บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -

บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -

บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3
Years With DDproperty
811
Listings For Sale
14
Listings For Rent
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Where บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Operates

Show Only Properties:
811 For Sale
14 For Rent

302 For Sale, 7 For Rent

10 For Sale

6 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

15 For Sale

9 For Sale

5 For Sale

5 For Sale

4 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

7 For Sale

5 For Sale

4 For Sale

9 For Sale

4 For Sale

3 For Sale

9 For Sale

4 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

9 For Sale

6 For Sale

10 For Sale

1 For Sale

6 For Sale

4 For Sale

5 For Sale

4 For Sale, 1 For Rent

6 For Sale

4 For Sale

6 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

5 For Sale

5 For Sale

9 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

5 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

7 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

5 For Sale

4 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Rent

1 For Rent

2 For Sale, 1 For Rent

2 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Rent

204 For Sale, 6 For Rent

16 For Sale, 1 For Rent

15 For Sale

12 For Sale, 1 For Rent

7 For Sale, 3 For Rent

6 For Sale

5 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

14 For Sale

12 For Sale

9 For Sale

8 For Sale

7 For Sale

5 For Sale

4 For Sale

17 For Sale

3 For Sale

3 For Sale

2 For Sale, 1 For Rent

8 For Sale

8 For Sale

5 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

6 For Sale

5 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

74 For Sale

16 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

9 For Sale

6 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

5 For Sale

4 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

57 For Sale

5 For Sale

4 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

6 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

7 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

3 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

22 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

1 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

21 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

15 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

14 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

10 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

10 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

9 For Sale

6 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

9 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

8 For Sale

6 For Sale

2 For Sale

7 For Sale, 1 For Rent

4 For Sale, 1 For Rent

2 For Sale

1 For Sale

7 For Sale

6 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

4 For Sale

3 For Sale

1 For Sale

3 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

 Show More (291) 
Showing all 294 locations
Only properties showing precise addresses are displayed on the map.

Where บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด Operates

About บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำหรับผู้จะขาย จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการ ต่าง ๆ ดังนี้ เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์
Show More

Contact บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -
บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -
Contact Agent