1 Answer

askguru expert
ได้ครับ ข้อสำคัญคือเรื่องของเอกสารประกอบการกู้ หากทำการค้าขายมีการจดทะเบียน มีการเสียภาษี รายได้มั่นคง ทำมานานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปก็จะยิ่งมีโอกาสกู้ผ่านมากขึ้นไปอีกครับ อ่านเพิ่มเติม
0