7 ลักษณะต้องห้าม สำหรับตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

DDproperty Editorial Team
7 ลักษณะต้องห้าม สำหรับตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดเป็นการอยู่อาศัยที่ค่อนข้างหนาแน่น ในอาคารเพียงหลังเดียวอาจมีเป็นร้อยเป็นพันครัวเรือนอยู่รวมกันภายใต้หลังคาผืนเดียวกัน ไม่ต่างอะไรจากการอยู่เป็นชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนคอยดูแลสุขทุกข์ของลูกบ้าน และเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
สังคมของชาวคอนโดก็มีตัวแทน ตัวกลางที่จะเป็นผู้ดูแลลูกบ้านของโครงการเช่นเดียวกัน โดยจะดำรงตำแหน่งที่เรียกว่า ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งผู้จัดการฯ จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร และไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้าง ดูรายละเอียดได้ดังนี้
  1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
  2. บุคคลล้มละลาย
  3. บุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  4. ผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  5. ผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  6. ผู้เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  7. ผู้มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18
Business people shaking hands, finishing up a meeting
กรณีที่มีการจัดตั้งตัวแทนผู้จัดการนิติบุคคลเพื่อดำเนินการแทนนิติบุคคล ก็ต้องมีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ข้างต้นเช่นกัน
หากตรวจสอบพบว่าผู้จัดการนิติบุคคลเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะถือว่าผู้จัดการนิติบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และส่งผลให้ผู้จัดการนิติบุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่ง
รายการอ้างอิง: พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตราที่ 35/1 มาตรา 35/3
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์