กฎหมายถนนในหมู่บ้าน กับ 10 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อบ้านจัดสรร

DDproperty Editorial Team
กฎหมายถนนในหมู่บ้าน กับ 10 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อบ้านจัดสรร
การออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร นอกจากตัวบ้านและพื้นที่ส่วนกลางแล้ว ถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ และมีกฎหมายถนนในหมู่บ้านรองรับและกำหนดว่าควรมีขนาดเท่าไหร่ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
กฎหมายถนนในหมู่บ้านแต่ละโครงการจะมีขนาดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ขนาดโครงการว่ามีจำนวนบ้านกี่หลัง เป็นโครงการเล็กที่ผู้อาศัยไม่หนาแน่น กับโครงการขนาดใหญ่ ก็จะมีขนาดถนนในหมู่บ้านต่างกันดังต่อไปนี้

1. โครงการหมู่บ้านขนาดไม่เกิน 99 แปลง หรือไม่เกิน 19 ไร่

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 9 เมตร ซึ่งต้องมีความกว้างของผิวจราจร หรือบริเวณถนนที่รถยนต์วิ่งได้จริง ๆ อย่างน้อย 6 เมตร

2. โครงการหมู่บ้านขนาด 100-299 แปลง หรือขนาด 19-50 ไร่

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 12 เมตร มีความกว้างของผิวจราจรขั้นต่ำ 8 เมตร
กฎหมายถนนในหมู่บ้าน

3. โครงการหมู่บ้านขนาด 300-499 แปลง หรือ 50-100 ไร่

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 16 เมตร และผิวจราจรต้องกว้างไม่ต่ำกว่า 12 เมตร

4. โครงการหมู่บ้านขนาดมากกว่า 500 แปลง หรือมากกว่า 100 ไร่

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 18 เมตร โดยต้องมีผิวจราจรให้รถวิ่งกว้างอย่างน้อย 13 เมตร มีเกาะกลางถนนคั่นซึ่งต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และทางเท้า 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2 เมตร
ซื้อบ้านจัดสรรติดรั้วโครงการดีไหม

ซื้อบ้านจัดสรรติดรั้วโครงการดีไหม

5. ขนาดของถนนทางแยกในหมู่บ้าน

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าถนนแต่ละสายต้องมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไม่เกิน 300 เมตร และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า 600 เมตร ถนนที่เป็นถนนปลายตัน ต้องจัดให้มีที่กลับรถทุกระยะ 100 เมตร และที่ปลายตันที่กลับรถต้องมีมาตรฐานแบบใดแบบหนึ่ง

6. ถนนสายสายหลักในหมู่บ้าน

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าถนนสายหลักของหมู่บ้านที่ต้องรับปริมาณการจราจรมาก ต้องมีความลาดชัน และทางเลี้ยวของผิวการจราจรที่สะดวกต่อการขับขี่ยวดยานอย่างปลอดภัย โดยความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดต้องไม่เกิน 7 ส่วนต่อทางราบ 100 ส่วน
โดยมีทางเลี้ยวหรือทางบรรจบต้องไม่เป็นมุมแหลมเล็กกว่า 60 องศา และในกรณีทางเลี้ยวที่ห่างกันน้อยกว่า 37 เมตร ต้องเป็นมุมป้านไม่ต่ำกว่า 120 องศา
กฎหมายถนนในหมู่บ้าน

7. ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ำกว่า 12 เมตร

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าจะต้องปาดมุมถนนให้กว้างขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าด้านละ 1 เมตร ถ้าปากทางถนนดังกล่าวเป็นมุมเล็กกว่า 90 องศา จะต้องปาดมุมให้กว้างขึ้นอีกตามความเหมาะสม

8. ถนนที่ตัดผ่านลำรางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งกว้างกว่า 3 เมตรขึ้นไป

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าจะต้องทำเป็นสะพาน ถ้าลำรางสาธารณะ ประโยชน์กว้างต่ำกว่า 3 เมตร จะจัดทำเป็นสะพานหรือสะพานท่อ หรือใช้ท่อลอดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 100 เซนติเมตร และหลังท่อลึกจากผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร ที่กลับรถต้องจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวมกฎหมายอสังหาฯ ที่คุณควรรู้

รวมกฎหมายอสังหาฯ ที่คุณควรรู้

9. ขนาดของทางกลับรถในหมู่บ้าน

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าขนาดของทางกลับรถในหมู่บ้านต้องมีขนาดดังนี้
ลักษณะที่กลับรถข้อกำหนด
กรณีที่เป็นวงเวียนต้องมีรัศมีความโค้งวัดถึงกึ่งกลางถนนไม่ต่ำกว่า 6 เมตร และผิวจราจรกว้าง ไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
กรณีเป็นรูปตัว Tกรณีเป็นรูปตัว T ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวที ด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ทั้ง 2 ด้าน และผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
กรณีเป็นรูปตัว Lกรณีที่เป็นรูปตัว L ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้านไม่ตำกว่า 5 เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
กรณีเป็นรูปตัว Yกรณีเป็นรูปตัว Y ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร มุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า 120 องศา

10. ถนนสำหรับการเดินรถทางเดียว

กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุว่าถนนที่ใช้เป็นถนนเดินรถทางเดียวในบริเวณการจัดสรรที่ดิน หรือใช้สำหรับเป็นทางเข้าบ้านจัดสรร จะทำได้ต่อเมื่อมีการแสดงหลักฐานความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินแล้วเท่านั้น
ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายถนนในหมู่บ้านที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรควรรู้และทำความเข้าใจก่อนออกแบบโครงการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ลูกบ้านสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายในระยะยาว
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินได้ที่ พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

กฎหมายถนนในหมู่บ้าน หากไม่เกิน 99 แปลง ต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 9 เมตร ซึ่งต้องมีความกว้างของผิวจราจร หรือบริเวณถนนที่รถยนต์วิ่งได้จริง ๆ อย่างน้อย 6 เมตร

ถนนแต่ละสายต้องมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไม่เกิน 300 เมตร และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า 600 เมตร ถนนที่เป็นถนนปลายตัน ต้องจัดให้มีที่กลับรถทุกระยะ 100 เมตร

ถนนสายหลักของหมู่บ้านที่ต้องรับปริมาณการจราจรมาก ต้องมีความลาดชัน และทางเลี้ยวของผิวการจราจรที่สะดวกต่อการขับขี่ยวดยานอย่างปลอดภัย