ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร คุณต้องเสียภาษีนี้ไหม

DDproperty Editorial Team

HIGHLIGHTS

 • บ้านพักอาศัยที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 • มีทรัพย์สิน 7 ประเภท ที่ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไปกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น โรงเรือนในที่นี้หมายถึง อาคาร ตึกแถว บ้าน ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ธนาคาร โรงเรียน อาคารชุด หอพัก คลังสินค้า เป็นต้น
ส่วนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ นั้นหมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างบนที่ดินอย่างถาวร เช่น สะพาน ท่าเรือ ถังเก็บน้ำมัน อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ รวมไปถึงที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นการใช้ประโยชน์ไปด้วยกันบนที่ดินที่ต่อเนื่องกัน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนคือใคร

ในกรณีทั่วไปแล้วเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยกเว้นกรณีที่ที่ดินและโรงเรือน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นคนละเจ้าของกัน กำหนดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ทรัพย์สินประเภทใดต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าในปีภาษีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นไปในกิจกรรม ดังนี้
 1. ให้เช่า
 2. ใช้เป็นที่ค้าขาย
 3. ใช้เป็นที่ไว้สินค้า คลังสินค้า
 4. ใช้เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรม
 5. ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย
 6. ใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

ทรัพย์สินประเภทใดไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
 2. ทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
 3. โรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ประกอบกิจการไม่ใช่เพื่อผลกำไรส่วนบุคคล
 4. ศาสนสมบัติใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
 5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือให้ผู้อื่นอยู่ยกเว้นคนเฝ้า
 6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง ไม่ได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบอุตสาหกรรม หรือกิจการเพื่อหารายได้
 7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบอุตสาหกรรม
จะเห็นได้ว่าบ้านพักอาศัยที่เจ้าของอยู่อาศัยเองนั้น โดยไม่ได้ใช้เป็นที่ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม หรือคลังสินค้านั้นได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงภาษีและชำระภาษีได้ที่ใด

ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยยื่นได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ณ พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่
หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายแห่งในหลายเขตพื้นที่ สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่กองรายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โดยหลังจากยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้นำเอกสารดังกล่าวไปชำระภาษีภายใน 30 วันได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุกเขต หรือกองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้เช่นกัน
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน อ่าน คู่มือซื้อขาย ที่สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้าน ที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน เพื่อให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น