ช่วงราคาขาย
฿ 15,900,000 ฿ 22,885,000
Alisha Grand : อลิชา แกรนด์
16 หมู่ 8, 83110, ภูเก็ต
แผนที่

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

Alisha Grand : อลิชา แกรนด์

ประเภทโครงการ

บ้านเดี่ยว

เจ้าของโครงการ

Alisha Property Co., Ltd.

การถือครอง

ขายขาด

ราคาต่อตร.ม.

฿47,381 - ฿54,242

ปีที่แล้วเสร็จ

2025

จำนวนชั้น

ไม่มีข้อมูล

จำนวนยูนิต

26

รายละเอียดเพิ่มเติม

Discover the epitome of luxury living in the heart of Thalang, Phuket, with Alisha Grand – an extraordinary real estate project that redefines opulence and comfort. With an array of available units, stunning villa facilities, and a strategic location, Alisha Grand stands as a prime opportunity for discerning real estate investors. Alisha Grand: Unveiling the Splendor Nestled in the picturesque district of Thalang, Phuket, Alisha Grand beckons those seeking the pinnacle of luxury living. Boasting an impressive range of available units, this project offers 3BR, 4BR, and 5BR pool villas with built-up areas ranging from 300sqm to 420sqm. The spacious land plots, spanning from 656sqm to 800sqm, provide the perfect canvas for crafting your dream residence. A Haven of Elegance and Comfort Alisha Grand takes pride in providing a suite of world-class facilities that elevate the living experience. The villas come equipped with SOLAR Rooftop technology, ensuring energy efficiency and environmental sustainability. Residents can indulge in leisurely evenings at the BBQ area, surrounded by meticulously landscaped gardens. The inclusion of CCTV, security personnel, and secure parking facilities ensures the safety and peace of mind of every resident. The sparkling swimming pool adds a touch of serenity to this luxurious enclave. The Allure of Thalang: Beyond Alisha Grand’s Gates One of the key attractions of Alisha Grand is its strategic location in Thalang, a district known for its natural beauty and cultural richness. For those with an adventurous spirit, REBEL Rock Climbing, Green Elephant Sanctuary Park, Ton Sai Waterfall, and Phuket Elephant Sanctuary are just a stone’s throw away. Nature enthusiasts can bask in the beauty of Bang Pae Waterfall, providing a serene escape into the lush greenery of Phuket. Retail Therapy and Proximity Alisha Grand understands the importance of convenience in daily living. With Robinson Lifestyle, Makro Thalang, and Tesco Lotus Thalang in close proximity, residents have easy access to a plethora of shopping options. Whether it’s for daily essentials or indulgent retail therapy, Alisha Grand ensures that everything you need is within reach. Accessibility at its Finest For those who frequently travel or have medical concerns, Alisha Grand’s location offers unparalleled accessibility. Situated just 18.8 kilometers from Phuket International Airport, a mere 25-minute drive ensures a seamless journey to and from your luxurious abode. Additionally, Thalang Hospital is a short 8-minute drive, providing residents with quick access to medical facilities when needed. Real Estate Investment: A Strategic Decision Unlocking the Potential of Alisha Grand for Astute Investors In the realm of real estate investment, Alisha Grand emerges as a strategic choice for those seeking not just a property, but an investment with enduring value. The exquisite features, coupled with the prime location, position these luxury villas in Phuket as a lucrative venture. As the demand for premium residences in Thalang rises, investing in Alisha Grand becomes a discerning decision. Final Thoughts: A Future of Unparalleled Luxury Beckons In conclusion, Alisha Grand stands as a testament to the fusion of elegance and modernity in the realm of luxury real estate. With its carefully curated villas, top-notch facilities, and a location that blends convenience with natural beauty, Alisha Grand beckons those who seek not just a home but a lifestyle. As the demand for luxury villas in Phuket continues to soar, investing in Alisha Grand is not just a purchase; it’s a step into a future where opulence and comfort harmoniously coexist. The allure of Thalang awaits, inviting you to make Alisha Grand your next real estate investment destination.
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ที่จอดรถ
  • กล้องวงจรปิด
  • รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
  • สระว่ายน้ำ

ข้อมูลอาคาร

อาคาร จำนวนชั้น จำนวนยูนิต
Alisha Grand : อลิชา แกรนด์N/AN/A