28 Chidlom ประกาศขาย 101 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿9,600,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿290,909 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿36,000,000
 • 2 2
 • 73 ตร.ม.
 • ฿493,151 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿29,130,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿327,303 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿22,900,000
 • 2 2
 • 79 ตร.ม.
 • ฿289,873 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿19,900,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿442,222 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿9,600,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿290,909 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿12,810,000
 • สตูดิโอ
 • 33 ตร.ม.
 • ฿388,182 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,030,000
 • 1 1
 • 38 ตร.ม.
 • ฿421,842 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿10,600,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿274,398 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿25,500,000
 • 2 2
 • 75 ตร.ม.
 • ฿340,000 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿12,090,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿274,773 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,990,000
 • 1 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿314,339 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿11,990,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿272,500 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿22,550,000
 • 2 2
 • 75 ตร.ม.
 • ฿300,667 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿25,700,000
 • 2 2
 • 69 ตร.ม.
 • ฿372,464 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
องค์กร Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,500,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿375,000 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿13,800,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿313,636 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿26,500,000
 • 2 2
 • 74 ตร.ม.
 • ฿358,108 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน
Viewed

ชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿9,600,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿290,909 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (340 ม.) ถึง E1 BTS ชิดลม
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน