รูปแบบที่อยู่อาศัย ปัจจัยใหม่ที่คนใช้เลือกบ้าน

DDproperty Editorial Team
รูปแบบที่อยู่อาศัย ปัจจัยใหม่ที่คนใช้เลือกบ้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านนั้นมีมากมาย แต่เดิมนั้นคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเรื่องทำเลและราคา แต่หลังจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดทำให้มีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านมากขึ้น

คนส่วนใหญ่เลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านจากปัจจัยอะไร

จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสภาพตลาดที่อยู่อาศัย DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามกว่า 1,000 คน พบว่า แม้ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านจะยังคงอยู่อันดับเดิม แต่มีบางปัจจัยที่โดดเด่นขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

อันดับที่ 1 ขนาดของที่อยู่อาศัย

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับขนาดของที่อยู่อาศัยสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 48% ลดลงจากการสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 54%
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านกันมากขึ้น จึงต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นไว้สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัว รวมทั้งหลาย ๆ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่มีการปรับตัวมาตั้งแต่การล็อกดาวน์ในรอบแรก ทำให้ขนาดของที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ขึ้น พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ตอบโจทย์มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ และเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก

อันดับที่ 2 สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

รองลงมาคือ สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เพราะเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ติดบ้านกันมากขึ้น ความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่หาได้ใกล้ ๆ ภายในโครงการ เพื่อการใช้ชีวิตที่มี Work Life Balance จึงมีความสำคัญและผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 44% ลดลงจากการสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 47%
ส่วนกลาง

อันดับที่ 3 ราคาเฉลี่ย

ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร หรือตารางวา โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 38% ลดลงจากการสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 54% แสดงให้เห็นว่า ราคาที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลน้อยลงในช่วงโควิด-19

อันดับที่ 4 ดีไซน์และการก่อสร้าง

ดีไซน์และการก่อสร้าง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและเช่าบ้าน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 35% ใกล้เคียงกับผลการสำรวจก่อนหน้าที่อยู่ที่ 34% เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าดีไซน์และการก่อสร้าง นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว ยังสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการก่อสร้างที่มั่นใจถึงเรื่องโครงสร้างและความปลอดภัย จึงเป็นที่ต้องการ

5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน

ถึงแม้ว่า 4 อันดับต้นยังคงเหมือนเดิม แต่จากการสำรวจในรอบนี้เราพบว่าปัจจัยที่เคยอยู่ในอันดับล่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ-เช่าบ้านที่มีสัดส่วนปรับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากรอบก่อนหน้าที่น่าสนใจ และคงต้องจับตาในอนาคต

1.ประเภทที่อยู่อาศัย

มีสัดส่วนอยู่ที่ 30% เพิ่มขึ้นจากการสำรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 15% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลต่อวิถีชีวิตใหม่และการอยู่อาศัยร่วมกัน ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจกับประเภทที่อยู่อาศัย เช่น ที่ดิน, อพาร์ตเมนต์, โครงการมิกซ์ยูส ฯลฯ มากขึ้น โดยเห็นได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว

2. มาตรการหรือโครงการที่ช่วยให้มีบ้านเป็นของตัวเองง่ายขึ้น

มีสัดส่วนอยู่ที่ 29% เพิ่มขึ้นจากการสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 19% แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่มีความคิดซื้อบ้าน-เช่าบ้าน หากมีมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ จากทางภาครัฐออกมาสนับสนุน จะมีส่วนกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อ-เช่าง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ลดลงจากผลกระทบของโควิด-19
Affordability

3. เงินช่วยเหลือ หรือโปรโมชันต่าง ๆ

มีสัดส่วนอยู่ที่ 23% เพิ่มขึ้นจากการสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 18% เนื่องจากในช่วงโควิด-19 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการออกโปรโมชัน เช่น ลดราคา ช่วยผ่อน หรืออยู่ฟรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

4. ผลตอบแทนจากการเช่าที่อาจเกิดขึ้น และความยาก-ง่ายในการปล่อยเช่า

มีสัดส่วนอยู่ที่ 16% เพิ่มขึ้นจากการสำรวจรอบก่อนหน้าอยู่ที่ 11% โดยในช่วงโควิด-19 ถือเป็นโอกาสของผู้ซื้อและนักลงทุนที่มีความพร้อม เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง หากคิดที่จะซื้อเพื่อลงทุนหรือปล่อยเช่า ก็มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสูง

5. ประเภทของการถือครอง (ฟรีโฮลด์-ลีสโฮลด์)

มีสัดส่วนอยู่ที่ 8% เพิ่มขี้นจากการสำรวจรอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 4% เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการประเภทลีสโฮลด์ (สิทธิการเช่าที่ถือครองกรรมสิทธิ์ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด) มากขึ้น จากแต่เดิมที่มีแต่โครงการฟรีโฮลด์ (ซื้อขาดโดยการครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อโดยถาวร) ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน จึงเป็นปัจจัยที่คนเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านต้องนำมาพิจารณา

ช่วงอายุสะท้อนพฤติกรรมเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านที่แตกต่างกัน

Family Generation
หากเจาะไปที่แต่ละช่วงอายุ พบว่าให้ความสำคัญกับปัจจัยในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน มีทั้งที่แตกต่างและสอดคล้องกัน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
  • ช่วงอายุ 22-29 ปี มองว่า ดีไซน์และการก่อสร้าง เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านมากที่สุด ถึง 43% เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยเริ่มต้นทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับดีไซน์สวย ๆ ของบ้าน เพื่อสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์มากกว่าปัจจัยอื่น
  • ขณะที่กลุ่มคนวัยทำงาน ช่วงอายุ 30-39 ปี กลุ่มวัยกลางคน 40-49 ปี กลุ่มวัยใกล้เกษียณ 50-59 ปี และกลุ่มผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป มองว่า ขนาดที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านมากที่สุดอยู่ที่ 47%, 51%, 50% และ 55% ตามลำดับ เนื่องจากคนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ มักมีไลฟ์สไตล์อยู่ติดบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ต้อง Work from Home จึงให้ความสำคัญกับขนาดที่อยู่อาศัยมากกว่าปัจจัยอื่น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงปัจจัยในการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป และได้เห็นปัจจัยใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในด้านทำเลที่ตั้ง การเดินทาง ใกล้แหล่งงาน โครงสร้างพื้นฐานก็ยังคงมีความสำคัญ เพราะการเลือกซื้อบ้าน-เช่าบ้าน ต้องพิจารณาให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะในช่วงที่อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอน
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์