดยพลการและการห้ามรบกวนผู้เช่าในทุกกรณี

4. บันทึกทรัพย์สินและอุปกรณ์

จะต้องแนบรายการทรัพย์สินและอุปกรณ์ของผู้ให้เช่าไว้ท้ายสัญญาเช่าคอนโด โดยรายการบันทึกข้อมูลนี้จะทำให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของทรัพย์สิน ตั้งแต่จำนวน สภาพ ราคาประเมิน ซึ่งถ้าหากมีอุปกรณ์ใดเสียหายในระหว่างที่เช่าอยู่ ผู้เช่าก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่ประเมินไว้ ในขณะเดียวกันยังสามารถครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหายและการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ข้อห้ามและข้อปฏิบัติขณะเช่า

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติย่อมแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยอาจจะระบุในสัญญาเช่าคอนโดเฉพาะส่วนที่สำคัญและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ อาทิ การห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในคอนโด (แล้วแต่กรณี) การห้ามนำสารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในห้อง การห้ามต่อเติมและซ่อมแซมภายในห้องหากไม่ได้แจ้งให้เจ้าของห้องทราบ การห้ามมิให้ผู้ให้เช่าเข้าไปภายในห้องโดยพลการ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎของคอนโดและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดอย่างเคร่งครัด

6. สิทธิการยกเลิกสัญญาและการยึดเงินประกัน

โดยทั่วไปแล้ว การยกเลิกสัญญาและการยึดเงินประกันนั้นถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ให้เช่าสามารถกระทำได้ ในสัญญาเช่าคอนโดนั้นจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่ามีกรณีใดบ้างที่ผู้ให้เช่าจะมีสิทธิยกเลิกสัญญาและ/หรือยึดเงินประกันได้ โดยต้องเป็นกรณีที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสาเหตุที่ต้องระบุไว้ก็เพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเช่า
ลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเช่าได้จากความรู้เรื่องสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสิ่งที่ควรระบุในสัญญาให้ชัดเจน
ข้อสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาเช่าคอนโดเพื่อปล่อยเช่าได้หายกังวล

อย่าลืม! ข้อกฎหมายที่สำคัญและวิธีรับมือกับปัญหา

1. ข้อพึงระวังและกฎหมายที่ต้องทราบ

ข้อพึงระวังในการให้เช่าคอนโดคือ กฎหมายที่คุ้มครองผู้เช่าทั้งทางแพ่งและทางอาญา ถึงแม้ผู้เช่าจะไม่ได้ทำตามข้อตกลงในสัญญาเช่าคอนโดที่ตกลงกันไว้ แต่ผู้ให้เช่าก็ไม่สามารถกระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธิและบุกรุกโดยพลการได้
เนื่องจากหากละเมิดแล้ว จากที่จะได้รับค่าเสียหายอย่างถูกต้อง ก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายด้วยเพราะกลายเป็นฝ่ายทำผิดกฎหมายเสียเอง ดังนั้น สัญญาเช่าคอนโดต้องมีข้อตกลงที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิกระทำการใดโดยชอบธรรมหากผู้เช่าทำผิดกฎและข้อห้ามดังกล่าว

2. รับมือกับปัญหาด้วยสัญญาเช่าคอนโด

รู้หรือไม่ว่าสัญญาเช่าคอนโดนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะไม่เพียงเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่ายึดถือและปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเช่าแล้ว ยังแสดงถึงสิ่งที่สามารถกระทำได้เมื่อเกิดปัญหาด้วย เช่น เมื่อผู้เช่าทำผิดข้อตกลงร้ายแรงที่ทำให้ทรัพย์สินของคุณเสียหายและคุณมีสัญญาเช่าที่ระบุถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้ได้ คุณก็สามารถบอกเลิกการเช่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
จะเห็นได้ว่าการเตรียมรับมือปัญหาต่าง ๆ ด้วยการกำหนดสิ่งที่พึงกระทำได้ไว้ในสัญญาเช่าคอนโดนั้นนับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย
Contract for renter_2
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะให้เช่าคอนโดนั้น เจ้าของห้องจะต้องศึกษาและคัดกรองคนที่จะมาเช่าให้ดีเสียก่อน และที่ขาดไม่ได้ก็คือสัญญาเช่าคอนโดต้องมีรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน นอกจากนี้ต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเมื่อให้เช่าคอนโดแล้ว ในฐานะผู้ให้เช่าจะต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิของผู้เช่า ที่สำคัญคือต้องใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง เพียงเท่านี้ก็สบายใจได้แล้วว่าคุณจะได้ผู้เช่าที่จะดูแลคอนโดสุดรักอย่างดีแน่นอน
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน