1 คำตอบ

askguru expert
PropertyGuru
ตอบ 9 มี.ค. 2563
สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นที่ทางธนาคารจะดู จะมีตามนี้ครับผม

• มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ
• รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน (โครงการเชิงสังคม)
• ไม่จำกัดรายได้ (โครงการเชิงพาณิชย์)
• ไม่ติด Black List หรือไม่ติดเครดิตบูโรกับสถาบันการเงิน