ลงทุนคอนโดปล่อยเช่าแบบการันตีผลตอบแทนดีหรือไม่

DDproperty Editorial Team
ลงทุนคอนโดปล่อยเช่าแบบการันตีผลตอบแทนดีหรือไม่
การลงทุนคอนโดปล่อยเช่าแบบการันตีผลตอบแทนนั้นมีลักษณะแตกต่างจากการที่ผู้ลงทุนซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าด้วยตนเอง ตรงที่โครงการจะรับผิดชอบนำคอนโดของผู้ลงทุนไปจัดการปล่อยเช่าเอง ซึ่งการรับประกันผลตอบแทนนั้นดีหรือไม่ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร มีสิทธิพิเศษแบบไหน รวมไปถึงมีเงื่อนไข ข้อจำกัดและความเสี่ยงในการลงทุนอะไรบ้าง พบคำตอบได้ในบทความนี้

ผลตอบแทนจากการลงทุนคอนโดปล่อยเช่า แบบการันตีผลตอบแทน

ในการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่า แบบการันตีผลตอบแทนนั้น อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะระบุในลักษณะ ดังนี้
อัตราผลตอบแทนต่อปี (%) จากมูลค่าคอนโด (บาท) ในช่วงระยะเวลาที่การันตีผลตอบแทน (ปี)
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถหาผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละปีได้โดย นำอัตราผลตอบแทนมาคูณกับราคาคอนโดที่ซื้อ
ผลตอบแทนแต่ละปี (บาท) = อัตราผลตอบแทนต่อปี (%) x ราคาซื้อคอนโด (บาท)
และสามารถทราบผลตอบแทนที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่การันตีผลตอบแทนได้โดย นำผลตอบแทนแต่ละปีมาคูณด้วยระยะเวลาที่การันตีผลตอบแทน ดังนี้
ผลตอบแทนทั้งหมดตลอดระยะเวลาการันตี (บาท) = ผลตอบแทนแต่ละปี (บาท) x ระยะเวลาการันตีผลตอบแทน (ปี)
ตัวอย่าง
อัตราผลตอบแทน 8% ต่อปี จากมูลค่าคอนโด 2.8 ล้านบาท การันตีผลตอบแทน 8 ปี
ดังนั้น ณ สิ้นปี ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน = 2,800,000 x 8% = 224,000 บาท
และตลอดระยะเวลาที่การันตีผลตอบแทน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทั้งหมด = 224,000 x 8 = 1,792,000 บาท

เงื่อนไข-ข้อจำกัดในการลงทุนคอนโดปล่อยเช่า แบบการันตีผลตอบแทน

จากผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินจากการลงทุน ซึ่งเราได้แสดงวิธีคำนวณไปแล้วข้างต้นนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจก็คือเงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้เพิ่มเติมในการลงทุน ดังนี้

เงื่อนไขเวลาการจ่ายผลตอบแทน

ในสัญญาหรือข้อตกลงการลงทุนจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงกำหนดเวลาที่จะมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน บางโครงการอาจจ่ายผลตอบแทน ณ สิ้นงวด ซึ่งงวดในที่นี้อาจหมายถึงช่วงระยะเวลา 1 เดือน แบบการจ่ายค่าเช่าทั่วๆ ไปที่เราคุ้นเคยดีก็ได้ หรืออาจกำหนดให้ 1 งวดเท่ากับ 3 เดือน ซึ่งหมายถึงจะจ่ายผลตอบแทนทุก ๆ 3 เดือน

เงื่อนไขรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน

ในสัญญาหรือข้อตกลงจะระบุถึงวิธีหรือรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบตัวเงิน (บาท) แต่ก็มีในบางกรณีที่โครงการเลือกจ่ายผลตอบแทนบางส่วนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น Point หรือคะแนนสะสม แทนหน่วยเงิน (บาท) ซึ่งพอยต์นี้จะสามารถนำไปใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น ลักษณะเช่นเดียวกับคะแนนสะสมของบัตรเครดิต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

ข้อจำกัดของการประกันอัตราผลตอบแทน

ในสัญญาจะระบุถึงอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ประกันผลตอบแทนซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับอย่างชัดเจน โดยทั่วไปจะเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่คงที่ในทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาที่มีการันตีผลตอบแทน
แต่อย่างไรก็ตามโครงการสามารถระบุเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีก็ได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนจะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนที่คงที่ในแต่ละปี แต่อัตราผลตอบแทนอาจปรับขึ้นในลักษณะขั้นบันได การละเลยรายละเอียดในส่วนนี้อาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามแผนที่คาดหวังไว้ได้

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทุนปล่อยเช่าคอนโด แบบการันตีผลตอบแทน

นอกจากผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนปล่อยเช่าคอนโด แบบการันตีผลตอบแทนแล้ว ในหลายๆ โครงการยังมีข้อเสนอพิเศษที่เป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุน ดังนี้

สิทธิเข้าพักฟรีในโครงการที่กำหนด

การให้สิทธิเข้าพักฟรีในโครงการโดยระบุเป็นจำนวนวันต่อปี ถ้าเป็นโครงการทที่บริหารโดยผู้ประกอบการโรงแรมก็อาจจะสามารถเลือกใช้สิทธิเข้าพักฟรีในโครงการอื่นๆ ที่โรงแรมบริหารอยู่ได้ ถ้าหากไม่ได้ให้พักฟรีก็อาจจะให้เป็นส่วนลดแทน หรือแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งมาจ่ายในรูปแบบคะแนนสะสม (Point) เพื่อนำไปแลกสิทธิเข้าพักในโรงแรม รีสอร์ทต่าง ๆ ก็ได้ เป็นต้น

รับซื้อคอนโดคืนในราคาที่กำหนด

และในบางโครงการก็ยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาจากการประกันผลตอบแทนจากการลงทุนปล่อยเช่า ด้วยให้สิทธิผู้ลงทุนขายคอนโดกลับคืนแก่โครงการในราคาที่ผู้ลงทุนซื้อมา ซึ่งหมายถึงการประกันราคาซื้อกลับ ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขรับซื้อคืน

ความเสี่ยงจากการลงทุนคอนโดปล่อยเช่า แบบการันตีผลตอบแทน

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่า แบบการันตีผลตอบแทน ก็ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนี้ แม้ว่าจะมีการประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนไว้แล้ว แต่ผู้ลงทุนก็ควรตระหนักว่าความเสี่ยงจากการลงทุนก็ไม่ได้หมดไปเสียทีเดียว ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จากการลงทุน แบบการันตีผลตอบแทนมี ดังนี้

ความเสี่ยงระหว่างช่วงที่การันตีผลตอบแทน

เป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าการลงทุนต่อหน่วยการลงทุนที่สูงมาก ใช้ระยะเวลาในการลงทุนที่ยาว และมีสภาพคล่องในการลงทุนต่ำกว่าการลงทุนในประเภทอื่น ๆ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของผู้ประกอบการจึงมีความสำคัญมาก ในการประเมินความสามารถของโครงการในขั้นต้นว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนต่าง ๆ ตามที่การันตีไว้ได้หรือไม่ และจะสามารถดำเนินการลงทุนได้ตลอดระยะเวลาที่สัญญาไว้หรือไม่

ความเสี่ยงหลังจากพ้นระยะการันตีผลตอบแทน

เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงในระยะยาวที่ผู้ลงทุนต้องคำนึงถึง โดยต้องประเมินอัตราค่าเช่าในทำเลที่โครงการตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่เป็นไปได้หลังจากพ้นระยะการันตีผลตอบแทนไปแล้ว
โดยทั่วไปแล้วโครงการที่มีการการันตีผลตอบแทนมักจะขายในราคาที่สูงกว่าโครงการทั่วไป เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งหมุนกลับมาเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้เมื่อพ้นระยะเวลาการันตีผลตอบแทนแล้วผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าจะลดน้อยลง
นอกจากนี้การซื้อมาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดจะทำให้ผู้ลงทุนจำหน่ายทรัพย์สินออกยาก และอาจจะต้องขายขาดทุน ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ลงทุนต้องชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับ

ซื้อคอนโดปล่อยเช่าแบบการันตีผลตอบแทนได้ที่ไหน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนคอนโดปล่อยเช่าแบบการันตีผลตอบแทน อย่าพลาดกับแคมเปญ EasyOwn Surprise Day 12.12 ดีลส่วนลดสุดเซอร์ไพรส์สำหรับคนอยากมีบ้าน-คอนโด
โดยมีโครงการคอนโดปล่อยเช่าแบบการันตีผลตอบแทนที่น่าสนใจ ดังนี้
รามาดา บาย วินด์แฮม เอ็มเมอรัลด์ เบย์ พัทยา EasyOwn Surprise Deal

1. รามาดา บาย วินด์แฮม เอ็มเมอรัลด์ เบย์ พัทยา

ลักษณะโครงการ: คอนโด Low-Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 325 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ: ซอยนาจอมเทียน 13/1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ: บริษัท เอ็กซ์เจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปีที่โครงการเสร็จ: ปี 2565
ราคาเริ่มต้น: 1,700,000 บาท
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ EasyOwn:
– ส่วนลดพิเศษสำหรับยูนิตพิเศษ
– ฟรีค่าจองและทำสัญญา
– ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์พร้อมตกแต่งในมาตรฐานโรงแรม รวมมูลค่า 500,000 บาท
จุดเด่นโครงการ: ทุกยูนิตจะได้รับการออกแบบตกแต่งภายในที่หรูหรา ด้วยมาตรฐานของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รับรองผลตอบแทนการลงทุนถึง 6% ต่อปี นาน 3 ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนนานถึง 30 ปี เจ้าของเข้าพักฟรี 15 วัน ต่อปี
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พัทยา EasyOwn Surprise Deal

2. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ลักษณะโครงการ: คอนโด High-Rise Mixed-use ที่มีทั้งส่วนพักอาศัย และส่วนพาณิชยกรรม ตัวคอนโดสูง 23 ชั้น ห้องพักอาศัย 440 ยูนิต และร้านค้าหรู 3 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการ: ซอยบุณย์กัญจนาราม 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ: บริษัท ดิ เอ็มไพร์ ไดนัสตี้ จำกัด
ปีที่โครงการเสร็จ: กรกฎาคม 2566
ราคาเริ่มต้น: 2.39 ล้านบาท
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ EasyOwn:
– ผ่อนเบา ๆ เริ่มต้นแค่ 19,990 บาท/ต่อเดือน
– ไม่มีค่าจอง
– ไม่ต้องมีเงินก้อนเพื่อทำสัญญา
– รับเงินคืนรายปีก่อนรับห้อง 3%-5%*
– การันตีผลตอบแทนรายปี 6% นาน 5ปี*
– ฟรี! เข้าพักในโครงการ 14 วัน ต่อปี*
– บริหารการจัดการโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญการบริการโรงแรมระดับ 5 ดาว
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือตามสัญญาที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ซื้อหรือนักลงทุน
จุดเด่นโครงการ: ใช้วัสดุคุณภาพสูง พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกระดับโรงแรม 5 ดาว อยู่ใจกลางหาดจอมเทียน เมืองพัทยา
รามาด้า พัทยา เมาท์เทนเบย์ EasyOwn Surprise Deal

3. รามาด้า พัทยา เมาท์เทนเบย์

ลักษณะโครงการ: คอนโด High-Rise สูง 22 ชั้น จำนวน 199 ยูนิต ที่เป็น Branded Residence มาพร้อมการบริหารจัดการโดยโรงแรมหรู RAMADA by WYNDHAM
ที่ตั้งโครงการ: ซอยพระตำหนัก 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ: บริษัท จันทราภา จำกัด
ปีที่โครงการเสร็จ: ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2564
ราคาเริ่มต้น: 3.1 ล้านบาท
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ EasyOwn:
– การันตี Rental Yield 6% ต่อปี สำหรับ 3 ปีแรก และในปีที่ 4 ขึ้นไป จะได้รับเป็นส่วนแบ่งกำไร 70%
จากการปล่อยเข่าให้ (net profit sharing)
– ฟรีค่าดูแลบำรุงรักษาห้องนาน 3 ปี
จุดเด่นโครงการ: มีความเป็นส่วนตัวด้วย 199 ยูนิต เท่านั้น บริหารจัดการโดยเครือโรงแรมหรู RAMADA by WYNDHAM มาพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในระดับโรงแรม 5 ดาว รายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงของพัทยา
นอกจากโครงการข้างต้นยังมีโครงการบ้าน-คอนโด ในกรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ชลบุรี, เพชรบุรี, เชียงใหม่, ระยอง, ภูเก็ต กำลังรอคุณอยู่ ห้ามพลาด 12 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ 10 โมง-4 ทุ่ม ผู้ที่จองห้อง/บ้านจากแคมเปญนี้ จะได้รับ Gift Voucher Cenpay (เครือเซ็นทรัล) มูลค่า 500 บาทส่งตรงถึงบ้านฟรี
ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนวันงาน โดยลงทะเบียนได้ที่ http://easyown.ddproperty.com
แม้ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ผู้ลงทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดพลาดได้ด้วยการศึกษาการลงทุนให้เข้าใจ อ่านรายละเอียดของสัญญาอย่างรอบคอบ โดยสัญญาจะต้องแสดงสาระสำคัญในการลงทุนอย่างชัดเจน และท้ายที่สุดคือการรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นหลักฐาน
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์