สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดทางภาคกลางของประเทศไทย ถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยกรธรรมชาติเนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการทำนาข้าว ถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย โดยมีความหนาแน่นประชากรปานกลาง ซึ่งประชากรงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณอำเภอเมือง

จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอู่ทอง ทำให้สุพรรณบุรีถือเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้วยการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ตลาดร้อยปีสามชุก ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลกับกรุงเทพมากนัก รวมถึงมีระบบการคมนาคมที่สะดวก มีถนนที่กว้างขวางหลากหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถตู้ และรถไฟ ตรงถึงจังหวัดสุพรรณบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ที่ดิน โดยเฉพาะ อ.เมือง บริเวณใจกลางเมืองใกล้กับ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ช่วงถนนมาลัยแมนและถนนหมื่นหาญ ถือเป็นศูนย์ร่วมความเจริญที่มีราคาที่ดินค่อยสูงในจังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญ รวมถึงมีการคมนาคมที่สะดวก อยู่ไม่ไกลจากกรุ...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด สุพรรณบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สุพรรณบุรี

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สุพรรณบุรี