หนังสือกรรมสิทธิ์คอนโดหาย ชำรุด ทำอย่างไร?

DDproperty Editorial Team
หนังสือกรรมสิทธิ์คอนโดหาย ชำรุด ทำอย่างไร?
เมื่อทำการจดทะเบียนอาคารชุดเรียบร้อยแล้วทางโครงการจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด ซึ่งหนึ่งในประเด็นนี้ก็คือการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อนั่นเอง หากคุณเป็นผู้ซื้อที่ใช้เงินสดของตัวเองในการซื้อคอนโด ชื่อในหนังสือกรรมสิทธิ์จะเป็นชื่อของคุณ หากเป็นกรณีซื้อโดยผ่านสินเชื่อเงินกู้จากธนาคาร ชื่อเจ้าของที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์จะเป็นชื่อของธนาคารนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อคุณผ่อนชำระจำนวนสินเชื่อเป็นยอดครบตามสัญญาแล้ว ชื่อในหนังสือกรรมสิทธิ์จะเปลี่ยนเป็นของคุณ
ข้อมูลจำเป็นที่จะต้องปรากฏอยู่ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เมื่อชื่อเจ้าของในหนังสือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณ เพื่อให้หนังสือกรรมสิทธิ์นั้นสามารถบังคับใช้และมีผลตามกฎหมายได้นั้น อย่างน้อยควรระบุข้อมูลสำคัญต่อไปนี้ที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยและถูกระบุชัดไว้ใน พระราชบัญญัติอาคารชุด:
(1) ตำแหน่งที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินของอาคารชุด
(2) ที่ตั้ง เนื้อที่ และแผนผังของห้องชุด ซึ่งแสดงความกว้าง ความยาว และความสูง
(3) อัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
(4) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
(5) สารบัญสำหรับจดทะเบียน และนิติกรรม
(6) ลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(7) ประทับตราประจำตำแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตัวอย่างหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะถูกออกเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับ มอบให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่สำนักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (สำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่นั่นเอง) สำหรับฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นจะจำลองเป็นรูปถ่ายก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ลงลายมือชื่อและประทับตราประจำตำแหน่งของหนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
กรณีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหายหรือข้อมูลสาระสำคัญที่ปรากฏใน 7 ข้อในข้างต้นชำรุดจะดำเนินการอย่างไร?
-กรณีเจ้าของทำหายหรือทำชำรุดเอง
ตาม มาตรา 25 ที่กำหนดไว้ใน พรบ. อาคารชุด ระบุไว้ว่า "หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ใดสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญให้เจ้าของขอรับใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้นได้"
หลังจากนั้นใน มาตรา 26 ระบุต่อว่า ในกรณีที่มีการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามมาตรา 24 หรือ 25 (ที่กล่าวไป) แล้ว ให้หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
-กรณีเจ้าหน้าที่พนักงานทำหายหรือทำชำรุดเอง
ตาม มาตรา 27 ได้ระบุไว้ว่า "ในกรณีที่หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับเจ้าของห้องชุดมาพิจารณา แล้วจัดทำขึ้นใหม่โดยอาศัยหลักฐานเดิม"
อย่างไรก็ตามจะเป็นการดีเสียกว่าหากเราเก็บรักษาหนังสือกรรมสิทธิ์ไว้อย่างดี เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการทำเรื่องติดต่อขอออกใบแทนกรรมสิทธิ์ใหม่ และอย่าลืมตรวจสอบให้ดีว่าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในข้างต้นนั้นถูกระบุอยู่ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากข้อนิติกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้
ข้อมูลอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522 (www.tca.or.th/tca_website/img/knowledges/)
มองหาบ้านหรือคอนโดฯใหม่? อ่าน รีวิวโครงการใหม่ ของเรา
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย ชัยสิทธิ์ บุนนาค Content Writer ประจำ DDproperty หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทความสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ chaiyasit@ddproperty.com
บทความเกี่ยวข้องน่าสนใจ:
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ