อัปเดตมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 มาตรการไหนเหมาะสำหรับคุณ

อัปเดตมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 มาตรการไหนเหมาะสำหรับคุณ

มาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือเช่าได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวเช่นนี้ ลองมาอัปเดตมาตรการรัฐที่เอื้อต่อการซื้อ-เช่าได้ที่นี่

อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

 

การเคหะฯ ขยายเวลามาตรการช่วยคนอยากมีบ้าน

การเคหะฯ ขยายเวลามาตรการช่วยคนอยากมีบ้าน

การเคหะแห่งชาติ ขยายมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0%

สำหรับลูกค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อธนาคาร จองเริ่มต้น 99 บาท และขยายระยะเวลาเช่าซื้อกรณีผ่อนชำระกับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เดิมกำหนด 30 ปี ขยายเป็น 40 ปี โดยในปีแรกอัตราดอกเบี้ย 0%, ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 2.75%, ปีที่ 4 อยู่ที่ 4%, ปีที่ 5 อยู่ที่ 4.20% และปีที่ 6-40 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.19%

สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และบุตรที่ประสงค์จะซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่จะได้รับสิทธิดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 18 เดือน จากนั้นเป็นไปตามอัตราที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

สิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% ครอบคลุมโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2564 ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรพัทลุง โครงการรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ และโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

2. มาตรการลดราคาขายพิเศษ (Shock Price)

ลดราคาขายพิเศษโครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ราคาขายเงินสดพิเศษหน่วยละ 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท หากลูกค้าไม่ผ่านสินเชื่อธนาคารสามารถเข้าร่วมมาตรการเช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3. มาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ

มาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ 999-1,200 บาท/เดือน จำนวน 84 โครงการ โดยอาคารแนวราบ 1,200 บาท/เดือน ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) 999 บาท/เดือน อาคารชุดขนาด 30-40 ตารางเมตร ชั้นที่ 1-2 เดือนละ 1,200 บาท ชั้นที่ 3-5 เดือนละ 999 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. 1615 หรือเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ

 

ปรับเกณฑ์มาตรการ LTV เอื้อคนซื้อบ้านกรณีกู้ร่วม

จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ LTV เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย แต่เกิดผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่กู้ร่วม

ด้วยเหตุนี้อีกหนึ่งมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 นั่นคือ ทาง ธปท. ได้พิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กู้ร่วม เรื่องต้องรู้ก่อนคิดซื้อบ้าน-คอนโดร่วมกัน

Guide

กู้ร่วม เรื่องต้องรู้ก่อนคิดซื้อบ้าน-คอนโดร่วมกัน

 

ผ่อนปรนมาตรการ LTV สำหรับการกู้ร่วม

 

กรณีที่มีการกู้ร่วม จะให้นับสัญญาการกู้ร่วมอย่างไร

กรณีที่มีการกู้ร่วมจะนับสัญญาอย่างไรนั้น ขอยกตัวอย่างดังนี้

กรณีที่ 1: ผู้กู้ A มีสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว 1 สัญญา และในครั้งนี้มาขอกู้ร่วมกับ B ซึ่ง B ยังไม่เคยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก่อน

กรณีที่ 2: ผู้กู้ A และ B กู้ร่วมมาก่อน และในครั้งนี้ B มาขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

หลักการนับสัญญาสำหรับการกู้ร่วมให้นับสัญญาตามผู้กู้ที่มีกรรมสิทธิ์บนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลัก กล่าวคือ

ในกรณีที่ 1: หากทั้ง A และ B มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยสำหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาการกู้ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่ 2 ของ A (LTV 90% หรือ 80%) แต่หากกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่กู้ร่วมในครั้งนี้เป็นของ B แต่เพียงผู้เดียว จึงถือว่าสัญญาการกู้ร่วมในครั้งนี้ เป็นสัญญาแรกของ B และไม่นับเป็นสัญญาที่ 2 ของ A

ในกรณีที่ 2: ในการกู้ร่วมครั้งแรก หาก A มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียว จะนับสัญญาที่กู้ร่วมเป็นสัญญาแรกของ A โดยไม่นับเป็นสัญญาแรกของ B ดังนั้น ในการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ จะนับเป็นสัญญาแรกของ B แต่หากในการกู้ร่วมครั้งแรก B มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่อยู่อาศัยดังกล่าวด้วย ก็จะนับสัญญาการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ เป็นสัญญาที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม: สนส.24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ข้อ 18)

 

ปรับเกณฑ์ใหม่เอื้อกู้ซื้อบ้าน-คอนโดหลังที่ 2

ทาง ธปท. ยังได้ปรับมาตรการ LTV เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ประชาชนกู้บ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงได้ง่ายขึ้น และบนพื้นฐานของหลักการและวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการในการดูแลการเก็งกำไรและส่งเสริมการออมของประชาชน ดังนี้

ปรับเกณฑ์ใหม่เอื้อกู้ซื้อบ้าน-คอนโดหลังที่ 2

ตารางสรุปเกณฑ์มาตรการ LTV ใหม่

 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกได้ง่ายขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย โดยในการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท แม้ว่ายังคงเพดาน LTV 100% สำหรับสินเชื่อบ้าน

แต่ผู้กู้สามารถกู้เพิ่มได้อีก 10% ของมูลค่าหลักประกัน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น การตกแต่งบ้าน การซ่อมแซมหรือต่อเติม ซึ่งหนี้ส่วนนี้เมื่อกลายเป็นหนี้ที่มีบ้านเป็นหลักประกันจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้แบบไม่มีหลักประกัน 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ดังนี้

  • กรณีซื้อที่อยู่อาศัยแนวสูงที่มีราคาซื้อขาย 1 ล้านบาท เดิมผู้กู้จะมีโอกาสได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท แต่เกณฑ์ใหม่จะทำให้ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้ถึง 1,100,000 บาท
  • กรณีซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีราคาซื้อขาย 1 ล้านบาท เดิมผู้กู้จะมีโอกาสได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 950,000 บาท แต่เกณฑ์ใหม่จะทำให้ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,100,000 บาท

นอกจากนี้ กำหนดให้วางเงินดาวน์น้อยลงจาก 20% เป็น 10% สำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

2. ผู้ที่จำเป็นต้องมีบ้าน 2 หลังที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สัญญาที่ 1 มาแล้วพอสมควร ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ขณะที่ยังคงส่งเสริมให้มีการออมก่อนกู้ โดยผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้องมีเงินดาวน์ 10% หากผ่อนชำระสัญญาที่ 1 มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (จากเดิมกำหนด 3 ปี)

อย่างไรก็ตาม ทาง ธปท. ยังไม่ยกเลิกเพดาน LTV สำหรับการกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 เพราะจากข้อมูลพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้กู้ซื้ออาคารชุด 2 หลังพร้อมกันมีระยะห่างระหว่างการกู้สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ไม่ถึง 1 ปี สะท้อนว่าเป็นการกู้เพื่อเก็งกำไรมากกว่าเพื่ออยู่อาศัยจริง

 

มาตรการรัฐลดค่าโอน-จดจำนอง เหลือ 0.01%

อีกหนึ่งมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 ที่มีผลต่อผู้ซื้อบ้านอย่างมากคือการลดค่าโอน-ค่าจดจำนอง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษี หนึ่งในนั้นคือการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ บ้าน-คอนโดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีอัตราที่กำหนดดังนี้ 

1. ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากอัตราปกติ 2.00% เหลือ 0.01%

2. ลดค่าธรรมเนียมการจำนอง จากอัตราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01%

ยกตัวอย่างกรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท

- ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากปกติต้องจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

- ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากปกติต้องจ่าย 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

รวมแล้วจากที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองสำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาท จากเดิมเป็นเงิน 90,000 บาท จะเหลือเพียง 600 บาท หรือจ่ายล้านละ 200 บาท

เงื่อนไขมาตรการรัฐลดค่าโอน-จดจำนอง

- กรณีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดินที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ และซื้อคอนโดจากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด (เฉพาะโครงการใหม่เท่านั้น บ้านหรือคอนโดมือสองไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้)

- ต้องโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน จึงจะได้ลดค่าธรรมเนียมการจำนองด้วย

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2564

 

รู้จักค่าธรรมเนียมโอนบ้านก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

Guide

รู้จักค่าธรรมเนียมโอนบ้านก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

 

ลดภาษีที่ดินฯ รอบปี 64 ลง 90%

มาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 ล่าสุดคือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 2564 ลง 90% และให้จัดเก็บจริงเพียง 10% ครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ

 

ยกตัวอย่างลดภาษีที่ดินฯ 90% ต้องจ่ายเท่าไหร่

 

ยกตัวอย่างลดภาษีที่ดินฯ ต้องจ่ายเท่าไหร่

1. ที่ดินประกอบการเกษตร

- ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี

- ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล จะเสียภาษีในอัตรา 0.01% หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 50 บาท

2. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

- บ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นหากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท

- กรณีมีบ้านหลังอื่น หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 0.02% คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

- กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น

3. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า รวมถึงกรณีที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม

หากมูลค่าประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 0.3% คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดภาษี 90% แล้ว จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท

 

ต้องรู้! ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Guide

ต้องรู้! ก่อนจ่ายอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน ด้วยมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 ที่เอื้อให้คนมีบ้านได้ง่ายขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางภาครัฐจะสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในมาตรการที่เคยได้รับความสนใจอย่างมาก อย่างโครงการบ้านหลังแรก

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

Read Next

Tools & Calculators
Affordability Calculator Icon
Thinking of buying a property in Thailand? Use our affordability calculator to estimate what you can comfortably spend on your new home.
Repayment Calculator Icon
Use our calculator to estimate the monthly loan repayments for your dream home.
฿
Interest Rate And loan Icon
Indicate the home loan amount you want to borrow, and we will show you the impact of interest rate and loan term to your monthly mortgage payment.

Get expert advice for every question you can think of!

Explore AskGuru and gain exclusive access to thousands of answers from our expert and agent community. 💬⭐👍