อัปเดตผังเมืองนนทบุรี พร้อมดู 7 ประโยชน์ของการวางผังเมือง

DDproperty Editorial Team
อัปเดตผังเมืองนนทบุรี พร้อมดู 7 ประโยชน์ของการวางผังเมือง
การจัดผังเมืองถือเป็นการปรับผังเมืองให้เหมาะกับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยปกติจะมีการจัดผังเมืองใหม่ทุก ๆ 5 ปี โดยล่าสุดผังเมืองนนทบุรีมีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ลองมาดูประโยชน์ของผังเมือง และอัปเดตผังเมืองนนทบุรีได้ที่นี่
Subscription Banner for Article

ผังเมืองคืออะไร

“ผังเมือง” หรือการจัดวาง จัดทำและดำเนินการพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ประโยชน์ของผังเมือง

1. ทำให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ
2. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชน โดยวางผังโครงการคมนาคมและขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
3. ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อน
6. ดำรงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี
7. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมืองและชนบท

สีผังเมืองบอกอะไร

สำหรับ “ผังเมือง” ในแต่ละพื้นที่นั้น จะใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้สีในการแบ่งพื้นที่การใช้งาน ประกอบด้วย
สีผังเมือง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สีเหลือง
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นน้อย
สีส้ม
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลาง
สีน้ำตาล
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง
สีแดง
ที่ดินประเภทที่จัดอยู่ในที่ดินที่มุ่งเน้นไปในทางพาณิชยกรรมสูง โดยจุดประสงค์ในการใช้งานที่ดินสีนี้คือการเป็นศูนย์พาณิชยกรรมตั้งแต่ระดับชุมชน
สีม่วง
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
สีเม็ดมะปราง
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์ในรูปแบบคลังสินค้า
สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
สีเขียว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ทีดินประเภทนี้ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสถานที่ราชการ
สีน้ำตาลอ่อน
ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
สีน้ำเงิน
ที่ดินประเภทหน่วยงานราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
โดยในทุก ๆ 5 ปี ผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่จะมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่

อัปเดตผังเมืองนนทบุรี ปี 65

อัปเดตผังเมืองนนทบุรี ปี 65
โดยผังเมืองนนทบุรีที่อัปเดตใหม่ ที่จะประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการนำหลักเกณฑ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพฯ มาดำเนินการด้วย
การอัปเดตผังเมืองนนทบุรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เป็น “เมืองน่าอยู่” เพราะในจังหวัดนนทบุรีมีหมู่บ้านมากกว่า 1,700 โครงการ และมีอาคารสูงอีก 500 อาคาร โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านสังคม
โดยได้กำหนดความกว้างของถนนสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ที่สร้างในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ต้องมีความกว้างของถนนที่ตั้งโครงการ 10-12 เมตร
ข้อกำหนดดังกล่าวทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดจะไม่สามารถพัฒนาโครงการได้อีกต่อไป โดยเฉพาะทาวน์เฮ้าส์ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในซอยต่าง ๆ ที่ความกว้างน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (80% ของถนนในจังหวัดนนทบุรียังมีความกว้าง 6-8 เมตร)
รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยายถนนในหลายเส้นทาง และได้มีการหารือกับกรมทางหลวงชนบทในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ (เชื่อมถนนราชพฤกษ์-ติวานนท์) รวมถึงการสร้างคันกั้นน้ำตามแนวชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งระยะทาง 50 กิโลเมตร ขณะนี้เริ่มไปได้ 16.5 กิโลเมตร และกระทรวงมหาดไทยก็อนุมัติในหลักการจะดำเนินการในส่วนที่เหลือ
ผังเมืองนนทบุรีใหม่ ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พร้อมทั้งยังออกแบบผังเมืองนนทบุรีให้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยออกมาตรการ 8 เรื่อง ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ที่ได้มีการบังคับใช้อย่างถาวร เช่น การกำหนดขนาดถนนในโครงการต้องกว้าง 9 เมตรขึ้นไป สำหรับโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 การดูแลเรื่องน้ำเสียจะต้องใส่ที่ดักไขมันในทุกหลัง การใช้ไฟ LED ในทุกโครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น
นอกจากนี้ จังหวัดจะได้ทำโครงการปลูกป่า 100 ไร่พื้นที่บริเวณไทรน้อย และจัดสรรต้นไม้อีกกว่า 100 ต้นปลูกกระจายไปทั่วทั้งจังหวัด
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน