อัพเดตค่านายหน้าให้เช่าอสังหาฯ-2559

DDproperty Editorial Team
อัพเดตค่านายหน้าให้เช่าอสังหาฯ-2559
ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวด้วยการปล่อยเช่า ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หรือคอนโด การมีผู้เช่าเต็มอยู่ตลอดเวลาเป็นประเด็นสำคัญที่บ่งชี้ถึงอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าที่ผู้ลงทุนหรือเจ้าของอสังหาฯ จะได้รับ การใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้า เพื่อช่วยในการดำเนินการให้เช่าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถปล่อยเช่าได้เร็วขึ้น ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีความสะดวกสบายเพราะมีตัวแทนอสังหาฯ เป็นคนพาผู้สนใจเช่าเข้าชมอสังหาริมทรัพย์ ที่สำคัญคือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้เช่าจะช่วยเหลือในเรื่องเอกสาร แต่ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือค่านายหน้านั้นก็คือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จ่ายให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เมื่อสามารถปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
สัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีใจความส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงค่าตอบแทนที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จะได้รับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการระบุเป็นจำนวนเงิน หรืออัตราส่วนจากค่าเช่า รวมไปถึงรูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกด้วย
โดยทั่วไปตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ในการใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาฯ เพื่อให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอสังหาฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 งวด หรืออัตราค่าเช่า 1 เดือน ต่อสัญญาเช่า 1 ปี เช่น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถปล่อยเช่าคอนโดได้ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 5,000 บาท โดยทำสัญญาเช่า 1 ปี ในกรณีนี้ตัวแทนอสังหาฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือน ซึ่งเท่ากับ 5,000 บาท
ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละพื้นที่ และบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซึ่ง DDproperty สำรวจพบข้อมูล ดังนี้
อัตราค่านายหน้าให้เช่าบ้าน ทาว์เฮาส์ คอนโด 2559
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ chetapol@ddproperty.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ