อัพเดตค่านายหน้าซื้อขายอสังหาฯ 2559

DDproperty Editorial Team
อัพเดตค่านายหน้าซื้อขายอสังหาฯ 2559
การใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้า เพื่อช่วยในการดำเนินการขายบ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด หรือแม้กระทั่งอาคารพาณิชย์หรือที่ดิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถขายได้เร็วขึ้น ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีความสะดวกสบายเพราะมีตัวแทนอสังหาฯ เป็นคนพาผู้สนใจซื้อเข้าชมอสังหาริมทรัพย์ ที่สำคัญคือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการซื้อขายจะช่วยเหลือในเรื่องเอกสาร และขั้นตอนซื้อขายให้ได้รับความสะดวกสบาย แต่การใช้บริการตัวแทนอสังหาฯ นั้นก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือค่านายหน้านั้นก็คือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จ่ายให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เมื่อสามารถขายอสังหาริมทรัพย์นั้นออกไปได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
สัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีใจความส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงค่าตอบแทนที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จะได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการระบุเป็นจำนวนเงิน หรืออัตราส่วนจากราคาขาย รวมไปถึงรูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกด้วย
โดยทั่วไปตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ในการใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาฯ เพื่อขายอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอสังหาฯ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 ของราคาขาย เช่น หากขายบ้านในราคา 3 ล้านบาท ตัวแทนอสังหาฯ จะได้รับค่าตอบแทน 3% ของ 3 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 90,000 บาท เป็นต้น
ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละพื้นที่ และบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซึ่ง DDproperty สำรวจพบข้อมูลในปี 2559 ดังนี้
ค่านายหน้าซื้อขายอสังหาฯ 2559
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ chetapol@ddproperty.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ