เทคนิคขายบ้านให้ประหยัดภาษี ทำได้อย่างไร?

DDproperty Editorial Team
เทคนิคขายบ้านให้ประหยัดภาษี ทำได้อย่างไร?

“ขายบ้านที่ถือครองอย่างน้อย 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี จะเสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% โดยไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งสูงถึง 3.3%”

สำหรับผู้ที่ต้องการขายบ้าน รายได้จากการขายบ้านถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี และมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นจากการขายบ้านนั้น ทั้งนี้ ก็มีวิธีช่วยลดหย่อนภาษีขายบ้านได้ สามารถทำอย่างไรได้นั้น K-Expert ธนาคารกสิกรไทย มีข้อมูลมาฝาก

ภาษีและค่าธรรมเนียนที่เกิดขึ้นจากการขายบ้าน

ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่า ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการขายบ้าน มีอะไรบ้าง
1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดจากราคาประเมิน โดยหักค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนปีที่ถือครอง
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรือค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาขายหรือราคาประเมิน โดยใช้ราคาที่สูงกว่า (ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือค่าอากรแสตมป์ จะเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง)
3. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน (ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขาย)
เมื่อขายบ้าน ผู้ขายจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือค่าอากรแสตมป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าค่าอากรแสตมป์ ดังนั้น ถ้าประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะลงได้ จะช่วยให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการขายบ้านลดลง วิธีประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะ สามารถทำได้ดังนี้
– ขายบ้านที่ถือครองมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
– มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี
นอกจากนี้ การขายบ้านที่ได้รับมาโดยมรดก หรือถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน ยังได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกด้วย

ยกตัวอย่างการคำนวณภาษีขายบ้าน

ขายบ้านราคา 5 ล้านบาท
หากขายบ้านก่อนถือครองครบ 5 ปี หรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี จะ “เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%” เป็นเงิน 165,000 บาท
แต่หากถือครองบ้านอย่างน้อย 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และ “เสียค่าอากรแสตมป์ 0.5%” แทน ซึ่งเป็นเงิน 25,000 บาท
จะเห็นได้ว่า หากมีการวางแผนภาษีจากการขายบ้าน โดยถือครองบ้านเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี จะสามารถประหยัดภาษีได้ถึง 2.8% หรือจากตัวอย่างขายบ้านราคา 5 ล้านบาท สามารถประหยัดเงินภาษีได้ถึง 140,000 บาท
Sell house tax
นอกจากนี้ การขายบ้านที่ถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี มีสิทธิเลือกว่าจะนำเงินค่าขายบ้านไปรวมกับรายได้อื่นในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีหรือไม่ เนื่องจากการขายบ้านในลักษณะดังกล่าว ถือว่าขายโดยไม่ได้มุ่งค้าหากำไร แนะนำให้ลองคำนวณดูว่า การนำรายได้ค่าขายบ้านไปรวม หรือไม่รวมคำนวณภาษี วิธีไหนประหยัดภาษีได้มากกว่ากัน ก็เลือกใช้วิธีนั้น
แต่กรณีที่ถือครองบ้านน้อยกว่า 5 ปี หรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี ถือว่าเป็นการขายบ้านแบบมุ่งค้าหากำไร จะต้องนำรายได้จากการขายบ้านไปรวมกับรายได้อื่น เพื่อคำนวณภาษีประจำปีอีกครั้ง โดยภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จ่ายให้กับกรมที่ดินสามารถนำมาเครดิตหรือหักออกจากภาษีที่คำนวณได้
ผู้ที่จะขายบ้าน ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการขายบ้าน โดยหากมีการวางแผนที่ดี จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลย

อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย นิชฌานี ฉันทศาสตร์ CFP® K-Expert ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน อ่าน คู่มือซื้อขาย ที่สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้าน ที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน เพื่อให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ