1 Answer

askguru expert
เอกสารสิทธิ์ หมายถึง เอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน ทั้งที่ทางราชการออกให้ หรือที่ราษฎรทำขึ้นเองแล้วนำไปแจ้งต่อทางราชการ ซึ่งเอกสารเกี่ยวกับที่ดินนั้นมีหลายประเภทตามรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะอสังหาริมทรัพย์ และวัตถุประสงค์ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความนี้เลยครับ : https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/รู้จักเอกสารสิทธิที่ดิน-4305 อ่านเพิ่มเติม
0