1 Answer

askguru expert
กรณีต้องการซื้อตรงจาก บสส.
ทรัพย์ซื้อตรง คือ ทรัพย์ที่ บสส. ประกาศขายผ่านวิธีการประมูลแล้วยังไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ผู้ซื้อจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับทำเรื่องซื้อตรงกับ บสส. ดังนี้
1. ประชาชนทั่วไป – สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด

2. นิติบุคคล – หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 1 เดือน) เอกสารต่าง ๆ ของกรรมการผู้มีอำนาจ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงินมูลค่า 10% ของราคาขั้นต่ำที่ประกาศขาย โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดฆ่าหรือผู้ถือ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด”

3. ชำระเงินมัดจำ 10% ในวันที่เสนอซื้อ พร้อมเซ็นสัญญาซื้อขายภายใน 10 วันทำการ และชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

4. รับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน หลังลงนามในสัญญา โดยต้องจ่ายค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ และจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ค่าอื่น ๆ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์จะถือเป็นสิทธิขาดของผู้ที่ระบุชื่อไว้ในสัญญา ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนได้

จะเห็นได้ว่าการซื้อขายบ้านจาก บสส. มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเท่าไรนัก รวมทั้งยังเป็นเปิดโอกาสให้คุณได้เจอบ้านหรือทรัพย์สินรอการขายสภาพดีในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี ก่อนจะซื้อบ้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพบ้าน รวมถึงความสามารถในการผ่อนด้วย

อ้างอิง : https:www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/บสส.-คืออะไร-ซื้อบ้านจาก-บสส.-มีขั้นตอนอย่างไร-49771 อ่านเพิ่มเติม
0