เปรียบเทียบสินเชื่อ ระหว่างผ่อนยาวสบายๆ vs. ผ่อนสั้นหมดเร็ว

30Yamortize01

วิธีการหนึ่งที่ทำให้ผู้ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์จากการขอสินเชื่อมากที่สุด ก็คือการเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขของสินเชื่ออย่างละเอียดและรอบคอบ เพราะการผ่อนบ้านนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในระยะยาวสำหรับผู้กู้ไปอีกนับสิบปี 

ดังนั้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะมีผลผูกพันกับเจ้าของบ้านไปอีกนาน  DDproperty อาสาช่วยคุณเปรียบเทียบสินเชื่อ เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจ  และในตอนท้ายเรายังคงมีตารางเปรียบเทียบสินเชื่อให้ดาวน์โหลดกันเช่นเคยครับ

ค้นหาประกาศ บ้านเดี่ยว ได้ที่นี่

ประเด็นที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันในครั้งนี้ก็คืออายุของสินเชื่อ  บางคนมองว่าควรกำหนดระยะเวลาผ่อนบ้านให้ยาวที่สุดเท่าที่ธนาคารจะให้ได้ เพื่อลดปริมาณเงินที่จะต้องชำระต่องวด  นั่นคือเพื่อให้ภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในแต่ละเดือนนั้นไม่รัดตัวมากจนเกินไปจนไม่สามารถเหลือเงินในแต่ละเดือนเพื่อทำกิจกรรมอื่น ๆ แม้แต่เงินที่จะใช้เพื่อตกแต่งบ้านให้น่าอยู่สวยงาม หรือจะเป็นแนวคิดที่สวนทางกับความคิดแรกอย่างสิ้นเชิงโดยเชื่อว่าให้จำนวนเงินที่ผ่อนชำระต่องวดสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถผ่อนได้ เพื่อที่จะผ่อนบ้านให้หมดโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากเท่าการผ่อนนาน ๆ  

จึงเป็นที่มาซึ่งเราจะมาหาข้อสรุปกันในครั้งนี้ว่าระหว่างการผ่อนระยะยาวด้วยจำนวนน้อยๆ กับการผ่อนในระยะสั้นด้วยจำนวนมากๆ นั้น  ทางเลือกใดจะให้ประโยชน์ต่อผู้ขอสินเชื่อมากที่สุดในแง่จำนวนเงินที่ต้องชำระเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตลอดช่วงอายุของสินเชื่อ ตั้งแต่งวดแรกที่เริ่มผ่อนชำระจนกระทั่งงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระ

ทางเลือกที่ 1 ผ่อนยาวสบายๆ

ผ่อนระยะยาวด้วยจำนวนเงินชำระต่องวดน้อยๆ  ตัวอย่างที่เราจะนำมาแสดงให้ชมกันเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงิน 5,300,000 บาท  อายุสินเชื่อ 30 ปี หรือผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด  อัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 2 ปีแรกที่ 3.5% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.5% ต่อปี  ซึ่ง ณ ขณะนั้น MRR เท่ากับ 6.975% ต่อปี โดยกำหนดให้ผ่อนชำระต่องวด 37,000 บาท  ดังตารางการผ่อนสินเชื่อด้านล่างนี้ 

Table loan 30 years

จากตารางแสดงให้เห็นว่าเมื่อผ่อนชำระยอดหนี้ 5,300,000 บาท ด้วยเงินจำนวน 37,000 บาท ต้องใช้เวลา 241 งวดหรือใช้เวลาประมาณ 20 ปีจึงจะสามารถชำระหนี้ได้หมดสิ้น  โดยที่ส่วนหนึ่งของเงินซึ่งชำระต่องวดจะถูกหักมาเพื่อชำระดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อรวมจำนวนเงินที่ชำระไปเพื่อเป็นดอกเบี้ยแล้วจะเป็นเงินทั้งสิ้น 3,633,860.33 บาท เทียบเท่ากับ 68.56% ของวงเงินกู้

ทางเลือกที่ 2 ผ่อนสั้นหมดเร็ว

ผ่อนระยะสั้นด้วยจำนวนเงินชำระต่องวดที่มากกว่า ซึ่งเราได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากทางเลือกที่ 1 โดยลดอายุสินเชื่อลงครึ่งหนึ่ง เหลือ 15 ปี หรือ 180 งวด และเพิ่มจำนวนเงินที่ชำระต่องวดขึ้นเป็น 49,000 บาท  ในขณะที่วงเงินกู้ยังคงเท่าเดิม  5,300,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 2 ปีแรกที่ 3.5% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.5% ต่อปี  ซึ่ง ณ ขณะนั้น MRR เท่ากับ 6.975% ต่อปี  ซึ่งสามารถสร้างตารางการผ่อนสินเชื่อได้ดังนี้

Table loan 15 years

ในขณะที่การผ่อนยอดหนี้ 5,300,000 บาท ด้วยจำนวนเงินชำระต่องวดที่เพิ่มขึ้นเป็น 49,000 บาทนั้นจะสามารถผ่อนยอดหนี้หมดภายใน 148 งวด หรือประมาณ 12 ปี จึงจะสามารถชำระหนี้ได้หมดสิ้น  และเมื่อคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระไปเพื่อดอกเบี้ยรวมทั้งหมดแล้วจะเท่ากับ 1,996,072.49 บาท หรือคิดเป็น 37.66% เมื่อเทียบกับวงเงินกู้

เปรียบเทียบระหว่างผ่อนยาวและผ่อนสั้น 

compare LT ST HomeLoan01

จากตารางเปรียบเทียบด้านบน สามารถสรุปได้ว่าที่วงเงินกู้เท่ากัน  การผ่อนบ้านที่มีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าด้วยจำนวนเงินผ่อนต่องวดต่ำๆ นั้นดูจะเป็นการผ่อนที่เบาๆ สบายๆ ก็จริง  แต่ต้องเสียเงินไปเป็นจำนวนมากกับการชำระดอกเบี้ย  เมื่อเทียบการผ่อนในระยะเวลาที่สั้นกว่า ด้วยจำนวนเงินผ่อนต่องวดที่สูงกว่า  แต่ทั้งนี้การจะเลือกระยะเวลาการผ่อนนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ค้นประกาศ คอนโด ได้ที่นี่

การผ่อนระยะยาวเหมาะสมกับใคร

การผ่อนในระยะเวลานานๆ ด้วยจำนวนเงินต่องวดต่ำ จะเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่คงที่ หรือมีรายจ่ายที่ไม่คงที่ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่สามารถนำมาผ่อนบ้านได้ในแต่ละงวด เช่น ครอบครัวใหม่ที่กำลังจะมีสมาชิกเพิ่ม ก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาซึ่งยากที่จะประเมินได้  หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระซึ่งรายได้ไม่คงที่ หรือคนที่กำลังอยู่ระหว่างผ่อนสินค้าอย่างอื่นไปด้วย เป็นต้น  คนที่มีลักษณะเช่นนี้ควรผ่อนนานๆ และจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งหมดสูงกว่าเพื่อแลกมากับสภาพคล่อง  แต่ถ้าหากไม่ต้องการชำระดอกเบี้ยมากๆ อาจพิจารณาลดวงเงินกู้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะยังคงรักษาจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดเท่าเดิมเอาไว้ได้

การผ่อนระยะสั้นเหมาะสมกับใคร

คนที่มีรายได้และรายจ่ายค่อนข้างคงที่ หรือมีเงินเก็บที่สามารถนำมาสำรองจ่ายได้จำนวนหนึ่ง คือคนที่เหมาะสมกับการผ่อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง  เช่น พนักงานประจำที่มีรายได้แน่นอน หรือคนที่ไม่มีการผ่อนชำระอย่างอื่นนอกเหนือจากการผ่อนบ้าน เป็นต้น  รวมไปถึงการชะลอการซื้อสินค้าอื่นๆ ที่ต้องผ่อนชำระออกไปก่อนเพื่อผ่อนบ้าน ชะลอการซื้อรถยนต์ การตกแต่งบ้านออกไปก่อนเพื่อให้สามารถผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้น   ซึ่งการเลือกเช่นนี้จะทำให้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนมากกับการผ่อนนานๆ ซึ่งเราสามารถนำเงินที่ไม่ต้องเสียไปส่วนนี้ไปซื้อของอย่างอื่นได้มากขึ้นในอนาคต

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม หรือลองเปรียบเทียบสินเชื่อของคุณได้จากตาราง Excel ที่เรามีให้ดาวน์โหลด โดยกด ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบสินเชื่อ ที่นี่ หรือกดที่รูปภาพข้างล่างนี้ 

15-30YamortizeDownload

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ นักเขียนออนไลน์ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿