อัปเดตมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2567 มาตรการไหนเหมาะสำหรับคุณ

DDproperty Editorial Team
อัปเดตมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2567 มาตรการไหนเหมาะสำหรับคุณ
มาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2567 ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือเช่าได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวเช่นนี้ ลองมาอัปเดตมาตรการรัฐที่เอื้อต่อการซื้อ-เช่าได้ที่นี่
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ลดค่าโอน-จดจำนอง บ้าน-คอนโดราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท

มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ปี 2567 แบ่งเป็น
– ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01%
– ลดค่าจดทะเบียนการจำนอง อสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01%
เฉพาะที่จดทะเบียนโอนในคราวเดียวกัน สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, บ้านแถว, อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว หรือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด
โดยมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 7 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 7 ล้านบาท ต่อสัญญา โดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน สำหรับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2567
รู้จักค่าธรรมเนียมโอนบ้านก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

รู้จักค่าธรรมเนียมโอนบ้านก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

ลดหย่อนภาษีฯ สำหรับผู้ปลูกสร้างบ้านเอง

มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน กำหนดให้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) หักลดหย่อนค่าจ้างก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567-31 ธันวาคม 2568
โดยให้หักลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาทต่อทุกจำนวนค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท เฉพาะค่าจ้างก่อสร้างบ้านไม่เกิน 1 หลัง ในปีภาษีที่ก่อสร้างบ้านเสร็จ ตามสัญญาจ้างที่ได้กระทำขึ้นและเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567-31 ธันวาคม 2568 และได้เสียอากรแสตมป์โดยวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สินเชื่อบ้าน Happy Home ธอส. ดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปี

โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี วงเงินต่อรายสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับ ธอส. ได้ตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการ

สินเชื่อบ้าน Happy Life ธอส. ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.98% ต่อปี

โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท โดย ธอส. สนับสนุนสินเชื่อ ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.98% ต่อปี วงเงินต่อรายตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับ ธอส. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการ

สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95% ต่อปี

ธนาคารออมสิน ออกโครงการสินเชื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย
1. สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7,000,000 ล้านบาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.95% ต่อปี
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี
ปีที่ 2 = 2.95% ต่อปี
ปีที่ 3 = 3.95% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -0.750% ต่อปี
ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี พร้อมเงื่อนไขเงินงวดผ่อนชำระต่ำพิเศษนานสูงสุด 3 ปี โดยปีแรกผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาทต่อเดือน และปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาทต่อเดือน
2. สินเชื่อ Top-Up ผู้ที่ต้องการกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย สามารถขอกู้ สินเชื่อ Top-Up อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกคงที่ 3.490% ต่อปี และสามารถเลือกชำระเงินงวดแบบผ่อนต่ำ 3 ปี ล้านละ 4,000 บาทต่อเดือน
โดยทั้ง 2 โครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะครบวงเงิน และจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 มกราคม 2568

การเคหะแห่งชาติ จัดโปรฯ เช่าราคาพิเศษ เริ่ม 1,200 บาท

การเคหะแห่งชาติ คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจมาจัดทำเป็น "โครงการบ้านตั้งต้น" ให้กับกลุ่ม First Jobber จำนวน 7,823 หน่วย แบ่งเป็นบ้านเพื่อขาย 6,395 หน่วย และเป็นบ้านเพื่อเช่า 1,428 หน่วย ซึ่งกลุ่ม First Jobber สามารถเข้าถึง "บ้านตั้งต้น" ได้ 3 วิธี ได้แก่
1. Rent to Buy หรือเช่าเพื่อซื้อ เป็นการเช่าระยะสั้น 3-5 ปี และสามารถซื้อเป็นของตนเองภายในเวลาการเช่าหรือครบระยะเวลาเช่า
2. ซื้อแล้วผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน
3. เช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม หากกลุ่ม First Jobber ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินและถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ ก็สามารถเข้าร่วม "โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย" ของการเคหะแห่งชาติได้
ตัวอย่างโครงการของการเคหะแห่งชาติ
ขอบคุณรูปประกอบจาก Facebook การเคหะแห่งชาติ
สำหรับกลุ่ม First Jobber ที่ยังไม่พร้อมจะซื้อบ้าน การเคหะแห่งชาติยังได้คัดเลือกโครงการอาคารเช่า 7 ทำเล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนรวม 1,428 หน่วย มาจัดโปรโมชันพิเศษให้กับกลุ่ม First Jobber ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 1,200 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2567 ได้แก่
1. โครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ ระยะ 1 ส่วน 1 และ 2 รูปแบบแฟลต 5 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 31 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ซ.วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
2. โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง รูปแบบแฟลต 5 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ถ.กำแพงเพชร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
3. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) รูปแบบแฟลต 4 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 28 และ 30 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เทศบาล 3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
4. โครงการเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 2 รูปแบบแฟลต 5 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 31 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตออเงิน กรุงเทพฯ
5. โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม 91 รูปแบบแฟลต 5 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
6. โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม ระยะ 2 รูปแบบแฟลต 5 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
7. โครงการเคหะชุมชนบางพลี วาระ 2 ส่วน 2 ระยะ 1 รูปแบบแฟลต 5 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 31 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
8. โครงการอาคารเช่าบ้านพระรามสี่ พลัส รูปแบบแฟลต 14 ชั้น ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 32.8 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณ ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สำหรับผู้ที่สนใจโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 และสามารถติดตามข่าวสารการเคหะแห่งชาติได้ที่ www.nha.co.th

บ้านล้านหลัง เฟส 3 วงเงินให้กู้ 1.5 ล้าน ดอกเบี้ย 3% คงที่ 5 ปี

โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 มีวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
– ให้กู้บ้าน ราคาซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน ทั้งประเภทบ้าน หรือคอนโดมิเนียม ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านมือสอง หรือเพื่อปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมซื้อบ้านหรือคอนโด
– มีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 40 ปี
– ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท) และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
– ดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก (เงินงวดคงที่นานถึง 60 งวดแรก) วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,100 บาท วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,200 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-53.00%
ปีที่ 6-7= MRR-2% ต่อปี
ปีที่ 8-ตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป)= MRR-0.75% ต่อปี
ปีที่ 8-ตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้าสวัสดิการ) = MRR-1% ต่อปี
ปีที่ 8-ตลอดอายุสัญญา (กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ) = MRR (ปัจจุบันอยู่ที่ 6.40% ต่อปี)
ผ่อนปรนเงื่อนไขสมัครโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3
นอกจากนี้ ธอส. ยังได้ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาแสดงให้กับธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมได้
หากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไป
วิธีสมัครโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3
บ้านล้านหลัง ระยะที่ 3
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ได้มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ธนาคารจึงเตรียมเปิดให้รับรหัสเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Application: GHB ALL GEN
โดยจะได้รับรหัส 10 หลัก (ตัวอักษร 3 หลัก และตัวเลข 7 หลัก) ทาง GHB Buddy ใน Line Application เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application: GHB ALL GEN และเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศขายบ้านเดี่ยว

ค้นหาโครงการบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท หลากหลายทำเล

มาตรการ LTV ให้กู้เพิ่มได้ 10%

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ Loan-to-Value: LTV เพื่อช่วยให้ประชาชนกู้บ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงได้ง่ายขึ้น โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ปรับเกณฑ์ใหม่เอื้อกู้ซื้อบ้าน-คอนโดหลังที่ 2
ตารางสรุปเกณฑ์มาตรการ LTV ใหม่
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกได้ง่ายขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย โดยในการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท แม้ว่ายังคงเพดาน LTV 100% สำหรับสินเชื่อบ้าน
แต่ผู้กู้สามารถกู้เพิ่มได้อีก 10% ของมูลค่าหลักประกัน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น การตกแต่งบ้าน การซ่อมแซมหรือต่อเติม ซึ่งหนี้ส่วนนี้เมื่อกลายเป็นหนี้ที่มีบ้านเป็นหลักประกันจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้แบบไม่มีหลักประกัน
ยกตัวอย่างง่าย ๆ ดังนี้
  • กรณีซื้อที่อยู่อาศัยแนวสูงที่มีราคาซื้อขาย 1 ล้านบาท เดิมผู้กู้จะมีโอกาสได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท แต่เกณฑ์ใหม่จะทำให้ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้ถึง 1,100,000 บาท
  • กรณีซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีราคาซื้อขาย 1 ล้านบาท เดิมผู้กู้จะมีโอกาสได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 950,000 บาท แต่เกณฑ์ใหม่จะทำให้ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,100,000 บาท
นอกจากนี้ กำหนดให้วางเงินดาวน์น้อยลงจาก 20% เป็น 10% สำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
2. ผู้ที่จำเป็นต้องมีบ้าน 2 หลังที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สัญญาที่ 1 มาแล้วพอสมควร ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ขณะที่ยังคงส่งเสริมให้มีการออมก่อนกู้ โดยผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้องมีเงินดาวน์ 10% หากผ่อนชำระสัญญาที่ 1 มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (จากเดิมกำหนด 3 ปี)
อย่างไรก็ตาม ทาง ธปท. ยังไม่ยกเลิกเพดาน LTV สำหรับการกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 เพราะจากข้อมูลพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้กู้ซื้ออาคารชุด 2 หลังพร้อมกันมีระยะห่างระหว่างการกู้สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ไม่ถึง 1 ปี สะท้อนว่าเป็นการกู้เพื่อเก็งกำไรมากกว่าเพื่ออยู่อาศัยจริง

ปรับเกณฑ์มาตรการ LTV เอื้อคนซื้อบ้านกรณีกู้ร่วม

จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ LTV เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย แต่เกิดผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่กู้ร่วม
ด้วยเหตุนี้อีกหนึ่งมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2567 นั่นคือ ทาง ธปท. ได้พิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
กู้ร่วม เรื่องต้องรู้ก่อนคิดซื้อบ้าน-คอนโดร่วมกัน

กู้ร่วม เรื่องต้องรู้ก่อนคิดซื้อบ้าน-คอนโดร่วมกัน

ผ่อนปรนมาตรการ LTV สำหรับการกู้ร่วม

กรณีที่มีการกู้ร่วม จะให้นับสัญญาการกู้ร่วมอย่างไร

กรณีที่มีการกู้ร่วมจะนับสัญญาอย่างไรนั้น ขอยกตัวอย่างดังนี้
กรณีที่ 1: ผู้กู้ A มีสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว 1 สัญญา และในครั้งนี้มาขอกู้ร่วมกับ B ซึ่ง B ยังไม่เคยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก่อน
กรณีที่ 2: ผู้กู้ A และ B กู้ร่วมมาก่อน และในครั้งนี้ B มาขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
หลักการนับสัญญาสำหรับการกู้ร่วมให้นับสัญญาตามผู้กู้ที่มีกรรมสิทธิ์บนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลัก กล่าวคือ
ในกรณีที่ 1: หากทั้ง A และ B มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยสำหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาการกู้ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่ 2 ของ A (LTV 90% หรือ 80%) แต่หากกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่กู้ร่วมในครั้งนี้เป็นของ B แต่เพียงผู้เดียว จึงถือว่าสัญญาการกู้ร่วมในครั้งนี้ เป็นสัญญาแรกของ B และไม่นับเป็นสัญญาที่ 2 ของ A
ในกรณีที่ 2: ในการกู้ร่วมครั้งแรก หาก A มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียว จะนับสัญญาที่กู้ร่วมเป็นสัญญาแรกของ A โดยไม่นับเป็นสัญญาแรกของ B ดังนั้น ในการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ จะนับเป็นสัญญาแรกของ B แต่หากในการกู้ร่วมครั้งแรก B มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่อยู่อาศัยดังกล่าวด้วย ก็จะนับสัญญาการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ เป็นสัญญาที่ 2
จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน ด้วยมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2567 ที่เอื้อให้คนมีบ้านได้ง่ายขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางภาครัฐจะสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในมาตรการที่เคยได้รับความสนใจอย่างมาก อย่างโครงการบ้านหลังแรก

แนะนำโครงการราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท รับมาตรการรัฐ ลดค่าโอน-จดจำนอง

1. ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15 (The Origin Ladprao 15)

ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15 (The Origin Ladprao 15)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 163 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 24-45.50 ตร.ม.
ทำเลซ.ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 3.29 ล้านบาท
คอนโดพร้อมอยู่ Low Rise สูง 8 ชั้น สไตล์รีสอร์ท ใจกลางลาดพร้าว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตใจกลางเมืองของคนรุ่นใหม่ ให้ความเป็นส่วนตัว เพียง 159 ยูนิต แบบห้องมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ 1 Bedroom 24-29 ตารางเมตร, 1 Bedroom Plus 35-36 ตารางเมตร และ 2 Bedrooms 45.50 ตารางเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น Infinity Edge Pool, Co-Working Space, Fitness, Rooftop Garden ทำเลใกล้รถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว เพียง 600 เมตร ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีรัชดา และใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว เพียง 5 นาที

2. ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ (The Origin Ladprao-Bangkapi)

ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว-บางกะปิ (The Origin Ladprao Bangkapi)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 23 ชั้น จำนวน 644 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 22-34 ตร.ม.
ทำเลห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีบางกะปิ ประมาณ 200 เมตร
ราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาท
คอนโดพร้อมอยู่ บนถนนลาดพร้าว มีห้องให้เลือกทั้งแบบ Simplex ได้แก่ 1 Bedroom Smart Closet ขนาด 22 ตารางเมตร, 1 Bedroom ขนาด 25 ตารางเมตร, 1 Bedroom Smart Closet ขนาด 25 ตารางเมตร, 1 Bedroom Plus ขนาด 34 ตารางเมตร และห้องแบบ Duo Space ได้แก่ 1 Bedroom Duo Space ขนาด 22 ตารางเมตร, 1 Bedroom Duo Space ขนาด 25 ตารางเมตร, 1 Bedroom Plus Duo Space ขนาด 34 ตารางเมตร
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งาน สะดวกทุกการเดินทาง ใกล้ทางด่วนพิเศษ และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีบางกะปิ ประมาณ 200 เมตร ใกล้แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ เช่น บิ๊กซี, แมคโคร, ตลาดตะวันนา, เดอะมอลล์บางกะปิ สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลรามคำแหง

3. ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 (The Origin Sukhumvit 105)

ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 (The Origin Sukhumvit 105)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น 3 อาคาร จำนวน 673 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 22.50-54.50 ตร.ม.
ทำเลถ.สุขุมวิท 105 เขตบางนา กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท
คอนโดของชาวลาซาล เป็นคอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น 672 ยูนิต ใกล้ BTS แบริ่ง เพียง 3 นาที ลงตัวทุกพื้นที่กับฟังก์ชัน 2 Bedrooms มีให้เลือก 2 แบบ พื้นที่ใช้สอย 44.50 ตร.ม. และ 54.50 ตร.ม. และยังมีห้อง 1 Bedroom ให้เลือก ได้แก่ Type B1 ขนาด 22.50-24.00 ตร.ม., Type B2 ขนาด 27.00 ตร.ม., Type B3 ขนาด 27.00 ตร.ม. และ 1 Bedroom Plus Type BP ขนาด 31.50-32.50 ตร.ม.
คอนโดใหม่พร้อมอยู่ แต่งครบ ส่วนกลางจัดเต็ม กว่า 2,500 ตร.ม. เดินทางสะดวก ใกล้ BTS 2 สถานี แบริ่ง และศรีลาซาล ใกล้ทางด่วน วงแหวนอุตสาหกรรม และแหล่งรวมไลฟ์สไตล์สุดชิคของคนเมือง เช่น ไบเทค บางนา, True Digital Park

4. ดิ ออริจิ้น อี22 สเตชั่น (The Origin E22 Station)

ดิ ออริจิ้น อี22 สเตชั่น (The Origin E22 Station)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 31 ชั้น จำนวน 998 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 22-34 ตร.ม.
ทำเลถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายลวด เพียง 222 ม.
ราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท
คอนโด High Rise สูง 31 ชั้น 998 ยูนิต วิวสวย 360 องศา ในย่านสมุทรปราการ มองเห็นทั้งวิวแม่น้ำและอ่าวไทย คอนโดใหม่พร้อมอยู่ ส่วนกลางลอยฟ้าขนาดใหญ่ แบบห้องมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ 1 Bedroom (Smart Closet) 22 ตารางเมตร, 1 Bedroom 26 ตารางเมตร และ 1 Bedroom Plus 34.5 ตารางเมตร
เดินทางไปไหนก็ง่าย ใกล้ BTS สายสีเขียว สถานีสายลวด เพียง 222 เมตร ถึงทองหล่อ เพียง 30 นาที ใกล้ห้างสรรพสินค้า เช่น บิ๊กซี, โรบินสัน สมุทรปราการ ใกล้สถานศึกษา เช่น โรงเรียนสมุทรปราการ, โรงเรียนสตรี สมุทรปราการ, โรงเรียนเซนต์ ราฟาแอล, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ใกล้โรงพยาบาลสมุทรปราการ แหล่งท่องเที่ยว เช่น ฟาร์มจระเข้ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู และแหล่งงานชั้นนำ

5. ดิ ออริจิ้น รามอินทรา 83 สเตชั่น (The Origin Ramintra 83 Station)

ดิ ออริจิ้น รามอินทรา 83 สเตชั่น (The Origin Ramintra 83 Station)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด Low-Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 879 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 22.50-34.50 ตร.ม.
ทำเลถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีชมพู รามอินทรา กม.9 เพียง 70 เมตร
ราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาท
โครงการคอนโดใหม่ ติดถนนใหญ่ พร้อมอยู่ ห้องใหญ่ ครัวปิด ติดระเบียง ย่านรามอินทรา จัดเต็มกับส่วนกลางกว่า 21 รายการ เช่น Co-working Space ขนาดใหญ่ ที่ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง, สระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกสระเด็ก พร้อมสระจากกุซซี่, ฟิตเนส ผนังกระจกรับวิวสวนและวิวสระ, ห้องซาวน่าสำหรับการผ่อนคลาย, ห้องชมภาพยนตร์ พร้อมโซฟาแบบ Love Seat และไฮไลต์ Sky Running บนชั้นดาดฟ้า ความยาว 400 เมตร เชื่อมต่อ 8 อาคาร
เดินทางสะดวก เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสถานีสินแพทย์ เพียง 70 เมตร 2 นาทีถึงวงแหวนกาญจนาฯ 3 นาทีถึงแฟชั่นไอส์แลนด์

6. ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 9 (Knightsbridge Space Rama IX)

ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 9 (Knightsbridge Space Rama 9)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 27 ชั้น
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 23.30-57.40 ตร.ม.
ทำเลถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านบาท
คอนโด High Rise สูง 27 ชั้น 325 ยูนิต เพดานสูง 4.2 เมตร โปร่งเหมือนบ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยคุ้มค่าทุกตารางเมตร แบบห้องมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ 1 Bedroom 23.30-33.10 ตารางเมตร, 1 Bedroom Plus 33.44-42.60 ตารางเมตร และ 2 Bedrooms 57.40 ตารางเมตร
มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางแบบจัดเต็ม และ Auto Parking คอนโดใหม่พร้อมอยู่ หนึ่งเดียวในย่านพระราม 9 New CBD ย่านธุรกิจที่อุดมไปด้วยสำนักงานเกรด A ใกล้ MRT พระราม 9 เพียง 350 เมตร และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน ใกล้เซ็นทรัล พระราม 9 และจ๊อดแฟร์ พระราม 9

7. ไนท์บริดจ์ เกษตร-โซไซตี้ (Knightsbridge Kaset-Society)

ไนท์บริดจ์ เกษตร-โซไซตี้ (Knightsbridge Kaset-Society)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 20 ชั้น 2 อาคาร 16 ชั้น 1 อาคาร 332 ยูนิต พร้อมอาคารจอดรถ Automatic Parking 10 ชั้น 1 อาคาร
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 23.3-34.3 ตร.ม.
ทำเลห่างจากรถไฟฟ้า BTS เสนานิคม เพียง 30 เมตร
ราคาเริ่มต้น 4.49 ล้านบาท
คอนโดใกล้ ม.เกษตร ติดถนนพหลโยธิน ถ้านับระยะเดินจากโครงการไปถึงหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยฝั่งพหลโยธิน ประมาณ 400 เมตร ติดรถไฟฟ้าติด BTS เสนานิคม เพียง 30 เมตร มีความ Private 6 ยูนิต/ชั้น แบบห้องและขนาดห้องมีให้เลือก 5 แบบ ได้แก่ 1 Bedroom 23.3 ตารางเมตร, 1 Bedroom 25.8-26.7 ตารางเมตร, 1 Bedroom 25.5 ตารางเมตร, 1 Bedroom Plus 30.2 ตารางเมตร และ 1 Bedroom Plus 34.3 ตารางเมตร
มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางครบครัน ได้แก่ Lobby, Co-working Space, Social Club, Garden, Fitness, Swimming Pool L Shape และระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด CCTV 24 ชั่วโมง ระบบ Access Control ด้วย Key Card เข้า-ออกอาคาร และพื้นที่จอดรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

8. ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Knightsbridge Sukhumvit-Thepharak)

ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Knightsbridge Sukhumvit-Thepharak)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 35 ชั้น จำนวน 474 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 24-55 ตร.ม.
ทำเลติดรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทิพวัล 0 ม.
ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท
คอนโดพร้อมอยู่โครงการใหม่ ฟังก์ชันครบ มาพร้อมส่วนกลาง 5 ชั้น สิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า 15 รายการ เช่น Jogging track, Playground, Co-Kitchen Space, Meeting Room, Sky Lounge, Sky Garden, Swimming Pool, Jacuzzi, Fitness, EV Charger, ที่จอดรถอัตโนมัติ และพื้นที่สีเขียวมากกว่า 1.3 ไร่
ทำเลใจกลางสุขุมวิท-เทพารักษ์ ติด MRT ทิพวัล 0 เมตร เชื่อมต่อ 2 ถนนหลัก ศรีนครินทร์ และสุขุมวิท ใกล้ทางด่วน และวงแหวนอุตสาหกรรม

9. ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชั่น (Origin Plug&Play Ramkhamhaeng Triple Station)

หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 23 ชั้น จำนวน 482 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 22-33 ตร.ม.
ทำเลซ.รามคำแหง 103 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท
คอนโดเพดานสูง 4.2 เมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ทำเลย่านรามคำเเหง ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล (600 เมตร) ทำให้สามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 15-30 นาที ถึงย่านใจกลางเมือง ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ ใกล้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการคอนโดใหม่ มาพร้อมส่วนกลาง 3 ชั้น เช่น Co-Working Space, Meeting Room. Infinity Edge Pool, Sky Amphitheater Outdoor, Business Lounge, Sky Bar, Game Room, Fitness, Multi-Purpose Room, Multi-Sport Court เป็นต้น

10. โซโห แบ็งค็อก รัชดา (SOHO Bangkok Ratchada)

โซโห​ แบงค็อก​ รัชดา (SOHO Bangkok Ratchada)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 24 ชั้น 1 อาคาร 341 ยูนิต และร้านค้า 1 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 24.5-34.9 ตร.ม.
ทำเลถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท
คอนโดใหม่ BTS ห้วยขวาง 200 เมตร ส่วนกลางลอยฟ้าวิว CBD เชื่อมต่อกัน 4 ชั้น ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง มีหลากหลายฟังก์ชัน เช่น Skyhigh Fitness, Edge Of The Sky Bar, Hideaway Outdoor Seating, Relaxing Garden, Sky Sphere Roof Top, Skyscarpe Amphitheater, Sunset Observatory Bar, Memorable View Point
มาพร้อมบริการระดับ 5 ดาวจากดุสิตธานี ที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดอีเวนต์ งานเลี้ยงส่วนตัว บริการเรียกรถ จองส่วนกลาง บริการด้านสุขภาพ นวดและสปาส่วนตัว บริการแม่บ้านทำความสะอาด และบริการซัก อบ รีด เป็นต้น

11. บรอมป์ตัน เพ็ท เฟรนด์ลี่ สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Brompton Pet Friendly Samrong Station)

บรอมป์ตัน เพ็ท เฟรนด์ลี่ สุขุมวิท-เทพารักษ์ (Brompton Pet Friendly Samrong Station)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด Low Rise จำนวน 79 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 22-30 ตร.ม.
ทำเลซ.เทพารักษ์ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
คอนโด Low Rise เลี้ยงแมวได้ บนทำเลใกล้ถนนเทพารักษ์ ใกล้รถไฟฟ้า BTS สำโรง 500 เมตร เป็นส่วนตัวด้วยจำนวนเพียง 79 ยูนิต เหมาะกับคนที่กำลังมองหาคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ในราคาหยิบจับง่าย
มีห้องให้เลือกขนาดเดียวคือ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 22-30 ตารางเมตร มีฟังก์ชันที่สามารถรองรับสัตว์เลี้ยงได้

12. บริกซ์ตัน เพ็ทแอนด์เพลย์ สุขุมวิท 107 (Brixton Pet & Play Sukhumvit 107)

หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด Low Rise สูง 7 ชั้น จำนวน 79 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 26.72-30.12 ตร.ม.
ทำเลถ.สุขุมวิท 107 ซ.แบริ่ง 4 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ราคาเริ่มต้น 2.39 ล้านบาท
คอนโด Low Rise เป็นคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ มีขนาดห้องแบบเดียวคือ 1 Bedroom มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง เช่น Sunny Lobby, Co-working, Relaxing Garden, BRIXTON Pet Care, Active Fitness, สระว่ายน้ำ, Breezy Garden และ Pet Service Solution ได้แก่ Pet Shop, Grooming, Pet Hotel และSunny Pet Zone
โครงการห่างจากรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง เพียง 400 เมตร ใกล้ไบเทค บางนา, อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง, เซ็นทรัลบางนา และแบงค็อกมอลล์ ใกล้โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สุขุมวิท 107, โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ ใกล้โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และโรงพยาบาลบางนา

13. แฮมป์ตัน ศรีราชา (HAMPTON SRIRACHA)

แฮมป์ตัน ศรีราชา (HAMPTON SRIRACHA)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 26 ชั้น จำนวน 468 ยูนิต และร้านค้า 3 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 25.30-57.20 ตร.ม.
ทำเลถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ราคาเริ่มต้น 3.59 ล้านบาท
คอนโดใหม่พร้อมอยู่ ทำเลไข่แดงใจกลางศรีราชา ติดถนนสุขุมวิท รูปแบบคอนโด สูง 26 ชั้น จำนวน 468 ยูนิต และร้านค้า 3 ยูนิต มีห้องให้เลือกหลายแบบ พื้นที่ใช้สอย 25.3-57.2 ตารางเมตร มาพร้อมบริการระดับมาตรฐานโรงแรมที่ได้รับ Certificate by Dusit Thani
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 11.6 กิโลเมตร ห่างจากตึกคอม ศรีราชา ช้อปปิ้งพลาซ่า 300 เมตร, โรบินสัน ศรีราชา 1.2 กิโลเมตร และห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 6.2 กิโลเมตร

14. ปีติ สุขุมวิท 101 (PITI Sukhumvit 101)

ปีติ สุขุมวิท 101 (PITI Sukhumvit 101)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท เสนาเอชเอชพี 6 จำกัด
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 19 ชั้น และ Active Pavilion สูง 2 ชั้น จำนวน 168 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 33-84 ตร.ม.
ทำเลถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 5.97 ล้านบาท
คอนโดพร้อมอยู่จากเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำนวนยูนิตน้อยและออกแบบให้แต่ละชั้นเป็น Single Corridor มีห้องให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ 1 Bedroom 1 Bathroom Simplex 33-34 ตารางเมตร และห้องแบบ Loft เพดานสูง 4.25 เมตร ได้แก่ 1 Bedroom 1 Bathroom Loft 35 ตารางเมตร, 1 Bedroom 1 Bathroom Loft Plus 44-47 ตารางเมตร, 2 Bedroom 2 Bathroom Loft 63-65 ตารางเมตร และ 3 Bed 2 Bath Loft 84 ตารางเมตร
มาพร้อม Elite Service บริการระดับโรงแรม 5 ดาวส่วนกลางครบครัน เช่น Exclusive Lobby, Reception, 24 hrs. Concierge service, Waiting Lounge, Mailbox ชั้น 2 มี Co-Hobby Space ชั้น 16 มี Sky Infinity Edge Pool, Jacuzzi, Kid Pool, Sunken Viewpoint, Steam Room และ Sunset Deck โครงการตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS บางจาก และ BTS ปุณณวิถี ประมาณ 400 เมตร

15. นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (NUE Noble Ratchada-Lat Phrao)

นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (NUE Noble Ratchada-Lat Phrao)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 34 ชั้น จำนวน 565 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 22.50-42.60 ตร.ม.
ทำเลถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 3.14 ล้านบาท
คอนโดใหม่พร้อมอยู่ราคาถูก สูง 34 ชั้น จำนวน 565 ยูนิต ติดอาคารจอดแล้วจรของ MRT สายสีน้ำเงิน เชื่อมรถไฟฟ้า 2 สาย เพียง 50 เมตร ถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีรัชดา และเพียง 150 เมตร ถึงรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว, ยูเนียนมอลล์, บิ๊กซี, โลตัส และสวนจตุจักร
มีห้องให้เลือกทั้งแบบ 1 Bedroom 26 ตารางเมตร, 1 Bedroom 30.50 ตารางเมตร และ 1 Bedroom Plus 34.80 ตารางเมตร แปลนห้องหน้ากว้าง ออกแบบฟังก์ชันลงตัว ส่วนกลางมีครบครัน เช่น High Energy Club สำหรับชกมวย, วิ่ง, โยคะ และเวทเทรนนิ่ง รวมทั้งยังมีสระว่ายน้ำ, Co-working Space และ Co-kitchen

16. อัลติจูด ยูนิคอร์น สาทร-ท่าพระ (Altitude Unicorn Sathorn-Thapra)

อัลติจูด ยูนิคอร์น สาทร-ท่าพระ (Altitude Unicorn Sathorn-Thapra)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท อัลติจูดดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 34 ชั้น จำนวน 711 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 23.64-69.28 ตร.ม.
ทำเลถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 3.45 ล้านบาท
คอนโดสไตล์ Loft หรือคอนโดเพดาสูง เน้นความเป็นส่วนตัวของห้องนอนที่เป็นผนังทึบ และได้ครัวเปิด มีห้องให้เลือกขนาด 1 Bedroom 23.64-34.56 ตารางเมตร, 1 Bedroom Plus 36.98-45.18 ตารางเมตร และ 1 Bedroom Plus Loft 39.08-69.28 ตารางเมตร ห้องปกติสูง 2.7 เมตร และห้อง Loft สูง 2.2-4.6 เมตร ส่วนกลางครบ ติด Skywalk เพียง 0 ไป เชื่อมต่อไปรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู

17. ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอร์วิว (Ideo Charan 70-Riverview)

ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอร์วิว (Ideo Charan 70-Riverview)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 38 ชั้น จำนวน 1,421 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 30.50-55.50 ตร.ม.
ทำเลซ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 5.39 ล้านบาท
คอนโดแบบ High Rise 38 ชั้น ทำเลมองเห็นวิวแม่น้ำ ตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ อยู่ไม่ไกลจากการเดินทางด้วย MRT บางพลัด เพียง 300 เมตรเท่านั้น ห้องพักสามารถเลือกได้หลากหลายสไตล์ ห้องธรรมดาแบบ Studio 25.5-26 ตารางเมตร, ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน มีแบ่งย่อยออกเป็น 1 Bedroom 30.5-31 ตารางเมตร, 1 Bedroom Plus 34 ตารางเมตร, 1 Bedroom Hybrid 25.5-34.5 ตารางเมตร และห้องพักแบบ 2 Bedrooms 55.5 ตารางเมตร มาพร้อมกับการดีไซน์เพดานสูง 4.55 เมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่พักอาศัย

18. โค้บบ์ เกษตร-ศรีปทุม (COBE Kaset-Sripatum)

โค้บบ์ เกษตร-ศรีปทุม (COBE Kaset-Sripatum)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 23 ชั้น จำนวน 396 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 23-46 ตร.ม.
ทำเลถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS บางวัว เพียง 170 ม.
ราคาเริ่มต้น 3.88 ล้านบาท
คอนโด High Rise 23 ชั้น บนทำเลศักยภาพ 0 เมตร BTS บางบัวใกล้ 2 มหาวิทยาลัย คอนโดใกล้ ม.เกษตร และ ม.ศรีปทุม ให้ความ Private เพียง 396 ยูนิต แบบห้องและขนาดห้องมีให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ Studio 23-26 ตารางเมตร, 1 Bedroom 30 ตารางเมตร, 2 Bedrooms 46 ตารางเมตร และห้องดีไซน์พิเศษ High Ceiling Unit 23-46 ตารางเมตร เพดานสูง 4.7 เมตร
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Learn-Work-Play-Connect-Chill Out ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ วัยนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Co-working Space, Meeting Room, Reading Lounge, Group Study Zone, Laundry, Yoga Room, Sky Fitness, Party Room, Swimming Pool เป็นต้น

19. ไลฟ์ พระราม 4-อโศก (Life Rama4-Asoke)

ไลฟ์ พระราม 4-อโศก (Life Rama4-Asoke)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 39 ชั้น จำนวน 703 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 26-65 ตร.ม.
ทำเลถ.พระราม 4 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ใกล้ MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ราคาเริ่มต้น 4.78 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม High Rise 39 ชั้น จำนวน 703 ยูนิต บนถนนพระราม 4 ใกล้รถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สวนเบญจกิติ และทางด่วนพระราม 4
รูปแบบห้องเริ่มต้น 1 ห้องนอน ภายในโครงการมีห้องฝ้าเพดานสูง Vertiplex 4.4 เมตร ขนาด 28.50-70 ตารางเมตร ทำให้ห้องดูโปร่งโล่ง มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

20. แซฟไฟร์ ลักซูเรียส คอนโดมิเนียม พระราม 3 (Sapphire Luxurious Condominium Rama III)

แซฟไฟร์ ลักซูเรียส คอนโดมิเนียม พระราม 3 (Sapphire Luxurious Condominium Rama III)
หัวข้อรายละเอียด
ผู้พัฒนาโครงการบริษัท เจ อาร์ วาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รูปแบบโครงการคอนโด High Rise สูง 44 ชั้น จำนวน 697 ยูนิต
เนื้อที่/พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 34-62 ตร.ม.
ทำเลถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ราคาเริ่มต้น 3.23 ล้านบาท
คอนโด High Rise สูง 44 ชั้น จำนวน 697 ยูนิต ห้องปกติเพดานสูง 2.6 เมตร และห้อง Duplex เพดานสูง 5.6 เมตร ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ที่ได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวตึกวางขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่มีตึกสูงอื่น ๆ มาบดบังวิว
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ Infinity Edge Pool ฟิตเนส Co-Working Space และ Library กระจกบานใหญ่ Floor to Ceiling เห็นวิวแม่น้ำแบบเต็ม ๆ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

LTV คือ loan-to-value ratio หมายถึง อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาบ้าน เช่น บ้าน 2 ล้านบาท และกำหนดให้ LTV = 90% คือ จะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านได้เพียง 1.8 ล้านบาท (90% x 2 ล้าน) และต้องวางเงินดาวน์อีก 2 แสนบาท

โครงการบ้านล้านหลัง คือ สินเชื่อที่ธนาคารเพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโด ทั้งที่อยู่อาศัยใหม่ และบ้านมือสอง ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระ