โอนกรรมสิทธิ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

DDproperty Editorial Team
โอนกรรมสิทธิ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
หลังจากที่ผ่อนดาวน์คอนโดจนครบแล้วคอนโดมักจะสร้างเกือบเสร็จ หรือบางแห่งก็สร้างเสร็จพอดี หากโชคดีไม่มีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก็ได้เวลาของการโอนกรรมสิทธิ์สักที ในฝ่ายของผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

สำหรับผู้ซื้อบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อให้เตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีสมรส เตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อให้เตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามีชื่ออยู่คนละทะเบียนบ้านกัน)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (กรณีหย่าเตรียมสำเนาใบจดทะเบียนหย่า, กรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้เตรียมสำเนาใบมรณะบัตร)

สำหรับผู้ซื้อนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อซื้อห้องชุด โดยระบุที่มาของเงินที่ซื้อและวัตถุประสงค์
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการบริษัท
 • แบบ ก. (กรรมการเข้าใหม่)
 • สำเนาเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาทุกฉบับให้ผู้ซื้อลงรายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์