ย้ำอีกครั้ง!! โอนอสังหาฯ ภายในสิ้นปีนี้ยังลดหย่อนภาษีได้!

กิตติคม พจนี
ย้ำอีกครั้ง!! โอนอสังหาฯ ภายในสิ้นปีนี้ยังลดหย่อนภาษีได้!
ลืมกันไปหรือยังสำหรับมาตรการรัฐที่ออกมาช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีกับการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา และหนึ่งในรายการที่น่าสนใจ ก็คือการลดหน่อยภาษีจากเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท และใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้นถึงจะสามารถขอลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ โดยผู้ขอลดหย่อนภาษีต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1.ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
work-visas
ระยะเวลาในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรงนี้ นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ หรือมีชื่อเป็นคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ให้กู้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นกรณีผู้มีเงินได้เสียชีวิตหรืออสังหาริมทรัพย์เสื่อมสภาพหรือสุดวิสัย
2.ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน
bigstock-First-Home-112789
โดยเงื่อนไขนี้จะมีความคล้ายคลึงกับนโยบายบ้านหลังแรกเพียงแต่ละเว้นภาษีทั้งหมด มาเป็นการลดหย่อนภาษีแทน โดยผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากค่าโอนฯ ที่ลดเหลือ 0.01% และสามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท และสามารถลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี ปีละเท่าๆ กัน นับตั้งแต่ปีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์
Tax-Deductions-11nov2015-01
นายดีดี ทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรกของตัวเองในช่วงเวลาที่มาตรการกำหนด ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 โดยบ้านของนาย ดีดี มีมูลค่า 3 ล้านบาท นาย ดีดี จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปี โดยการนำ 20% ของมูลค่าบ้าน = 3,000,000 x 20% = 600,000 บาท มาใช้ในการยกเว้นภาษี จำนวนเงินที่ออกมาตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าลดหย่อนปีล่ะ 600,000 แต่นำภาษี 20% ตรงนี้มาลดหย่อนเป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปีก็เท่ากับลดหย่อนได้ปีละ 120,000 บาทนั่นเอง นอกจากนั้นนาย ดีดี ยังสามารถลดหย่อนดอกเบี้ยการกู้ยืมในการซื้อบ้านหลังแรกสูงสุดอีก 100,000 บาท
ทั้งนี้สามารถติดตามเงื่อนไขและรายละเอียดเของมาตรการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้จาก เทคนิคลดหย่อนภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยกู้บ้าน http://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/เตรียมตัวก่อนซื้อ/เทคนิคลดหย่อนภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยกู้บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ