tm30 online (ตม.30 ออนไลน์) คืออะไร รู้ก่อนปล่อยเช่าต่างชาติ

DDproperty Editorial Team
tm30 online (ตม.30 ออนไลน์) คืออะไร รู้ก่อนปล่อยเช่าต่างชาติ
การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติ มีหนึ่งในขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ การแจ้ง tm30 online หรือ ตม.30 ออนไลน์ หากไม่ดำเนินการ มีความผิดตามกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้าน เจ้าของที่พักที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงช่องทางการแจ้งและขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้หลายช่องทาง แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online คืออะไร

ตม.30 หรือ tm30 คือ การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ที่ได้กำหนดไว้ว่า
“เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น
ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด”
สำหรับ ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online คือ การแจ้ง ตม.30 หรือ tm30 บนช่องทางออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานีตำรวจในท้องที่ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ในการแจ้งเข้าพักของชาวต่างชาติ ให้ดำเนินการได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น
ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติต้องรู้อะไรบ้าง

ปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติต้องรู้อะไรบ้าง

ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online กับการปล่อยเช่าอสังหาฯ ชาวต่างชาติ

ตามข้อกฎหมาย หากอธิบายให้เข้าใจง่าย เจ้าของบ้าน เจ้าของที่พัก หมายรวมถึงโรงแรม เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการ หรือบ้านเช่าที่ปล่อยเช่าให้ชาวต่างชาติ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 จะต้องดำเนินการแจ้ง ตม.30 หรือ tm30 ซึ่งเป็นแจ้งข้อมูลของลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาพัก ให้กับที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานีตำรวจในท้องที่ได้รับทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้าพัก
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online

เอกสารที่ใช้ แจ้ง ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online

เอกสารสำหรับเจ้าของที่พักเอกสารสำหรับชาวต่างชาติที่เข้าพัก
บัตรประชาชนพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง
ทะเบียนบ้านใบขาเข้า (Departure Card) หรือ ตม.6 (TM.6)
หน้า Visa
เจ้าของที่พัก
  1. บัตรประชาชน
  2. ทะเบียนบ้าน
ชาวต่างชาติที่เข้าพัก
  1. พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง
  2. ใบขาเข้า (Departure Card) หรือ ตม.6 (TM.6)
  3. หน้า Visa

ช่องทางการแจ้ง ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online

1. แจ้งลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และดำเนินการตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online
หมายเหตุ ขอบคุณรูปจาก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คู่มือการแจ้งที่พักอาศัย ม.38 ทางอินเทอร์เน็ต หรือ (ฉบับเต็ม) หรือ tm30 online คลิกที่นี่

2. แจ้งลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน Section38

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Section38
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online ผ่านแอปพลิเคชัน
– iOS ดาวน์โหลดที่ App Store คลิกที่นี่
– Andriod ดาวน์โหลดที่ Google Play คลิกที่นี่
ขั้นตอนที่ 2 คลิกลงทะเบียน เลือกประเภทที่พักอาศัย กรอกรายละเอียดเจ้าของบ้าน รายละเอียดทรัพย์ที่ให้ชาวต่างชาติอาศัย ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล พร้อมแนบเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จากนั้นคลิกลงทะเบียน หรือ Register และรอรับแจ้ง User และ Password สำหรับเข้าระบบทางอีเมลที่ให้ไว้
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online ผ่านแอปพลิเคชัน
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online ผ่านแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนที่ 3 นำ User และ Password เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดที่บันทึกแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก (ตม.30) หรือ Notification of Residence for Foreigners (TM.30) และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เข้าพัก อาทิ วันที่เข้าพัก-วันที่แจ้งออก เลขหนังสือเดินทาง ตามที่ระบุให้ครบถ้วน และกดบันทึกแจ้งที่พัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online ผ่านแอปพลิเคชัน
ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online ผ่านแอปพลิเคชัน
ขอบคุณรูปจาก Google Play

ช่องทางอื่น ๆ ในการแจ้ง ตม.30 หรือ tm30

1. แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน คลิกที่นี่
กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ ที่คนต่างด้าวพักอาศัย (ตามวันและเวลาราชการ) สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถแจ้งที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

– กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย
– ใช้ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน
– นำแบบฟอร์มการแจ้งและซองจดหมายใส่ซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน) ส่งตามที่อยู่ดังนี้
กรณีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ ส่งไปที่ งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
กรณีที่พักอาศัยในต่างจังหวัด ส่งไปที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย
หากเจ้าของบ้าน เจ้าของที่พักไม่แจ้ง ตม.30 หรือ tm30 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ในส่วนของโรงแรม ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท-10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 77
ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จะต้องผ่านการตรวจเข้าเมืองตามกฎหมาย ต้องเข้ามาประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
สัญญาเช่าคอนโด 6 เรื่องที่ผู้เช่าต้องดูให้ชัด ก่อนตกลงทำสัญญาเช่า

สัญญาเช่าคอนโด 6 เรื่องที่ผู้เช่าต้องดูให้ชัด ก่อนตกลงทำสัญญาเช่า

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

ตม.30 หรือ tm30 คืออะไร

ตม.30 หรือ tm30 คือ การแจ้งที่พักคนต่างด้าว โดยเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

เอกสารที่ใช้แจ้ง ตม.30 หรือ tm30 แบ่งเป็น เจ้าของที่พัก ใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ส่วนชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง, ใบขาเข้า หรือ ตม.6 และหน้าวีซ่า

ตม.30 ออนไลน์ หรือ tm30 online คือ การแจ้ง ตม.30 หรือ tm30 บนช่องทางออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานีตำรวจในท้องที่