อัปเดตผังเมืองนครปฐม ที่ดิน 7 ประเภท และข้อควรรู้การใช้ประโยชน์ที่ดิน

DDproperty Editorial Team
อัปเดตผังเมืองนครปฐม ที่ดิน 7 ประเภท และข้อควรรู้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผังเมืองนครปฐม ปัจจุบันกำลังมีการปรับปรุงให้ทันสมัย และเอื้อต่อการอยู่อาศัยมากขึ้น โดยนครปฐม ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลที่มีการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ลองมาอัปเดตผังเมืองนครปฐมใหม่ ที่ดิน 7 ประเภท และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Subscription Banner for Article
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

จุดประสงค์ของการทำผังเมืองนครปฐม

การจัดทำผังเมืองนครปฐม หรือแผนผังการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่ดินนั้น มีเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชาชน และสวัสดิภาพของสังคม อีกทั้งยังให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของการให้บริการระบบคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ เพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของผังเมือง
สำหรับผังเมืองนครปฐม เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ยู่ระหว่างการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด หรือที่ดินเปล่า
ผังเมืองนครปฐมหรือการจัดผังสีโซนที่ดินในจังหวัดนครปฐมนั้น มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นสีต่าง ๆ เพื่อจำกัดกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริโภคที่มีแผนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครปฐมควรใส่ใจเรื่องที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่สีผังเมืองใด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินหรือไม่
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินหรือสร้างอาคาร ผู้ซื้อควรศึกษา ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในผังเมืองนครปฐม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อไม่ให้ที่ดินหรืออาคารที่สร้างนั้นผิดกฎหมาย หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ หรือต้องรื้อในภายหลัง ทั้งนี้เพราะในการซื้อและสร้างอาคารนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือกฎหมายผังเมือง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับผังเมืองนครปฐม

ตัวอย่างผังเมืองนครปฐม
กฎหมายการผังเมือง คือกฎหมายที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และในแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมีกฎกระทรวงในการบังคับใช้ผังเมืองรวมเป็นการเฉพาะ
โดยกำหนดเขตการใช้พื้นที่เป็นสีต่าง ๆ กัน แต่ละเขตก็จะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ต่างกัน เช่น เขตพื้นที่สีเขียวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม โดยพื้นที่เหล่านี้จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารบางประเภทได้ เป็นต้น
สำหรับประเภทที่ดินและการกำหนดสีผังเมืองของที่ดิน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องผังเมืองนครปฐม ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
สีผังเมืองข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สีชมพูที่ดินประเภทชุมชน
สีม่วงที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
สีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อนที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์
สีเขียวอ่อนที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สีฟ้าที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ นอกจากกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
1. โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง และโรงงานบําบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
2. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
3. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม

สำหรับจังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางมีพื้นที่ติดต่อกับทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางมีพื้นที่ 2168.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ
– ทิศเหนือ ติดกับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
– ทิศใต้ ติดกับอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางแพก จังหวัดราชบุรี
– ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีพัฒนา เขตหนองแขมกรุงเทพฯ
– ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ผังเมืองนครปฐม เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยจังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล สำหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด1 แห่ง องค์การเทศบาลนคร 1แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์กรบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง
ทั้งนี้ เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดนครปฐม คือ เป็นเมืองแห่งการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนครปฐม มียุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 2 ด้านคือ
1. การพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เน้นด้านการขนส่งเมืองหลวงแห่งอาหาร และการท่องเที่ยว และเมืองสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นครปฐมเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยวและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ยังยืน
2. พัฒนาจังหวัดให้เป็นสมาร์ทซิตี้ โดยนครปฐมจะเป็นเมืองที่มีสถานศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบและการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพตั้งกระจายอยู่ครอบคลุมพื้นที่ส่งผลให้ประชากรสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

อัปเดตผังเมืองนครปฐม

สำหรับกฎกระทรวงการบังคับใช้ผังเมืองแต่และฉบับนั้น มีอายุ 5 ปี โดยในระหว่างนั้นจะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งหากกฎกระทรวงหมดอายุลงก็สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี
ดังนั้น ก่อนซื้อที่ดินหรือสร้างอาคาร ต้องตรวจสอบก่อนว่าบริเวณที่สนใจจะซื้อที่ดินนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ประเภทใด สามารถก่อสร้างอาคารอย่างที่ต้องการได้หรือไม่ หรือสามารถก่อสร้างอาคารประเภทใดบ้าง
โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัด เพราะหากไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนการซื้อที่ดิน อาจทำให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคารในแบบที่ต้องการได้ เพราะผิดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นหากไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่
สำหรับผังเมืองนครปฐมนั้น ผ่านการปรับปรุงมาแล้วหนึ่งครั้งในปี 2562 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครปฐม เพื่อดำเนินการปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งล่าสุด สำนักโยธาธิการและผังเมืองนครปฐมได้มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังสีผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน