ระวังไว้!! โครงการโฆษณาเกินจริง

DDproperty Editorial Team
ระวังไว้!! โครงการโฆษณาเกินจริง
สิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นเสมอไป โดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งเจ้าของโครงการพยายามขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามหาศาลให้ผู้ซื้อเคลิบเคลิ้มตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ภาพห้องตัวอย่าง แผ่นพับ โบรชัวร์ หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆให้เห็นความสวยงามมากกว่าความเป็นจริง
ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อการตลาดหรือโฆษณา เราควรตรวจสอบสิ่งที่จะได้รับและภาพที่ชัดเจนหลังจากโครงการแล้วเสร็จ โดยอาจจะระบุไว้ในสัญญาให้ครบถ้วน และดำเนินการอย่างจริงจังหากเจ้าของโครงการไม่สามารถทำตามสัญญาได้ โดยข้อควรรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีดังนี้

ข้อมูลไม่ครบอย่าซื้อ

ในขั้นแรกก่อนจะดำเนินการเรียกร้องโครงการให้ทำตามสัญญาที่ระบุไว้ เราสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการลีกเลี่ยงโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ขาดการให้ข้อมูลสำคัญ ดังต่อไปนี้
– ข้อความเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และการจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
– ข้อความที่แสดงว่าที่ดินและอาคารชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน บุคคลหรือนิติบุคคล
– เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และกำหนดการแล้วเสร็จของโครงการที่อยู่อาศัย
– เลขที่โฉนดที่ดิน ตำแหน่งที่ดิน และจำนวนพื้นที่ของที่ดินในโครงการ รวมถึงแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด
– ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องระบุทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว ชื่อกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
– ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริงหรือภาพจำลองจากของจริง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อาจจะไม่ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
– การระบุจำนวนชั้นและจำนวนห้องชุดของอาคาร รวมถึงข้อความที่แสดงว่าในอาคารชุดหลังเดียวกันมีห้องชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานหรือที่อยู่อาศัยและสำนักงาน
– ค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากร ซึ่งผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
– รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง ในกรณีที่มีการโฆษณาว่าจะจัดให้มีทรัพย์ส่วนบุคคลภายนอกห้องชุดหรือทรัพย์ส่วนกลางนอกจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด รวมทั้งเดือน ปีที่เริ่มต้นก่อสร้างหรือจัดหา และที่กำหนดว่าจะก่อสร้างหรือติดตั้งทรัพย์สินนั้นแล้วเสร็จ

บ้านจริงไม่เหมือนในฝัน

การโฆษณาเกินความเป็นจริงมักปรากฏให้เห็นชัดเจนหลังจากโครงการก่อสร้างบ้านหรือคอนโดมิเนียมสำเร็จ แม้แต่พื้นที่ส่วนกลางที่เจ้าของโครงการไม่ได้สร้างจริง เช่น สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น ซึ่งเราควรจะสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายด้วย หากเจ้าของโครงการไม่ทำตามสัญญา เราสามารถบอกให้เจ้าของโครงการแก้ไขเพิ่มเติมได้ และถ้าเจ้าของโครงการไม่แก้ไข เราสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้เช่นกัน

เวลาก่อสร้างล่าช้า

ระยะเวลาการสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เจ้าของโครงการต้องให้รายละเอียด ถ้าหากพบว่า โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือคำโฆษณา และเราเห็นว่าโครงการก่อสร้างล่าช้ามาก ทั้งยังไม่สามารถไม่สามารถเข้าอยู่ได้ เรามีสิทธิยกเลิกสัญญาได้
โดยที่เจ้าของโครงการต้องคืนเงินที่เราชำระแล้วทั้งหมด หรือเรามีสิทธิ์ในการหยุดชำระค่างวดได้ พร้อมเรียกค่าปรับเป็นรายวันได้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.01% แต่ไม่เกิน 10% ของราคาห้องชุด
นอกจากนั้น ในส่วนที่งานยังแก้ไขไม่เรียบร้อย หรือเหลืองานบางส่วนที่สามารถก่อสร้างได้ในภายหลังจากที่เราเข้ามาอยู่แล้ว เราควรเจรจากับเจ้าของโครงการให้เรียบร้อยก่อนโอน เกี่ยวกับระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการส่วนที่เหลือ และกำหนดระยะเวลาการแก้ไข เพื่อให้เราสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้อย่างสบายใจ หากเจ้าของโครงการยังไม่แก้ไขให้ เรายังสามารถแจ้งต่อกรมที่ดิน เพื่อบอกเหตุผลการไม่รับโอนได้

สิ่งก่อสร้างบดบังโครงการ

ในวันที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมตึกสูง วิวสวย เราอาจจะไม่สามารถทำนายอนาคตได้ว่า วันดีคืนดีรอบด้านจะมีตึกสูงขึ้นมาบดบังวิวหรือบังทิศลม ทำให้ห้องทึบ อับมืดไม่น่าอยู่ หรือกลายเป็นห้องที่ต้องปิดม่านทึบตลอดเวลา เพราะกลับคนข้างตึกจะมองเห็น
ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อ เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของตึกบ้านใกล้เรือนเคียง เพื่อคาดการณ์ต่อในอนาคต ซึ่งในบางกรณีผู้ขายอาจจะรู้ข้อมูลดีที่สุดแต่กลับไม่บอกให้เราล่วงรู้หรือตั้งใจปิดบังข้อมูล เพราะกลัวเราเปลี่ยนใจภายหลัง
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน