The Stage เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ ประกาศให้เช่า 71 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿21,000 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿291.67 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿326.92 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
15 ชั่วโมง
Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿314.81 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
18 ชั่วโมง
Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿326.92 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿8,500 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿314.81 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿21,000 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿291.67 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿9,500 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿365.38 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿9,900 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿300.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿9,900 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿300.00 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿9,500 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿287.88 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿312.50 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

20 ซอยลาซาล 19 ถนนสุขุมวิท 105, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿346.15 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 2
 • 60 ตร.ม.
 • ฿333.33 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿333.33 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿384.62 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿21,000 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿291.67 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿277.78 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿13,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿488.35 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿363.64 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
4 วัน
องค์กร Viewed

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ

 • ฿11,000 /เดือน
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿331.33 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (390 ม.) ถึง BL10 MRT เตาปูน
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน