สุชารี วิลล์ 7 หลังสี่ ดอนเมือง (Sucharee Ville 7 Laksi Donmueang)
Weluwanaram Temple Don Mueang, 10210, กรุงเทพ
แผนที่

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

สุชารี วิลล์ 7 หลังสี่ ดอนเมือง (Sucharee Ville 7 Laksi Donmueang)

ประเภทโครงการ

ทาวน์เฮ้าส์

เจ้าของโครงการ

Kosum Pattana Group - โกสุมพัฒนา จำกัด

การถือครอง

ขายขาด

ราคาต่อตร.ม.

฿39,909 - ฿39,909

ปีที่แล้วเสร็จ

ไม่มีข้อมูล

จำนวนชั้น

ไม่มีข้อมูล

จำนวนยูนิต

ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ สุชารี วิลล์ 7 ทาวน์โฮม 2 ชั้น ย่านหลักสี่-ดอนเมือง

โครงการ สุชารี วิลล์ 7 ทาวน์โฮม 2 ชั้น สร้างสรรค์โดย บริษัท โกสุมพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่บนถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. เนื้อที่โครงการ 17-2-12 ไร่ จำนวน 182 ยูนิต โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร ลักษณะการถือครองแบบขายขาด เป็นโครงการทาวน์โฮมที่ออกแบบคุณภาพชีวิตแบบเรียบง่าย

ทำเลที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนวัดเวฬุวนาราม ตัวทำเลนั้นสำหรับองค์ประกอบบริเวณโครงการส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักอาศัยดั้งเดิมทั้งรูปแบบอาคารพาณิชย์ บ้าน 1-2 ชั้น และหมู่บ้านการเคหะ ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็เรียกได้ว่าครบครัน โดยมีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ จึงถือว่าเป็นแหล่งงานที่สำคัญย่านนึงเลยทีเดียว ยังไม่รวมบริษัทเอกชน, รัฐวิสาหกิจ, สถานศึกษา, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อิมแพค อารีน่า เมืองทองฯ และสนามบินดอนเมือง เป็นต้น

< strong > โครงการ < /strong>สุชารี วิลล์ < strong > 7 < /strong> บ้านที่ออกแบบคุณภาพชีวิตแบบเรียบง่าย < /h3>ภายในโครงการมีจำนวน 182 ยูนิต จากเนื้อที่โครงการ 17-2-12 ไร่ เป็นโครงการการบ้านที่ออกแบบคุณภาพชีวิตแบบเรียบง่าย ฟังชั่นการใช้สอยของพื้นที่บ้านที่ลงตัว พร้อมทั้งใกล้ทำเลตลาดโกสุมรวมใจ เหมาะแก่การคมนาคม ทั้งพ่อบ้าน และแม่บ้าน นับได้ว่าสะดวกต่อการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
 • ทาวน์โฮม 2 ชั้น ขนาดพื้ นที่ ใช้ สอย 100 ตารางเมตร ประกอบด้ วย 3 ห้ องนอน 3 ห้ องน้ ำ 2 ที่ จอดรถ < /li>
< h3 > < strong > การเดินทางมาสู่ โครงการ < /strong>สุชารี วิลล์ < strong > 7 < /strong>

สำหรั บที่ ตั้ งโครงการอยู่ ถนนวั ดเวฬุวนาราม เป็ นอีกทำเลที่ มีศั กยภาพด้ านการเดินทาง สามารถเชื่ อมต่ อถนนเส้ นหลั กได้ หลายสาย เช่ น ถนนแจ้ งวั ฒนะ ฝั่ งขาเข้ ามุ่ งหน้ าไปทางแยกหลั กสี่ - รามอินทรา ส่ วนขาออกจะไปยั งแยกปากเกร็ ด สะพานพระราม 4 ข้ ามฝั่ งแม่ น้ ำเจ้ าพระยาไปชั ยพฤกษ์ - ราชพฤกษ์,ถนนสรงประภา เชื่ อมต่ อโครงการด้ วยซอยวั ดเวฬุวนาราม ช่ องทางนี้ ใช้ งานสำหรั บการขึ้ นลงทางด่ วน บางปะอิน - ปากเกร็ ด ได้ และ ถนนวิภาวดีรั งสิต อีกหนึ่ งเส้ นทางหลั กที่ ใช้ สำหรั บเข้ าเมือง ฝั่ งขาเข้ ามุ่ งหน้ าไปห้ าแยกลาดพร้ าว - ดินแดง และขาออกใช้ งานไปรั งสิต,ปทุมธานี,อยุธยา และนครนายก เป็ นต้ น นอกจากนี้ โครงการยั งอยู่ ใกล้ กั บรถไฟฟ้ าสายสีแดง สถานีการเคหะ และรถไฟฟ้ าสายสีชมพู สถานีแจ้ งวั ฒนะ อีกด้ วย โดยสามารถเดินทางมาที่ โครงการได้ ตามเส้ นทางต่ อไปนี้ < ul > < li > จากรถไฟฟ้ าสายสีแดงเข้ ม สถานีการเคหะ ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร < /li>
 • จากรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีแจ้งวัฒนะ ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร
 • < li > จากถนนสรงประภา ระยะทาง8 กิโลเมตร < /li>
 • จากทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ระยะทาง6 กิโลเมตร
 • < li > จากถนนแจ้ งวั ฒนะ ระยะทาง 17 กิโลเมตร < /li> < h3 > < strong > สิ่ งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ < /strong>สุชารี วิลล์ < strong > 7 < /strong> < ul > < li > < strong > Clubhouse < /strong> สำหรับรองรับแขกและลูกบ้าน < li > < strong > สระว่ ายน้ ำ < /strong> ระบบเกลือสำหรับพักผ่อน < li > < strong > ห้ องออกกำลั งกาย < /strong> พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นครบครัน < li > < strong > สวนสาธารณะ < /strong>พร้อมพื้นที่สีเขียว < li > < strong > Key Card Access < /strong> ระบบควบคุมการเข้า-ออกที่สะดวกสบายและปลอดภัย < li > < strong > กล้ อง < /strong>CCTV ติดตั้ งกล้ องวงจรปิดรอบโครงการและภายในโครงการ < /li>
 • รปภ. มีเจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ย 24 ชม. < /li> < h3 > < strong > แหล่ งอำนวยความสะดวก ใกล้ โครงการ < /strong>สุชารี วิลล์ < strong > 7 < /strong> พื้ นที่ รอบโครงการอยู่ ทำเลที่ ใกล้ ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีผู้ คนอาศั ยอยู่ หนาแน่ น รายล้ อมไปด้ วยหมู่ บ้ าน,อาคารพาณิชย์,สถานที่ ประกอบการทั้ งขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ ใกล้ สถานที่ สำคั ญ และแหล่ งอำนวยความสะดวกต่ างๆ อาทิ สนามบินดอนเมือง,แหล่ งงาน,หน่ วยงานราชการ,สถานศึกษา,โรงพยาบาล,ห้ างสรรพสินค้ า,ไฮเปอร์ มาร์ เก็ ต รวมถึงร้ านค้ า และ ตลาดสดอย่ างครบถ้ วน โดยแหล่ งอำนวยความสะดวกโครงการที่ น่ าสนใจมีดั งต่ อไปนี้ < h4 > < strong > ขนส่ งสาธารณะ < /strong> < ul > < li > รถไฟฟ้ าสายสีแดงเข้ ม สถานีการเคหะ ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร < /li>
 • รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีแจ้งวัฒนะ ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร
 • < /ul>

  สถานศึกษา < /h4>
  • โรงเรียนนานาชาติ Harrow ระยะทาง 5 กิโลเมตร
  • < li > โรงเรียนเซนต์ ฟรั งฯ ระยะทาง1 กิโลเมตร < /li>
  • โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ระยะทาง4 กิโลเมตร
  • < /ul>

   ห้างสรรพสินค้า < /h4>
   • Tesco Lotus แจ้งวัฒนะ ระยะทาง5 กิโลเมตร
   • < li > Big C แจ้ งวั ฒนะ ระยะทาง2 กิโลเมตร < /li>
   • เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ระยะทาง5 กิโลเมตร
   • < li > โรบินสั น ศรีสมาน ระยะทาง5 กิโลเมตร < /li>
   • ไอที สแควร์ ระยะทาง6 กิโลเมตร
   • < /ul>

    สถานพยาบาล < /h4>
    • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร
    • < li > โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร < /li>
    • โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ระยะทาง 9.9 กิโลเมตร
    • < /ul>

     เกี่ยวกับเจ้าของโครงการ < strong > สุชารี วิลล์ < /strong>7 < /h3>บริษัท โกสุมพัฒนา จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ทำธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 45 ปี จนถึงบัดนี้เรามีบริษัทในเครือถึง 6 บริษัท และธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่มีหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, โฮมออฟฟิศ, และอาคารพาณิชย์ ในย่านแจ้งวัฒนะ, ดอนเมือง,หลักสี่, และสรงประภา

     ค่าส่วนกลางโครงการ < strong > สุชารี วิลล์ < /strong>7 < /h3>
     • โครงการเรียกเก็บส่วนกลางจากผู้อยู่อาศัย 35 บาท/ตารางวา / เดือน < /li>
     < h3 > < strong > ยูนิตที่ น่ าสนใจในโครงการ < /strong>สุชารี วิลล์ < strong > 7 < /strong>

     < ul > < li > ทาวน์ โฮม 2 ชั้ น เนื้ อที่ 100 ตารางเมตร ราคา 2.95 ล้ านบาท หรือ 29,500 บาท / ตารางเมตร < /li>
    • ทาวน์โฮม 2 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางเมตร ราคา 2.97 ล้านบาท หรือ 29,700 บาท/ตารางเมตร < /li>
    < h3 > < strong > โครงการอื่ น ๆ บริเวณใกล้ เคียงโครงการ < /strong>สุชารี วิลล์ < strong > 7 < /strong>

    < ul > < li > < a href = "https://www.ddproperty.com/property/yx-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89-mrt%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-9764946">AIRI แจ้งวัฒนะ
   • Golden Town วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ
   • ศุภาลัย การ์เด้น วิลล์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่

  อ่านเพิ่มเติม

  สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  • คลับเฮ้าส์
  • สวนสาธารณะ
  • กล้องวงจรปิด
  • ฟิตเนส
  • รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
  • สระว่ายน้ำ

  ข้อมูลอาคาร

  อาคาร จำนวนชั้น จำนวนยูนิต
  Building AN/AN/A