Niche Mono Charoen Nakorn : นิช โมโน เจริญนคร ประกาศให้เช่า 18 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿470.59 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 วัน
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿485.71 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 วัน
Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿13,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿371.43 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
5 วัน
Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 2 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿416.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
5 วัน
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿470.59 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿342.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿333.33 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿470.59 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿400.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿25,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿505.05 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿457.14 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿27,000 /เดือน
 • 2 1
 • 49 ตร.ม.
 • ฿551.02 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿433.90 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿10,500 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿350.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿14,000 /เดือน
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿466.67 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ถนนเจริญนคร, ดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿342.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
4 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »