กองทุน RMF กองทุนเงินออมวัยเกษียณ 4 เรื่องควรรู้ในการลดหย่อนภาษี

DDproperty Editorial Team
กองทุน RMF กองทุนเงินออมวัยเกษียณ 4 เรื่องควรรู้ในการลดหย่อนภาษี
กองทุน RMF ทางเลือกสำหรับการลงทุน ในภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน การที่จะลงทุนอะไรสักอย่างจะต้องมั่นใจได้ว่ามีความมั่นคง และสร้างกำไรให้ได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าอย่างที่คาดหวังเอาไว้ เพื่อที่จะได้มีเงินทุนสำรองในอนาคต โดยเฉพาะในยามเกษียณ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

กองทุน RMF คืออะไร

กองทุน RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund หรือเรียกอีกชื่อว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคล้าย ๆ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (Government Pension Fund) ของข้าราชการ
วิธีออมเงิน

วิธีออมเงิน

ข้อดีของกองทุน RMF

1. ตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณ

เมื่อคุณเกษียณรายได้จากการทำงาน เงินเดือน หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลต่าง ๆ อาจหายไป กองทุน RMF จะเข้ามาตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณ เนื่องจากเป็นเงินออมก้อนใหญ่

2. เลือกลงทุนได้หลายสินทรัพย์ ยืดหยุ่น เปลี่ยนได้

เนื่องจากการลงทุนในกองทุน RMF มีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน จึงทำให้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและมีภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได้ ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและสภาพตลาดในช่วงเวลานั้น
กองทุน RMF จึงมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ดังนี้
– กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุน RMF ที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
– กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง เช่น กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
– กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เช่น กองทุน RMF ที่ลงทุนในหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้โดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขายหน่วยลงทุน เช่น ตอนแรกผู้ลงุทนอาจซื้อเป็นกองทุน RMF ที่ลงทุนพันธบัตร ซึ่งเสี่ยงน้อย แต่ผลตอบแทนก็น้อย ปีถัดมาคาดว่าหุ้นน่าจะขึ้น จึงสับเปลี่ยนมาลงทุนในกองทุน RMF ที่ลงทุนในหุ้นแทนได้

3. ให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้นได้

แม้กองทุน RMF จะไม่มีเงินจ่ายปันผลและขายคืนได้จนถึงระยะเวลาที่กำหนด แต่ข้อดีจากจุดนี้ก็คือ ยิ่งลงทุนเป็นระยะยาวนานเท่าไหร่ เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และผลตอบแทนก็จะสะสมทบไปเหมือน “ดอกเบี้ยทบต้น” ที่จะยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผลตอบแทนจะเพิ่มพูนมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับเงินต้นที่เราลงทุนไป ผลตอบแทนที่ได้รับ และระยะเวลาที่เราจะลงทุนสะสม

4. ช่วยลดหย่อนภาษี

กองทุน RMF ปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF จากเดิมไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน เป็นไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน
โดยยังคงกำหนดวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน SSF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออมได้มากขึ้น
กองทุน SSF คืออะไร

กองทุน SSF คืออะไร

กองทุน RMF ยืดหยุ่น และลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF

1. ต้องถือหน่วยลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี และไม่ขายจนกว่าตัวเองจะอายุครบ 55 ปี หรือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพก่อน
หมายเหตุ: วิธีการนับระยะเวลา 5 ปี ของกองทุน RMF จะเป็นการนับระยะเวลาแบบวันชนวัน ปีชนปี เช่น ถ้าซื้อกองทุน RMF ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 วันที่ครบ 5 ปี (และอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์) คือ วันที่ 1 มีนาคม 2568 และจะขายได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข 5 ปีได้ในวันที่ 2 มีนาคม 2568
2. ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี หรืออย่างน้อยปีเว้นปี
3. ในปีที่ซื้อจะต้องซื้อกองทุน RMF กองเดียวหรือหลายกองก็ได้ (กองเดิมเหมือนปีก่อนหรือต่างกองก็ได้) โดยการซื้อหลักเกณฑ์ใหม่จะไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการซื้อกองทุน RMF (เดิมกำหนดให้ซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมิน หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน RMF ได้
หัวข้อรายละเอียด
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ
ปีที่ลดหย่อนภาษี ซื้อปีไหน ใช้ลดหย่อนภาษีปีนั้น
การถือครอง ลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
การลงทุนขั้นต่ำ ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ แต่จำเป็นต้องลงทุนทุกปี หรือปีเว้นปี
รายการลดหย่อนภาษี

รายการลดหย่อนภาษี

กองทุน RMF เหมาะกับใคร

กองทุน RMF เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ดังนี้
1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณใด ๆ มารองรับ
2. ลูกจ้างที่นายจ้างยังไม่พร้อมที่จะจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถสะสมเงินลงทุนเพื่อวัยเกษียณได้
3. ลูกจ้างหรือข้าราชการที่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณอยู่แล้ว แต่ต้องการจะออมเงินเพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มวงเงิน 500,000 บาท
ถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนรวมที่น่าลงทุน โดยเฉพาะผู้ที่วางแผนจะเกษียณอายุอย่างมั่นคง และมีเงินใช้ในยามเกษียณ กองทุน RMF ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

กองทุน RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund หรือเรียกอีกชื่อว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ

กองทุน RMF หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ