เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี 2564 ได้อย่างไร

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี 2564 ได้อย่างไร

สิ่งหนึ่งที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้คือ "เงินบริจาค" ไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคให้วัด โรงเรียน หรือมูลนิธิต่าง ๆ แต่ไม่ใช่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคไปจะใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด ลองมาดูรายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี 2564 ว่าเป็นอย่างไรได้ที่นี่

รายการลดหย่อนภาษี 2564 ขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้

 

sportlight

 

เงินบริจาคทั่วไปลดหย่อนได้ไม่เกิน 10%

เงินบริจาคทั่วไป ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค

เงินได้สุทธิ = (เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อนอื่น ๆ) - เงินบริจาค

โดยปกติจะเป็นเงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิต่าง ๆ (ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย การบริจาคเงินให้วัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศไม่สามารถลดหย่อนได้)

ตรวจสอบรายชื่อสถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิ ต้องอยู่ในรายชื่อที่กรมสรรพากรกำหนด 

 

เงินบริจาคแบบไหนได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้พิเศษสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ เงินบริจาคพิเศษ ได้แก่ 

1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา

ต้องเป็นเงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สำหรับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

- จัดหาครูอาจารย์ หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า

 

2. เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ

ต้องเป็นเงินบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ และรวมถึงดังต่อไปนี้

- สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ

- สถานพยาบาลขององค์การมหาชน

- สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ

- สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

- สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า

 

3. เงินบริจาคพิเศษอื่น ๆ 

- เงินบริจาคสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย, กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

- เงินบริจาคสนับสนุนการกีฬาให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่าง ๆ ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนได้ 2 เท่า

- เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

- เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาจัดตั้งขึ้น

- เงินบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- เงินบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคสนับสนุนการศึกษา เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า จะต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เท่านั้น

 

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้

 

บริจาคผ่านระบบ e-Donation อย่างไร

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation เป็นระบบที่พัฒนาโดยกรมสรรพากร ใช้รองรับข้อมูลการบริจาค เพื่อให้ผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเมื่อจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

แจ้งความประสงค์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 ช่องทาง คือ

1. กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ให้แจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบน e-Donation ได้ทันที เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป

2. กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการโอนเงินด้วย QR Code ให้สังเกตแผ่นป้าย QR Code ต้องมีคำว่า "e-Donation" และชื่อบัญชีเงินฝาก "หน่วยรับบริจาค" เมื่อสแกน QR Code แล้ว จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคของเราให้กรมสรรพากร เพื่อขอหักลดหย่อนภาษี

ปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการระบบ e-Donation แล้วดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารธนชาต
  • ธนาคารมิซูโฮ
  • ธนาคารออมสิน

 

รู้จักระบบ e-Donation และตรวจสอบยอดเงินบริจาคได้ที่นี่

 

บริจาคหลายคนลดหย่อนภาษีอย่างไร

สำหรับกรณีที่มีการบริจาคเงินร่วมกันหลายคน โดยมีชื่อทุกคนอยู่ในใบเสร็จรับเงินบริจาค จะถือว่าแต่ละคนบริจาคเงินคนละเท่า ๆ กัน โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนเงินที่หารเฉลี่ยแล้ว หรือสองเท่าของเงินที่หารเฉลี่ยถ้าเป็นการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

ในกรณีที่มีการเขียนชื่อผู้บริจาคที่มีคำว่า “และครอบครัว” เช่น นาย A และครอบครัว” แบบนี้ถือว่านาย A เป็นผู้บริจาคเงิน สามารถใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาคได้ทั้งจำนวน

 

หลายคนร่วมออกเงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

หลายคนร่วมออกเงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

 

หลักฐานในการยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

การใช้สิทธิลดหย่อนจากเงินบริจาคจะต้องมีหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษี นั่นคือ ใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงินที่มีมีข้อความที่แสดงถึง ชื่อองค์กรที่บริจาคเงิน วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตร ชื่อผู้บริจาคเงิน และจำนวนเงินที่บริจาค (แต่ถ้าบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation ไม่ต้องใช้หลักฐานการบริจาค)

 

ตัวอย่างการใช้เงินบริจาคลดหย่อนภาษี

ลองมาดูตัวอย่างการใช้สิทธิลดหย่อนจากเงินบริจาค สมมติให้นาย B บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 100,000 บาท นาย B สามารถนำใบเสร็จของสถานศึกษาที่บริจาคมาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 200,000 บาท แต่ก่อนที่นาย B จะใช้สิทธิลดหย่อนต้องดูว่าเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ เป็นเท่าไร

หากนาย B มีเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนอื่น ๆ อยู่ที่ 1.5 ล้านบาท นาย B จะใช้สิทธิได้เพียง 150,000 บาทเท่านั้น เพราะการลดหย่อนจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ

 

จะเห็นได้ว่าเงินบริจาคนอกจากจะเป็นการทำบุญให้หน่วยงาน หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ยังได้ผลตอบแทนทางภาษีโดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเพิ่มเข้ามาด้วย

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍