1 Answer

PMA by Winner Estate
ต่างชาติจะไม่สามารถซื้อบ้านในไทยได้ ยกเว้นแต่จะจดทะเบียนสมรสกับคนไทย
หรือ ต้องมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี อ่านเพิ่มเติม
0