สระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออก มีพื้นที่ติดกับกัมพูชาบริเวณอำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดโรงเกลือแหล่งขายสินค้าราคาถูก สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยจะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ อำเภอเมืองและอำเภออรัญประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นการเพาะปลูก พืชไร่และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะข้าว รองมาเป็นมันสำปะหลัง

สระแก้ว คือ จังหวัดที่ มีวัฒนธรรมแบบสุวรรณภูมิสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีโบราญสถานแบบขอม เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ร่วมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยาแห่งชาติตาพระยา อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก รวมถึงแหล่งซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา อย่างตลาดโรงเกลือ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดสระแก้ว ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สระแก้ว สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวผ่านเส้นทางสายหลัก มีรถไฟ รถประจำทาง ถึงจ.สระแก้วโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจ.สระแก้ว คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว โดยราคาที่ดินบริเวณถนนเทศบาล19 มีราคาสูงสุดที่ 25,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

เนื่องจากสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง และมีทรัพยากรธรรมชาติอ...

(อ่านเพิ่มเติม)
สระแก้ว

ในจังหวัด สระแก้ว

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สระแก้ว

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สระแก้ว