ยื่นขอภาษีคืน ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน

DDproperty Editorial Team
ยื่นขอภาษีคืน ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน
ยื่อขอภาษีคืน เช็คเงินคืนภาษี เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาไว้ เพราะหลายคนคงเคยเจอกับตัวเองและเกิดคำถามขึ้นในใจ ว่าทำไมบางคนยื่นภาษีไม่กี่วัน กลับได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว ขณะที่ตนเองยังไม่มีผลตอบรับการอนุมัติเงินคืนภาษีแต่อย่างใด ต่อไปนี้ข้อสงสัยเหล่านี้จะกระจ่างแจ้ง หากได้ติดตาม คืนเงินภาษี เช็คเงินคืนภาษี จากกรมสรรพากรอย่างละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

1. ตรวจสอบขั้นตอนยื่นขอภาษีคืน เช็คเงินคืนภาษี ผ่านระบบหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากร

อันดับแรกเมื่อทำการยื่นภาษีไม่ว่าจะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือให้ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกอกแบบฯ ต่างจำเป็นต้องติดตามกระบวนการเดินทางของเอกสารแสดงรายได้ รวมถึงรายละเอียดลดหย่อนภาษีต่าง ๆ
โดยผู้ยื่นแบบฯ ทุกรายสามารถเข้าไปติดตาม คืนเงินภาษี โดยตรวจสอบสถานะผ่านระบบบริการสอบถามข้อมูลคืนภาษี จากหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้หลังจากยื่นแบบฯ ไปแล้ว 1 วัน (กรณียื่นแบบฯ กระดาษ) ว่าได้เข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาแล้วหรือไม่อย่างไร
โดยต้องระบุปีภาษี ชื่อ นามสกุล ผู้เสียภาษี เลขบัตรประชาชน อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบสถานะการคืนเงินภาษี เช็คเงินคืนภาษีทันที
บริการสอบถามการคืนภาษี
บริการสอบถามการคืนภาษี via: www.rd.go.th
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เงินคืนภาษี และอยากติดตาม คืนเงินภาษี ตรวจสอบว่า เงินภาษีจะโอนมาให้เมื่อไร วันใด และสรรพากรตรวจสอบในขั้นตอนใดแล้ว คุณสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
– กรอกประจำตัวผู้เสียภาษี, ชื่อผู้เสียภาษี, ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) และกดสอบถาม
หมายเหตุ: กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน
ลดหย่อนภาษี-เอกสารยื่นภาษีที่ต้องใช้ หักลดหย่อนอะไรได้บ้าง

ลดหย่อนภาษี-เอกสารยื่นภาษีที่ต้องใช้ หักลดหย่อนอะไรได้บ้าง

2. ติดตาม คืนเงินภาษี ผลการสอบถามข้อมูลยื่นภาษี ปรากฎเอกสารไม่ครบ

สาเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ที่ยื่นขอภาษีคืนมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนภาษีส่วนใหญ่เป็นเพราะยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรอกข้อมูลตกหล่น หรือกดส่งแบบฯ มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งพบบ่อยสำหรับผู้ยื่นผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ต้องทำการยื่นเอกสารใหม่ทันทีภายในเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด มิเช่นนั้นจะได้เงินคืนช้ากว่าคนอื่น หรือไม่ได้รับเลย
โดยสามารถยื่นเอกสารเพิ่มผ่านระบบออนไลน์ แนบเอกสารไฟส์ PDF เท่านั้น เพราะถ้าเป็นไฟล์อื่นเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเปิดดูได้ หรืออาจทำการส่งเอกสารสำเนาผ่านแฟกซ์ และไปรษณีย์ ตามที่ผู้ยื่นภาษีสะดวก
ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติมในการขอคืนภาษี
ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติม via www.rd.go.th
ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีใบนำส่งเอกสาร แสดงรายละเอียดการแนบเอกสารที่ขาด พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับอย่างถูกต้อง

ข้อมูลใบส่งเอกสาร

1. ชื่อ-สกุล
2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้ หากเป็นกรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีบุคคลธรรมดาให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้)
3. เอกสารที่นำส่ง
– URL: www.rd.go.th ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารฯ หรือ
– โทรสารหมายเลข: 0-2660-3100 (อัตโนมัติ) นอกเขตกรุงเทพฯ เสียค่าบริการทางไกลตามราคาของแต่ละหน่วยงานที่ท่านใช้บริการ หรือ
– โทรสารสำนักงานสรรพากรพื้นที่………………….(ตามที่ระบุในใบนำส่ง)
– ไปรษณีย์ หรือไปส่งด้วยตัวเอง
หมายเหตุ: จากสถานการณ์โควิด-19 กรมสรรพากรให้เจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาติดตาม คืนเงินภาษี เช็คเงินคืนภาษี ขอความร่วมมือท่านนำส่งเอกสารผ่านช่องทาง URL: www.rd.go.th
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ในการที่กรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี/พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านยื่นแบบฯไว้ กรุณาใช้ "ใบนำส่งเอกสาร" หรือ "หนังสือขอเอกสารสำหรับการคืนเงินภาษีเงินได้บุคลลธรรมดา" หรือ "หนังสือขอเอกสารสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" เป็นใบปะหน้าของเอกสารที่นำส่งด้วย
เช็กด่วนหากยังไม่ได้รับเงินคืนภาษี เพราะอาจต้องส่งเอกสารเพิ่ม
เช็กด่วนหากยังไม่ได้รับเงินคืนภาษี เพราะอาจต้องส่งเอกสารเพิ่ม

ช่องทางตรวจสอบ ติดตามยื่นขอภาษีคืน เช็คเงินคืนภาษี

ช่องทางติดต่อ
เว็บไซต์เว็บไซต์กรมสรรพากร
โทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center): 1161
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฎตามการยื่นแบบ

3. เมื่อตรวจสถานะ อยู่โหมด "ผู้คืนภาษีได้รับเงินคืนภาษี" แต่กลับยังไม่ได้รับเงิน

กรณีดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ หากผู้ยื่นภาษีได้ทำการเปลี่ยนที่อยู่ โดยไม่ได้ทำการแจ้งแก่กรมสรรพากร หรืออาจไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ทำการติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อติดตาม คืนเงินภาษี ขอรับเช็คฉบับดังกล่าว หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ตนเองสมัครไว้ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องมีดังนี้
1. บัตรประจำประชาชน พร้อมสำเนา
2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

4. ติดตาม ยื่นขอภาษีคืน ทั้งรูปแบบพร้อมเพย์และเช็ค

โดยปกติแล้ว กรมสรรพากรจะกำหนดขั้นตอนการยื่นขอภาษีคืน ด้วยการเช็กก่อนว่าผู้ยื่นภาษีได้มีการผูกระบบพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด ถ้าหากมีการสมัครพร้อมเพย์ จะทำการยื่นขอภาษีคืนให้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
แต่หากไม่มีข้อมูลลงทะเบียนพร้อมเพย์ ระบบจะส่งข้อมูลกลับมาที่สรรพากรอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน เมื่อแน่ใจว่าไม่ได้ลงทะเบียนจริงจะทำการส่งเช็คไปที่ที่อยู่ของผู้ยื่นภาษี โดยใช้เวลา 15 วัน เบ็ดเสร็จทั้งสิ้น 45 วันได้รับเงิน
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 จำนวนคู่สายให้บริการ 120 คู่สาย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
เรื่องข้างต้นเขียนโดย อารยา ศิริพยัคฆ์ Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน

ขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน อาจเกิดจากผู้ยื่นภาษีได้ทำการเปลี่ยนที่อยู่ โดยไม่ได้ทำการแจ้งแก่กรมสรรพากร หรืออาจไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ทำการติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อติดตาม คืนเงินภาษี ขอรับเช็คฉบับดังกล่าว หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สมัครไว้

กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินภาษี ภายใน 3 เดือน กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่า ได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10

กรณีไปรษณีย์ส่งไม่ถึงผู้รับ หรือสูญหาย ผู้ขอคืนสามารถติดต่อขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 ฉบับใหม่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ หรือยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ฉบับใหม่ ค.39 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > เลือกเมนู e-Refund สอบถามการคืนภาษี