รู้จักบ้าน เข้าใจแบบ ดูแปลนให้ออก ก่อนคิดสร้างบ้าน (ตอนที่ 2)

กิตติคม พจนี
รู้จักบ้าน เข้าใจแบบ ดูแปลนให้ออก ก่อนคิดสร้างบ้าน (ตอนที่ 2)

HIGHLIGHTS

 • แบบแปลนในการสร้างบ้านประกอบไปด้วย 4 แบบแปลนหลักด้วยกัน คือ แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมไฟฟ้า และ แบบสุขาภิบาล

 • แบบแปลนก่อสร้างที่ถูกต้องจะต้องมีรายชื่อ เลขประจำตัว และลายเซ็นของสถาปนิกและวิศวกร และมีใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการเสมอ

จากความเดิมตอนที่แล้ว รู้จักบ้าน เข้าใจแบบ ดูแปลนให้ออก ก่อนคิดสร้างบ้าน (ตอนที่ 1) ที่ว่าด้วยเรื่องส่วนประกอบหลักในการสร้างบ้านแล้ว
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของภายในแบบบ้าน โดยเบื้องต้นแบบก่อสร้างที่ถูกต้องจะต้องมีรายชื่อ เลขประจำตัว และลายเซ็นของสถาปนิกและวิศวกร และมีใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมีอายุ 1 ปี จึงควรให้ผู้รับเหมาต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุเสมอ
โดยแต่ละบริษัทอาจมีการใช้ฟอร์มของแบบก่อสร้างแตกต่างกัน แต่มีหัวข้อสำคัญที่ควรมี คือ รูปแบบการก่อสร้าง, สถานที่ก่อสร้าง, เจ้าของ , สถาปนิก, วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรสุขาภิบาล, เขียนแบบ, วันที่, แผ่นที่
พร้อมกับกำกับมาตราส่วนของแผนผัง และบอกรหัสและหมายเลขแบบแปลนว่าเป็นในส่วนของงานระบบอะไร โดยจะแบ่งออกเป็น
Aแบบสถาปัตยกรรม
Sแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
EEแบบระบบไฟฟ้า
SNแบบประปา – สุขาภิบาล

ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านเบื้องต้น

2016-12-13_15-13-25
นอกจากรายละเอียดสำคัญที่อยู่ในหัวกระดาษแล้ว อีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้าน อาทิ คาน เสา โครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งในส่วนนี้จะถูกจัดยู่ในส่วนของแบบสถาปัตยกรรม

แบบสถาปัตยกรรม

แบบสถาปัตยกรรมคือรายละเอียดที่สถาปนิคจะเป็นผู้จัดการในส่วนนี้ ซึ่งจะเป็นเรื่องของการออกแบบตัวบ้าน ขนาดจำนวนห้อง รวมถึงความสวยงามหน้าตาของบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย
 • แปลนพื้น บอกตำแหน่งและขนาดห้องต่างๆ ตำแหน่งประตู – หน้าต่าง ตำแหน่งบันได ฯลฯ
 • รูปด้าน แสดงภาพการมองบ้านจากภายนอกบ้านทั้ง 4 ด้าน ใช้ดูวัสดุและส่วนประกอบของบ้าน
 • รูปตัด แสดงภาพบ้านที่ถูกตัดให้เห็นโครงสร้าง ภายในบ้าน ใช้ดูระดับความสูงในชั้นต่างๆ
 • รายการประกอบแบบ บอกรายละเอียดวัสดุที่จะใช้ เช่น ผนัง ฝ้า พื้น หลังคา ประตู และหน้าต่าง
 • แบบขยาย เสมือนการ Zoom เข้าไปดูรายละเอียดเป็นส่วนๆ ไป เช่น ห้องน้ำ ส่วนบันได

ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรมแปลนพื้น

l_4922_14266567851295079114

ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรมรูปตัด พร้อมแบบขยาย

SCG_XP_GLOSSARY_แบบก่อสร้าง_1 (1)

ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรมรูปด้าน

section1

ตัวอย่างรายการประกอบแบบ

17_รายการประกอบแบบก่อสร้อง แผ่นที่ 1
จากแบบแปลนต่างๆ จะเห็นว่าภายในแบบบ้านจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแบบแปลน ดังนั้นผู้ว่าจ้างสร้างบ้านควรเข้าใจว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นในแบบแปลนบ้านว่ามีความหมายถึงอะไร โดยสัญลักษณ์ที่มักปรากฎในแบบแปลนบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอยู่ในแบบสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย

สัญลักษณ์ที่ปรากฎในแบบสถาปัตยกรรมบ้าน

สัญลักษณ์พื้นผิว

23214551

สัญลักษณ์เส้นบอกระยะการเขียนแบบบ้าน

475747

สัญลักษณ์รูปตัดและแบบขยาย

6643634634

สัญลักษณ์รูปด้าน

3fdafaf

สัญลักษณ์ประตู

4asfsafaa

สัญลักษณ์ผนัง

5254362752

สัญลักษณ์ประกอบห้อง

74365473752

สัญลักษณ์หน้าต่าง

82353426
ขอบคุณภาพจาก: thaihomeplan.com
อย่างที่กล่าวไปข้างต้น แบบแปลนจะมีรหัส A, S, EE และ SN ซึ่งหมายความว่าการดูแบบแปลนไม่ได้มีแค่งานโครงสร้างสถาปัตยกรรมเท่านั้น
แต่ยังแบ่งออกเป็นการเขียนแบบบ้านทั้งหมดอีก 3 รูปแบบ คือแบบวิศวกรรมโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า และ แบบประปา – สุขาภิบาล ซึ่งการเขียนแบบบ้านแต่ละแบบจะแตกต่างกันไป และมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมเข้ามา
ดังนั้น ผู้ว่าจ้างสร้างบ้านจำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นในการดูแบบแปลนอื่น ๆ เหล่านี้ด้วย

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

เมื่อทำความรู้จักกับส่วนประกอบของบ้านจากตอนที่แล้ว จะทำให้สามารถตรวจงานอย่างคร่าว ๆ ของแบบวิศวกรรมโครงสร้างได้ โดยแบบวิศวกรรมนี้จะเป็นรายละเอียดในส่วนของโครงสร้างความแข็งแรงของตัวบ้าน และมีวิศวกรโยธาเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับแบบสถาปัตยกรรมที่สถาปนิคได้ออกแบบมา

แบบวิศวกรรมโครงสร้างประกอบไปด้วย

 • แปลนฐานราก แสดงตำแหน่งฐานราก (ซึ่งฝังอยู่ใต้ดิน) และเสาเข็ม
 • แปลนเสา คาน พื้น แสดงตำแหน่งเสา แนวคาน และพื้นต่าง ๆ
 • แปลนโครงหลังคา แสดงแนวโครงหลังคาที่ใช้รองรับกระเบื้องมุงหลังคา
 • แบบขยายหน้าตัดเสา คาน พื้น แสดงการเสริมเหล็กเส้นในเสาคอนกรีต คานคอนกรีต แบะพื้นคอนกรีต
 • รายการประกอบแบบ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิของคอนกรีต เหล็ก รวมถึงวิธีการทำงานและวิธีทดสอบต่าง ๆ

ตัวอย่างแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

1312213164
ทั้งนี้สัญลักษณ์ต่างๆ ของแต่ละบริษัทอาจจะแตกต่างกัน โดยในแปลนตัวอย่าง ใช้ B=คาน, C=เสา และ F=ฐานราก

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า คือ แบบที่แสดงงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมไปถึงระบบแสงสว่าง สำหรับงานส่วนนี้สำหรับการเขียนแบบบ้านอยู่อาศัยทั่วไป อาจจะออกแบบโดยวิศวกรรมโครงสร้างได้ เนื่องจากไม่มีความซับซ้อนถึงระดับที่ต้องใช้วิศวกรไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งแบบวิศวกรรมไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย
 • แปลนดวงโคมแสงสว่าง แสดงตำแหน่งดวงโคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งบ้าน พร้อมระบุชนิดของดวงโคมและอุปกรณ์
 • แปลนเต้าเสียบ สวิตซ์ บอกตำแหน่งปลั๊กไฟ ปลัก๊กโทรทัศน์ ปลั๊กโทรศัพท์ ปลั๊กคอมพิวเตอร์ สวิซต์ไฟ พร้อมระบุชนิดของอุปกรณ์ทั้งหมด
 • รายการประกอบแบบ ระบุขนาดสาย ชนิด และขนาดของท่อร้อยสาย ตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการทำงาน

ตัวอย่างแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

U:ARTMODULESGINZA 167.34GINZA 167.34 Model (1)
จุดสำคัญของแบบระบบไฟฟ้าคือตำแหน่งของตู้เมนบอร์ดที่เป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คาดด้วยสีดำทะแยงมุมครึ่งหนึ่งสีขาวครึ่งหนึ่ง ส่วนเส้นโค้งๆ ที่ลากจากสัญลักษณ์ดาวน์ไลท์จากหนึ่งจุดไปถึงอีกจุดคือการแสดงการต่อสายไฟ เพื่อกำหนดจำนวนโคมไฟที่จะเปิดและปิดในสวิตซ์เดียวกัน

แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นรายละเอียดของส่วนงานด้านสุขาภิบาล เช่นระบบน้ำทิ้ง น้ำดี ระบบประปา และการเดินท่อน้ำประปาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
 • แปลนท่อ แนวการเดินท่อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ภายในตัวบ้าน และตำแหน่งบำบัดน้ำเสีย
 • แปลนท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ และบ่อดักไขมัน แนวท่อระบายน้ำรอบเขตที่ดิน ตำแหน่งบ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน พร้อมตำแหน่งการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะของทางราชการ
 • รายการประกอบแบบ ระบุชนิด ขนาดของท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ข้อต่อ ข้องอ และวาล์วต่างๆ ตลอดจนวิธีการทำงานและวิธีการทดสอบ

ตัวอย่างแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

SN-01
จุดเส้นปะจะเป็นแนวเส้นของท่อระบายน้ำ หรือ ระบบสุขาภิบาลภายในบ้าน
ทีนี้พอเรามีความรู้เบื้องต้นในการดูแบบแปลนบ้าน ก็จะทำให้ขั้นตอนในการก่อสร้างหรือพูดคุยกับผู้รับเหมาง่ายขึ้น จากการตรวจเนื้องานเบื้องต้น และเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหลังจากสร้างบ้านด้วย
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กิตติคม พจนี Content Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน