1 Answer

askguru expert
สวัสดีครับ

ทั้งนี้บุคคลคนหนึ่งสามารถเป็นเจ้าบ้านและที่ดิน คอนโดมิเนียม กี่แห่งกี่หลังก็ได้ แต่กรณีเป็นเจ้าของบ้านที่มีบ้านมากกว่า 1 หลัง ไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านเองได้ทุกหลัง

โดยในทะเบียนราษฎร ได้กำหนดไว้แล้วว่า บุคคลคนหนึ่งสามารถมีภูมิลำเนาได้เพียงภูมิลำเนาเดียวเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้ผู้เป็นเจ้าของบ้าน สามารถมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านได้เพียงที่เดียว ส่วนบ้านที่เหลือ ผู้เป็นเจ้าของบ้านจะต้องทำการแต่งตั้งเจ้าบ้านขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลการย้ายเข้าย้ายออกของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั้น ๆ อ่านเพิ่มเติม
0