1 Answer

askguru expert
สามารถกู้ได้ครับ เพียงแต่จะต้องใช้เอกสารและระยะเวลาการเตรียมตัวนานกว่ากลุ่มพนักงานประจำเยอะพอสมควรเลยครับ
1.ต้องมีการเดินบัญชี พร้อมกับการเดินบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
2.ต้องเลือกธนาคารที่เขามีเกณการพิจารณาให้กลุ่มอาชีพค้าขายโดยเฉพาะ
3.ต้องมีหน้าร้าน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจ
4. ระยะเวลาการทำธรุกิจส่วนมากต้อง 1-2 ปีขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม
1