Saladaeng One ประกาศขาย 281 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
องค์กร Viewed
 • ฿11,900,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿235,039 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
14 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿11,900,000
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿238,000 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿45,000,000
 • 2 2
 • 115 ตร.ม.
 • ฿392,567 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
27 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿44,000,000
 • 2 2
 • 114 ตร.ม.
 • ฿385,965 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
27 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿20,000,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿392,157 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
27 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿21,000,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿414,774 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿24,000,000
 • 1 1
 • 57 ตร.ม.
 • ฿422,982 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

- ถนนพระรามที่ 4, สีลม, บางรัก, กรุงเทพ

 • ฿15,200,000
 • 1 1
 • 56 ตร.ม.
 • ฿271,429 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

- ถนนพระรามที่ 4, สีลม, บางรัก, กรุงเทพ

 • ฿21,000,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿414,774 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,800,000
 • 1 1
 • 57 ตร.ม.
 • ฿366,843 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

- ถนนพระรามที่ 4, สีลม, บางรัก, กรุงเทพ

 • ฿23,000,000
 • 1 1
 • 51 ตร.ม.
 • ฿454,545 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (540 ม.) ถึง BL25 MRT ลุมพินี
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
17 ชั่วโมง