สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน-ธอส. 2566 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน-ธอส. 2566 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย
รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน ดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน ธนาคารรัฐที่เปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสินเชื่อบ้านได้มากขึ้น รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ดอกเบี้ยบ้าน ธอส. ซึ่งได้มีการออกแพ็กเกจสินเชื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ลองมาดูว่าสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน อยู่ที่เท่าไหร่ รวมทั้งรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน และ ธอส.
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566 ผ่อนต่ำล้านละ 3,900 บาท/เดือน กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และกำหนดระยะเวลาอนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(6) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(7) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
(8) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
หมายเหตุ: อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

1. วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR – 2.15% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.75% ต่อปี
2. วัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR

คุณสมบัติ

– เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
– เป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป (สัญญาที่ 2 เป็นต้นไป)

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ธอส.

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่
1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
4. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
กรณีกู้เพิ่ม
เพื่อปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
หมายเหตุ: อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR – 2.80% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 2.15% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

คุณสมบัติ

1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
2. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
3. คุณสมบัติที่อยู่อาศัยต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.1 ซื้อ / ปลูกสร้าง / ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรร (FT/LTF/SFT/RFT/BZP) ที่ธนาคารรับเป็นโครงการที่เข้าเงื่อนไขบ้านประหยัดพลังงาน
3.2 ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของดีเวลลอปเปอร์ที่ธนาคารรับเป็นโครงการ(FT/LTF/SFT/RFT/BZP) และติดตั้ง Solar Roof กำลังไฟตั้งแต่ 2 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยเงื่อนไขของ Solar Roof ต้องระบุอยู่ในชุดสัญญาจะซื้อจะขาย ทั้งกรณีที่เป็นส่วนควบของที่อยู่อาศัย หรือเป็นรายการส่งเสริมการขาย
3.3 ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้แบบบ้านรักษ์โลกของธนาคาร

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566 สำหรับกู้ซื้อบ้านหลังแรก วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2566 และกำหนดระยะเวลาอนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
4. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
5. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
หมายเหตุ: อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่และกู้เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

1. วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 3.90% ต่อปี
ปีที่ 2= 4.30% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.85% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.75% ต่อปี
2. วัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR

คุณสมบัติ

– เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
– ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1)

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2566 และกำหนดระยะเวลาอนุมัติ และทำนิตกรรมในวันที่ 31 มกราคม 2567 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
6. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
หมายเหตุ: อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= MRR – 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR – 2.40% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.80% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR – 0.75% ต่อปี

คุณสมบัติ

– เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
– ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

สินเชื่อบ้าน Happy Life จาก ธอส.

สินเชื่อบ้าน Happy Life จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2566 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่
1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
กรณีกู้เพิ่ม
เพื่อปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
หมายเหตุ: อาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

วงเงิน

– วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
– วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= MRR – 3.00% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR – 2.60% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 2.20% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

บ้านล้านหลัง เฟส 2 ขยายวงเงินให้กู้ 1.5 ล้าน ดอกเบี้ย 1.99% คงที่ 4 ปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ ธอส. ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้าง และปรับวงเงินกู้ "โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2" สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน
โดยเพิ่มจากเดิมไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็นไม่เกิน 1,500,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก (7 ปี) ให้กู้เพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บ้านมือสอง (รวมถึงบ้านมือสองของ ธอส.) เพื่อปลูกสร้าง หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม
นอกจากนี้ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้ 2 ประเภท
1. ค่าประเมินราคาหลักประกัน
2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ประกาศขายบ้านเดี่ยว

ค้นหาโครงการบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท หลากหลายทำเล

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Mobile Application: GHB ALL โดยยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application: GHB ALL และเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กู้ร่วมซื้อบ้าน-คอนโดอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา

กู้ร่วมซื้อบ้าน-คอนโดอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา

สินเชื่อบ้านออมสิ ธอส. และธนาคารรัฐ ช่วยมีบ้านได้ง่ายขึ้น

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ

จุดเด่นสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ

  • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
  • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
  • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
  • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน
จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย รวมกันสูงสุดไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า *ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาชำระเงินกู้
1. กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
2. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาชำระเงินกู้ตามกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
3. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 30 ปี

สามารถติดต่อสอบถามดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน ยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน Facebook: GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

กู้บ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุย

กู้บ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุย

สินเชื่อบ้าน ธอส. โครงการบ้านเอื้ออาทร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดในโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น วงเงินไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลัก (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) หรือผู้กู้ร่วมรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (โดยธนาคารจะนับอายุของผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่าเป็นหลัก)
ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร ต้องยื่นแบบจองสิทธิต่อการเคหะแห่งชาติก่อน หรือการเคหะพื้นที่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ดูแบบบ้านและที่ตั้งโครงการได้ที่เว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ หรือโทร call center 1615 กด 2 หรือกองบริหารการขาย การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2351-6928, 0-2351-6816
เมื่อได้รับสิทธิเช่าซื้อแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงจัดส่งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการในขั้นตอนการกู้เงินเพื่อเช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อไป
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน