รีโนเวทคอนโด 3 เรื่องที่เจ้าของห้องควรรู้ก่อนรีโนเวท

DDproperty Editorial Team
รีโนเวทคอนโด 3 เรื่องที่เจ้าของห้องควรรู้ก่อนรีโนเวท
การรีโนเวทคอนโดคือหนึ่งในวิธีการดูแลที่ทำให้คอนโดของคุณมีความทันสมัยและดูใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะคอนโดเก่า คอนโดมือสอง ที่จะช่วยให้คอนโดน่าอยู่และไม่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก่อนที่จะรีโนเวทคอนโด ต้องมีข้อควรปฎิบัติอย่างไรให้ไม่มีปัญหากับนิติบุคคคลและเพื่อนบ้านร่วมคอนโด

ข้อควรปฎิบัติก่อนรีโนเวทคอนโด

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเราตัดสินใจว่าจะรีโนเวทคอนโด คือ การขออนุญาตโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด การรีโนเวทคอนโด ถือว่าเป็นการต่อเติม ซ่อมแซม ห้องชุดนั่นเอง ดังนั้นเมื่อต้องการรีโนเวทห้องชุด จึงควรปรึกษากับนิติบุคคลอาคารชุดหรือทางโครงการโดยตรงก่อนทำการรีโนเวท เพื่อให้นิติบุคคลให้คำแนะนำว่าห้องชุดของคุณนั้นสามารถต่อเติมซ่อมแซมอะไรได้บ้าง และมีขอบเขตในการรีโนเวทคอนโดมากน้อยแค่ไหน
หากคุณไม่มีการปรึกษานิติบุคคลอาคารชุด แต่ดำเนินการรีโนเวทเองอาจจะผิดกฎหมาย ซึ่งอาจกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องยกเลิกกลางคัน และอาจจะต้องมานั่งปวดหัวเรื่องกฎหมายในภายหลัง
ขอบเขตหน้าที่ของนิติบุคคลรายละเอียด
การดูแลรักษาดูแลให้พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งต่าง ๆ ภายในคอนโดยังคงสวยงามและใช้งานได้ดี
การอำนวยความสะดวกดูแลและอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านในคอนโดในแง่มุมต่าง ๆ
การจัดประชุมดำเนินการจัดประชุมในวาระต่าง ๆ
การกำหนดระเบียบกฎระเบียนในการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้านในคอนโด
การเก็บค่าส่วนกลางเรียกเก็บค่าส่วนกลางเพื่อนำมาบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโด
นอกจากนี้ การพูดคุย บอกกล่าว และแจ้งต่อเพื่อนข้างห้อง หรือผู้อยู่อาศัยในห้องใกล้เคียงถึงการปรับปรุง ซ่อมแซมมีกำหนดเริ่มต้นและจะเสร็จสิ้นลงเมือใด เพื่อให้เพื่อนข้างห้องสามารถบริหารเวลา หรือเลี่ยงช่วงเวลาในการทำงานของช่าง หากต้องการพักผ่อนหรือทำงานในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยจากห้องข้างเคียงหรือเพื่อนบ้านของคุณนั่นเอง
โดยปกติมักจะทำการรีโนเวทคอนโดในช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา หรือวันทำงานปกติ และหลีกเลี่ยงการรีโนเวทในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีโอกาสที่เพื่อนข้างห้องจะอยู่
สำหรับหลักในการปฏิบัติของเจ้าของห้องที่ทำการรีโนเวทคอนโดนั้น โดยทั่วไปแล้วเจ้าของห้องควร ยึด 3 แนวปฏิบัติหลัก ๆ ดังนี้
1. ในการการรีโนเวท หรือปรับปรุงต่อเติมห้องคอนโด การดำเนินการต้องไม่ขัดกับกฎหมายควบคุมอาคาร หรือที่เรียก ว่า พ.ร.บ.ควบคุมอาคารชุด พ.ศ. 2522
ยกตัวอย่างเช่นกรณีทาสีภายนอกห้อง ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ถึงจะเป็นห้องของคุณเอง แต่ก็มีกฎหมายกำหนดไว้ ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ มาตรา 48 (3) ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 48 มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด
1) การซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์ส่วนกลาง
2) การจำหน่ายทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
3) การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมห้องชุดของตนเองที่มีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง
4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้หรือจัดการทรัพย์ส่วนกลาง
5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันในข้อบังคับตามมาตรา 32 (8)
6) การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลาง
7) การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง
ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียงไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด
2. ผู้เป็นเจ้าของห้องจะต้องยื่นพิมพ์เขียวงานออกแบบที่ต้องการปรับปรุง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ
3. ผู้เป็นเจ้าของห้องคอนโดต้องแจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง อยู่ห้องติดกัน ทั้งในชั้นที่สูงกว่า และห้องที่อยู่ต่ำกว่า โดยมีรายละเอียดระยะเวลาเริ่มต้นรีโนเวทและกำหนดการเสร็จสิ้นการรีโนเวทคอนโด รวมไปถึงการดำเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบด้วย
นอกจากการขออนุญาตนิติบุคคลอาคารชุด และขอใบอนุญาตในการซ่อมแซมหรือต่อเติมห้องชุดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการแจ้งต่อผู้อยู่อาศัยในห้องข้างเคียงแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการรีโนเวทคอนโด การตรวจสอบสภาพห้องชุดคอนโด ในจุดที่ต้องซ่อม เช่น ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า พื้นห้อง ผนังห้อง ก่อนทำรายการซ่อมหรือปรับปรุงว่าจะมีการซ่อมแซม หรือตกแต่งในส่วนไหนบ้าง
ดำเนินการวัดขนาดและพื้นที่ส่วนที่จะรีโนเวท เพื่อคำนวณวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม หรือคำนวณขนาดเฟอร์นิเจอร์ในกรณีทำบิลท์อิน เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็ต้องหาแบบการตกแต่งคอนโดที่ตรงกับไลฟสไตล์ ซึ่งในส่วนนี้การหาแรงบันดาลใจให้กับสไตล์การตกแต่งคอนโดของคุณ
เทคนิคการรีโนเวทคอนโดให้น่าอยู่มีด้วยกันหลายข้อ

เทคนิคการรีโนเวทคอนโดให้น่าอยู่

1. ตกแต่งห้องให้โล่งสบาย พร้อมแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้เป็นระเบียบ

สำหรับเทคนิคในการรีโนเวทคอนโดให้น่าอยู่อาศัยนั้น สิ่งสำคัญ คือ ควรตกแต่งให้ห้องดูโล่ง เพราะจะช่วยสร้างความรู้สึกให้ผู้อยู่อาศัยไม่อึดอัด การแบ่งโซนพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดเป็นส่วน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ห้องคอนโดนั้นมีความเป็นระเบียบ
โดยเจ้าของห้องคอนโด สามารถแยกโซนต่าง ๆ ออกจากันได้ด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์ เช่น การวางหรือติดตั้งตู้วางรองเท้าไว้ด้านหน้าทางเข้าห้อง เพื่อแบ่งส่วนพื้นที่จัดเก็บรองเท้า และเก็บสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ เช่นพวงกุญแจของผู้อยู่อาศัย
วิธีกั้นห้องคอนโดแบบประหยัด และไม่ต้องต่อเติมผนังเพิ่ม

วิธีกั้นห้องคอนโดแบบประหยัด และไม่ต้องต่อเติมผนังเพิ่ม

2. อย่าลืมให้ความสำคัญกับพื้นที่ครัว

พื้นที่ครัวก็เป็นส่วนสำคัญหากคิดจะรีโนเวทคอนโดใหม่ เพราะเป็นพื้นที่ที่มักจะเจอกับความเปียกชื้นและความร้อนจากการทำอาหารและล้างจานอยู่เสมอจึงทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย
หากว่าครัวเก่ามีความอับชื้นและโทรมมากแล้วควรรื้อออกแล้วบิวท์อินใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีบริการติดตั้งครัวแบบสำเร็จรูปในราคาที่หลากหลายให้เลือกตามงบประมาณที่ต้องการ ซึ่งนอกจากทำให้คอนโดน่าอยู่ขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการปล่อยเช่าหรือขายต่ออีกด้วย

3. เลือกโทนสีห้องนอนให้ผ่อนคลาย

ในการรีโนเวทคอนโดนั้นห้องนอนถือเป็นห้องที่ได้รับสำคัญมากที่สุดสำหรับเจ้าของห้อง เพราะเป็นห้องที่ใช้เพื่อการพักผ่อน ดังนั้นเพื่อให้ผู้พักอาศัยผ่อนคลาย การคุมโทนสีของห้องให้มีความผ่อนคลาย เช่นการเลือกใช้สีเทาอ่อน ๆ ช่วยให้ผ่อนคลายดูไม่สว่างจนเกินไปช่วยให้ในช่วงกลางคืนสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น
ขณะเดียวกันในช่วงเช้าที่มีแสงเข้ามาในห้องแสงที่เข้ามาก็จะทำให้เกิดความสว่าง แต่ไม่จ้าหรือแยงตามากจนเกินไป หากมีพื้นที่จำกัดแนะนำว่าควรเลือกเตียงที่มัลติฟังก์ชั่น เช่น มีลิ้นชักสำหรับเก็บของใต้เตียง หรือมาพร้อมโต๊ะข้างเตียง เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่คอนโดได้มากขึ้น

4. ห้องน้ำคือหัวใจของการรีโนเวทคอนโด

การรีโนเวทคอนโดอย่าลืมมองข้าม “ห้องน้ำ” เพราะถ้าปล่อยให้เสื่อมโทรมตามกาลเวลาโดยไม่ซ่อมแซมก็จะทำให้คอนโดไม่น่าอยู่อาศัยและปล่อยขายหรือเช่าได้ยาก ซึ่งห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนตัดสินใจเลือกลงทุนคอนโด หากมีความผุพังหรือมีกลื่นไม่พึงประสงค์ก็จะถูกตัดออกจากตัวเลือกทันที ซึ่งการรีโนเวทห้องน้ำควรให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อความทนทานในระยะยาว
หากมีพื้นที่เล็กก็ควรใช้โทนสีอ่อน เช่น สีขาว ครีม เพื่อให้ห้องน้ำดูมีขนาดใหญ่ขึ้นและไม่อึดอัด และควรแยกโซนเปียกกับโซนแห้งออกจากกันเพื่อความเป็นสัดส่วนและทำให้ห้องน้ำเป็นระเบียบมากขึ้น
รีโนเวทห้องน้ำ 9 ไอเดีย เปลี่ยนห้องน้ำให้สวยงาม น่าใช้ เหมาะกับทุกวัย

รีโนเวทห้องน้ำ 9 ไอเดีย เปลี่ยนห้องน้ำให้สวยงาม น่าใช้ เหมาะกับทุกวัย

สำหรับใครที่มีแผนรีโนเวทคอนโด เชื่อว่าเกร็ดความรู้ในการรีโนเวทและตกแต่งคอนโดมิเนียมที่นำมาเสนอนี้เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มไอเดียในการตกแต่งหรือรีโนเวทคอนโดได้ไม่น้อยโดยเฉพาะแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการรีโนเวทคอนโด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนต้องรู้เมื่อต้องการรีโนเวทหรือซ่อมแซมต่อเติมคอนโด
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์