Niche Pride Taopoon-Interchange : นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ประกาศให้เช่า 31 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿392.86 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿531.25 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿14,500 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿414.29 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿492.75 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿444.44 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿26,000 /เดือน
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿464.29 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿451.61 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿451.61 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿357.14 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,500 /เดือน
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿446.43 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿14,500 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿453.12 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿558.82 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿26,000 /เดือน
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿464.29 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
Viewed
 • ฿14,999 /เดือน
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿428.54 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿13,500 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿421.88 / ตารางเมตร
 • 2 นาที (170 ม.) ถึง PP16 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
2 สัปดาห์