3 คำตอบ

อังคาร ดวงตาเวียง
1.การขายที่ดิน มีภาระค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าธรรมเนียม อัตรา 2 % คิดจากราคาประเมิน ค่าอากรแสตมป์ อัตรา 1% คิดจากราคาขาย ถ้าสูงกว่าราคาประเมิน
ค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คิดจากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายจำนวนปีที่ถือครองตามอัตราที่กฎหมายกำหนด หารด้วยปีที่ถือครอง อัตราตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คูณ(x)ด้วยปีที่ถือครอง เพื่อเสียภาษี
2.การให้ กฎหมายถือว่าเป็นการขาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนเหมือนการขาย เว้นแต่บิดามารดายกให้บุตร หรือระหว่างคู่สมรส ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน
ดังนั้นการขาย กับการยกให้ญาติ ค่าใช้จ่ายในการโอนไม่ต่างกันครับ
อังคาร ดวงตาเวียง
บิดามารดา ยกที่ดินให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย
ค่าธรรมเนียม อัตรา 0.5% จากราคาประเมิน
ค่าอากรแสตมป์ อัตรา 0.5% จากราคาประเมิน
ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
อังคาร ดวงตาเวียง
บิดามารดา ยกที่ดินให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย
ค่าธรรมเนียม อัตรา 0.5% จากราคาประเมิน
ค่าอากรแสตมป์ อัตรา 0.5% จากราคาประเมิน
ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี